Home

Rejstřík průmyslových vzorů

Databáze průmyslových vzorů Úřad průmyslového vlastnictv

 1. Databáze průmyslových vzorů Databáze průmyslových vzorů. Než začnete provádět rešerše v databázi průmyslových vzorů, přečtěte si prosím pozorně následující informace (pdf, 322 kB). Tato databáze obsahuje české zapsané průmyslové vzory v rozsahu bibliografie a vyobrazení od č. zápisu 3500 a průmyslové vzory zapsané v EUIPO
 2. Ne každý design je možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor
 3. Zákon o ochraně průmyslových vzorů upravuje i další situace v nakládání s právy k průmyslovým vzorům zapsaným do rejstříku, k jejichž řešení je kompetentní Úřad průmyslového vlastnictví, jako jsou řízení o výmazu průmyslových vzorů z rejstříku, u kterých se dodatečně zjistilo, že v okamžiku.
 4. [5] Rejstřík průmyslových vzorů vede v ČR Úřad průmyslového vlastnictví. [6] Informovaný uživatel je fiktivní osoba, která má určité povědomí o průmyslových vzorech, přičemž se nemusí jednat o osobu zabývající se průmyslovými vzory profesionálně, zároveň ale musí mít určité povědomí o oblasti, ze které.
 5. istrativní činnosti a správních poplatků pro ÚPV se pohybuje od 8 000,- Kč.
 6. Systém průmyslových vzorů nabízí množstevní slevu. V případě hromadné přihlášky se na poplatky za zápis druhého až desátého průmyslového vzoru vztahuje 50% sleva a počínaje jedenáctým průmyslovým vzorem činí poplatek pouhých 25 % základního poplatku za průmyslový vzor
 7. OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ § 1 (1) Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle tohoto zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) do rejstříku

Průmyslové vzory jsou upraveny zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Úřad průmyslového vlastnictví zapíše průmyslové vzory do rejstříku za podmínky, že splňují následující znaky: novost, individuální povaha. Ad 1) Podmínka novost informace z oblastí veřejné správy, úřady z adresáře, rejstříky. Obsahuje informace z obchodního rejstříku, rejstříku společenství vlastníků jednotek, rejstříku obecně prospěšných společností, rejstříku ústavů, nadačního a spolkového rejstříku

Právní úprava průmyslových vzorů je obsažena v zákoně č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění. Podmínky ochrany. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor aplikovaný na výrobku, který představuje součástku složeného výrobku, nebo. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ HLAVA I OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ § 1 (1) Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle tohoto zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) do rejstříku Tento může průmyslový vzor využívat, aniž by k tomu potřeboval souhlas majitele vzoru, a to i po zápisu vzoru do rejstříku průmyslových vzorů, ovšem pouze v rozsahu, v jakém jej užíval před podáním přihlášky k zápisu vzoru. Ochrana průmyslového vzoru 2.3 Převzetí přihlášky průmyslového vzoru oddělením průmyslových vzorů a mimořádné zahájení průzkumu, stanovení data podání přihlášky..... 2 2.3.1 Zastavení řízení o přihláškách průmyslových vzorů, u kterých nebyl zaplace (1) Průmyslové vzory, které jsou utajeny podle zvláštních předpisů, se zapisují do tajné části rejstříku průmyslových vzorů. (2) Udělená osvědčení nebo patenty se u průmyslových vzorů uvedených v odstavci 1 neuveřejňují. § 45 (1) Do rejstříku průmyslových vzorů se u každého průmyslového vzoru zapisuje

Rejstřík (průmyslových) vzorů Společenství. Úřad vede rejstřík nazvaný Rejstřík (průmyslových) vzorů Společenství, který obsahuje údaje, jejichž zápis je stanoven tímto nařízením nebo prováděcím nařízením. Každý může do rejstříku nahlédnout, pokud čl. 50 odst. 2 nestanoví jinak. Článek 73. Pravidelné. Ochrana průmyslového vzoru v zahraničí. Vlastník průmyslového vzoru, zapsaného v rejstříku průmyslových vzorů, požívá ochranu pouze na území České republiky. Pokud chce získat ochranu i v jiném státě, je nutné ji nějakým způsobem získat. Jedna z možností je přihlášení průmyslového vzoru tzv. národní cestou. Řízení o přihlášce průmyslového vzoru 8.7.2018 · by Michal Kačírek · in Řízení před úřadem Řízení o přihlášce průmyslového vzoru vede Úřad s přihlašovatelem, který si může ustanovit zástupce

Kategorie otázek Průmyslové vzory PatentCentrum Sedlák

 1. Rejstřík ochranných známek Evroé unie obsahuje podrobnosti o všech přihláškách a zápisech ochranných známek, jak je popsáno v článku 111 nařízení o ochranné známce Evroé unie. Rejstřík průmyslových vzorů Společenství obsahuje údaje týkající se zápisu průmyslového vzoru Společenství
 2. OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ § 1 (1) Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle tohoto zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) do rejstříku. (2) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným. předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným.
 3. PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ Společnost Frýdek - Místek. obchvat Vedoucí společník SILNICE GROUP a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika IČ: 622 42 105 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 a Společník VÁHOSTAV - SK,.
 4. Rejstřík a údaje o průmyslových vzorech zveřejňované ve Věstníku (1) Úřad vede rejstřík průmyslových vzorů, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o zapsaných průmyslových vzorech. (2) Do rejstříku se u každého průmyslového vzoru zapisuje zejména a) číslo zápisu (osvědčení), b) datum zápisu, c

Pod pojem Právní ochrana průmyslových vzorů na základě zákona č. 207/2000 Sb. spadá i ochrana návrhářské či designérské tvorby. To znamená, že vzor výrobku, zapsaný do rejstříku průmyslových vzorů, získává právní ochranu před jeho zneužitím nebo využitím jinými osobami nebo výrobními podniky Směrnice 98/71/EC o právní ochraně průmyslových vzorů, která harmonizuje ta národní ustanovení práva průmyslových vzorů, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. Národní úprava: zákon . 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, který je plně v souladu s unijní legislativou Všechny úly, které vyrábíme, palubkové i celodřevěné, jsou chráněny průmyslovým vzorem zapsaném v rejstříku průmyslových vzorů. Zobrazit seznamPočet zboží: 32 | Počet produktů na stránce: 12 24 48 Vše. Úl ležan 39x24 na studenou stavbu s jedním česne

Zápis průmyslového vzoru BusinessInfo

Seriál o IP právu: Průmyslové vzory Právo21 - Právo

Mezinárodní třídění průmyslových vzorů (Locarnské třídění) 11. vydání (od r. 2017) - Seznam tříd (01 - 32) a podtříd - V rámci podtříd abecední seznam výrobků, ve kterých jsou průmyslové vzory ztělesněny. Např. LOC(11)Cl. 22-06 (pasti na hmyz • Přihlašování průmyslových vzorů k právní ochraně na území České republiky i v zahraničí včetně komunikace s příslušným úřadem až do ukončení zápisného řízení. • Podávání přihlášek průmyslových vzorů Společenství (RCD=Registered Community Design), platných na celém území EU Průmyslové vzory, které vzniknou v rámci pracovněprávního vztahu, se řídí podobnými pravidly jako podnikové vynálezy. Ale v některých aspektech je situace poněkud odlišná. V rámci české právní úpravy ustanovení § 13 zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v zásadě odpovídá zásadám, kte.. • předměty průmyslového výtvarnictví a designu zapsané v rejstříku průmyslových vzorů, • označení zapsaná v rejstříku ochranných známek, • označení původu nebo zeměpisná označení. 4 Rozhodování o poskytnutí průmyslověprávní ochrany shora uvedeným předmětům je jední

2.1 Charakteristika průmyslových vzorů - str. 25. 2.2 Ochrana průmyslových vzorů v mezinárodních smlouvách - str. 28. 2.3 Průmyslový vzor a regionální formy ochrany - str. 35. 2.4 Formy ochrany průmyslových vzorů - str. 40. 2.5 Ochrana průmyslových vzorů v České republice - str. 44. 2.6 Průmyslové vzory Společenství dle. (1) Patenty, průmyslové vzory a ochranné známky, které byly povinnému uděleny a jsou pro něj zapsány v patentovém rejstříku, v rejstříku průmyslových vzorů nebo v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad), a licence (souhlasy) k využívání vynálezu chráněného patentem, licence k využívání průmyslového vzoru. U všech průmyslových vzorů obsažených v podaných přihláškách provádí Úřad ze zákona průzkum, zda splňují podmínky předepsané pro jejich zápis do rejstříku průmyslových vzorů, tzv. věcný průzkum. Vedle toho Úřad po podání přihlášky zjišťuje, zda má přihláška všechny potřebné formální náležitosti Podle zákona č. 207/2000 Sb. o ochraně průmyslových vzorů a vyhlášce č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů jsou přesně stanovena pravidla, jak má vypadat přihláška průmyslového vzoru a jak probíhá celé řízení až do požadovaného udělení ochranného dokumentu INFORMACE PRO PŘIHLAŠOVATELE PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ Přihlašování a řízení o přihláškách průmyslových vzorů a práva a povinnosti vyplývající z průmyslových vzorů zapsaných do rejstříku, jsou upraveny zákonem č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezec

průmyslové vzory HM PARTNER

průmyslový vzor - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Pro ochranu průmyslových vzorů na teritoriu EU byl vytvořen institut průmyslového vzoru Společenství. Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství založilo dvě formy vzoru Společenství: nezapsaný průmyslový vzor Společenství a zapsaný průmyslový vzor Společenství

Průmyslové vzory v Evroé uni

OCHRANA PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ § 1 (1) Průmyslové vzory, které splňují podmínky podle tohoto zákona, zapisuje Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) do rejstříku. (2) Ustanoveními tohoto zákona není dotčena ochrana poskytovaná shodným předmětům podle práva autorského, občanského, práva k ochranným. průmyslových vzorů ohrozilo. 5. Poskytovatel je povinen podat u Úřadu průmyslového vlastnictví žádost o zápis této smlouvy do rejstříku průmyslových vzorů do 7 dnů od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. IV. Doba platnosti smlouvy Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2012. V. Platba za.

Praha 2005. Jakl, Právní úprava vynálezů a užitných vzorů. Praha 2004. Jakl, Souběžná ochrana patentem a užitným vzorem. Průmyslové vlastnictví, 1996/9/10. Jenerál, Užitné vzory. Praha 2002.4 Užitné vzory v Evropě. Praha 1991/1. Ježek, Patentový zákon a zákon o užitných vzorech. Praha 1998 zapsán v rejstříku průmyslových vzorů. Právo z průmyslového vzoru zapsaného v ČR je účinné pouze v ČR. U Úřadu průmyslového vzoru může být podána přihláška průmyslového vzoru Společenství letecký rejstřík, rejstřík průmyslových vzorů, rejstřík užitných vzorů, patentový rejstřík, rejstřík polovodičových topografií, rejstřík označení původu a zeměpisných označení, Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Česká advokátní komora byla dne 5. února 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) Soud prvního stupně zjistil, že žalobce je oprávněným vlastníkem průmyslových vzorů č. zápisů 31948 (tlumok, zapsán 26. ledna 2004), 31608 (tlumok malý, zapsán 17. července 2003) a 32121 (vesta s odnímatelnými kapsami, zapsán 15. dubna 2004), a že žalovaná nabízí výrobky označené žalobcem v žalobě - batoh. Details of the publication. Navigation. Skip to Conten DANĚK & PARTNERS, Vinohradská 17, Praha 2, Tel: +420 222 252 782, Fax: +420 222 251 032, E-mail: office@vilemdanek.com // Naše patentová a advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblasti práva duševního vlastnictví, tedy zejména v právu patentovém, známkovém, designovém a rovněž v oblasti práva autorského a práva nekalosoutěžního nebo na základě subjektivních skutečností - právním jednáním majitele průmyslového vzoru - vzdáním se práv k němu (zánik ke dni vyznačení vzdání se vzoru v rejstříku) nebo jednáním ÚPV - výmazem z rejstříku průmyslových vzorů na základě návrhu v písemné formě s odůvodněním a důkazy, z důvodu.

207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzor

Data uvedená v databázi jsou v souladu se situací Mezinárodního rejstříku průmyslových vzorů, který bere v úvahu poslední vydání Mezinárodního věstníku průmyslových vzorů. Databáze je zpřístupňována stejně jako databáze me-zinárodně zapsaných ochranných známek Madrid Express Světovou organizací duševního. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: KOUKAL, P. Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 156 s. Právní stav publikace je k 1 Nařízení Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 a (ES) č. 40/94, aby bylo zohledněno přistoupení Evroého společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů

Vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky

Zkontrolujte 'Věstník průmyslových vzorů Společenství' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu Věstník průmyslových vzorů Společenství ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Zápis nebo zachování (průmyslového) vzoru ve změněné formě může znamenat i zápis spojený s částečným vzdáním se práva k (průmyslovému) vzoru ze strany majitele nebo zapsání soudního rozhodnutí o částečné neplatnosti práva k (průmyslovému) vzoru do rejstříku (průmyslových) vzorů. 8 Pro rozhodnutí o návrhu na výmaz napadeného průmyslového vzoru z rejstříku průmyslových vzorů z hlediska § 27 odst. 1 zák. č. 207/2000 Sb. je tak ve smyslu výše uvedených skutečností důležité zjištění, zda průmyslový vzor splňuje požadavky kladené na něj podle § 3 až 8 tohoto zákona, tj. zejména podmínku.

Rejstříky a registry - statnisprava

Komplexní správa portfolia průmyslových vzorů (zajišťování evidence změn v rejstříku ochranných známek, obnovy registrací, převody ochranných známek apod.) Vymáhání práv z průmyslových vzorů (spolupráce s celními orgány, ČOI), zastupování v soudních řízeních ; Zajištění znaleckých posudk Průmyslové vzory. Detail práce; Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) U všech průmyslových vzorů, které jsou obsaženy v podaných přihláškách, musí Úřad ze zákona povést tzv. věcný průzkum, aby zjistil, zda splňují podmínky předepsané pro zápis do rejstříku průmyslových vzorů 1925 - Haagská dohoda o mezinárodním ukládání průmyslových vzorů a modelů 1990 - Zelená kniha o jednotné ochraně průmyslových vzorů v EU zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 2001 - Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. 12

Průmyslový vzor je způsob právní ochrany designu výrobku. Podle vymezení zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, se jedná o vzhled výrobku nebo jeho části, zejména se jedná o linie, obrysy, barvy, tvar, strukturu, materiál nebo zdobení výrobku.. Žádost a zápis průmyslového vzoru. Žádost o průmyslový vzor lze podat na celkový vzhled výrobku nebo na. Aktuální výpis ze spolkového rejstříku - veřejný rejstřík TEAS spol. s r.o. Tato stránka obsahuje aktuální výpis údajů firmy TEAS spol. s r.o. Údaje byly staženy 5. května 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 48906565 a údaje ve výpise nebyly dle systému ARES do dnešního dne změněny § 16 - Patentový rejstřík § 17 - Zápis licence; ODDÍL TŘETÍ - Řízení o mezinárodní § 18 - Mezinárodní přihlášky vynálezů § 19 - (1) Přihlašovatel mezinárodní ODDÍL ČTVRTÝ - Řízení určovací, řízení § 20 - Řízení určovací § 21 - Řízení o zrušení patentu § 22 - Řízení o nucené. Česká republika Průmyslové vzory •Zákon 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů Ochrana vzhledu výrobku nebo jeho části •novost •individuální povaha • Forma ochrany: zápis do rejstříku ÚPV •Ochranu nelze uplatňovat na technické řešení, změnu materiálu, architektonické řešení stavby, barevn

Skartační rejstřík. A | B | C | patentů a průmyslových vzorů A oběžníků S 3 odpadů viz Odpady a jejich evidence a Životní prostředí operativní a specializovaná S 5 opravných zápisů S 5 pasů S 5 písemností: viz Spisová služba podřízených organizací A poruch S 5 prodejních zásob S 3 skladů S 5 spotřeby. Databáze průmyslových vzorů; Školská zařízení Rejstřík škol a školských zařízení, adresář přímo řízených zařízení MŠMT. Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) Informace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti PATENTSERVIS Praha a.s. Údaje byly staženy 21. 4. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 45314411. - 1.Zajišťování ochrany čs. vynálezů, průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu v zahraničí v rozsahu služeb komplexní zástupcovské. O NÁS. Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (u všech druhů domácích průmyslových práv - patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu, dodatkových ochranných osvědčení) ve všech etapách řízení (od podání přihlášky po udělení), a dále též před Evroým patentovým úřadem v Mnichově a. Locarnská dohoda o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů.. 11 2.2.3. Haagská dohoda o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů..... 12 2.2.4. Dohoda o obchodních aspektech PRŮMYSLOVÉHO VZORU DO REJSTŘÍKU.

Průmyslová práva a licence: Průmyslový vzor - Vědavýzkum

Duševním vlastnictvím se zabývám od roku 2000, a to v profesní i akademické sféře. Poskytuji veřejnosti své služby, které spočívají především v zastupování v řízeních o přihláškách ochranných známek a průmyslových vzorů, ve vymáhání práv ze zapsaného i nezapsaného duševního vlastnictví a v neposlední. Máme bohaté zkušenosti s registrací ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů a s vymáháním práv v případě jejich porušení. Díky tomu, že se zabýváme nejen registrací průmyslových práv, ale i jejich prosazováním v praxi (např. ve sporných řízeních před Úřadem průmyslového. • Ne každý design je možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor Knihovna dle nařízení vlády ČR poskytuje své služby s režimovými opatřeními v aktuální provozní době. Knihovna v Malenovicích je otevřena z důvodu rekonstrukce v náhradních prostorech. V případě dotazů nás kontaktujte mailem info@kfbz.cz nebo telefonicky na čísle 573 032 400, případně v chatu na našem webu. I nadále můžete využít našich online služeb

Průmyslové vzory. Thesis details; Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author Průmyslové vzory. Oddíl 1. Pojem průmyslového vzoru. Oddíl 2. Předmět ochrany. Oddíl 3. Novost průmyslového vzoru. Oddíl 4. Právo přednosti. Oddíl 5. Individuální povaha průmyslového vzoru. Oddíl 6. Průmyslové vzory a technická funkce. Provádí zápisy do živnostenského rejstříku. Přijímá podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Přijímá žádosti o vydání koncese. Přijímá žádosti o zápis, změnu, výmaz v obchodním rejstříku. Vydává výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby. Vydává výpisy ze živnostenského.

Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů; Zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, Zákon 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (ve znění změn na základě zák. č. 250/2014 Sb. O zápis smlouvy do rejstříku průmyslových vzorů požádá a správní poplatek Úřadu průmyslového vlastnictví uhradí nabyvatel. 3.4. Smlouva je ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží poskytovatel, nabyvatel a Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím nabyvatele Celková doba ochrany může být tedy 25 let Rozsah ochrany je dán vyobrazením průmyslového vzoru, tak jak je zapsán v rejstříku průmyslových vzorů. Právo z průmyslového vzoru zapsaného v ČR je účinné pouze v ČR. U Úřadu průmyslového vzoru může být podána přihláška průmyslového vzoru Společenství