Home

Kapitálové příjmy státního rozpočtu

Státní rozpočet - Wikipedi

 1. Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok, který zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce státu. Má formu zákona, který navrhuje vláda a schvaluje poslanecká sněmovna.Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol
 2. Příjmy státního rozpočtu - člení se podle rozpočtové skladby - v ČR se člení podle kapitol (41) - běžné příjmy (95 %) a kapitálové příjmy - cla - mají charakter jednorázově placené dávky z celní hodnoty zboží při průchodu státní hranice.
 3. Pokladní plnění státního rozpočtu. Tato datová sada eviduje denní přírůstky příjmů a výdajů státního rozpočtu. Tabulkové přílohy státního rozpočtu. Halvní součástí zákona o státním rozpočtu jsou tabulkové přehledy rozpočtů jednotlivých kapitol. Ty najdete v MONITORu Státní pokladny
 4. a ostatní kapitálové příjmy PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatele
 5. Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) - ekonomika ČNB; Příjmy ze závislé činnosti, § 6 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Příjmy ze samostatné činnosti, § 7 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., porovnání znění k 1.1.201
 6. Příjmy státního rozpočtu Výše celkových příjmů byla pozitivně ovlivněna zejména daňovými příjmy včetně pojistného na sociální zabezpečení, které při meziročním růstu o 78,2 mld. Kč, tj. o 7,6 %, zatím dosáhly 1 109,5 mld. Kč. Inkaso DPH ve výši 255,8 mld
 7. Příjmy státního rozpočtu Celkové dosažené příjmy státního rozpočtu za rok 2001 ve výši 626,2 mld. Kč představují plnění upraveného státního rozpočtu na 98,5 %, což je o 1,0 procentního bodu více než bylo procento plnění v roce 2000. I když meziročně vzrostly celkové příjmy o 40,0 mld

Příjmy státního rozpočtu Při srovnání skutečnosti roku 2016 oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 se zvýšily celkové rozpočtové příjmy o 47,1 mld. Kč. Na tom se podílely zejména daňové příjmy, které vykázaly meziroční růst o 44,7 mld. Kč, tj. o 7,5 % Rozpočet obce je rozpočet, který sestavuje obec na rozpočtové období neboli kalendářní rok. Sestavuje také rozpočtový výhled, který je dle zákona o rozpočtových pravidlech pomocným nástrojem územního samosprávného celku.Sestavuje se na 2 až 5 let na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Při zpracování rozpočtu obce se vychází z. (státní rozpočet, rzpočtykrajů, rozpočetyměst, obcí a a rozpočtových organizací) •2. Státní fondy (fond kultury, pozemkový fond, fond ŽP,...) •3. Státní pojistné fondy Mimořádné (kapitálové) příjmy SR •1. NENÁVRATNÉ: prodej státního majetk Kč Příjmy státního rozpočtu celkem 1 114 001 697 Výdaje státního rozpočtu celkem 1 152 101 697 z toho: finanční vztahy k rozpočtům - krajů 1 178 928 - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 8 979 617 - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy 706 535 Schodek -38 100 000 Financování: Zvýšení stavu státních.

Státní rozpočet, Veřejné finance - Miras

 1. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery příjmy z pojistného na sociální zabezpečení daňové příjmy 1 578,1 1 234,5 1 281,6 1 273,6 1 403,9 1 465,3 Příjmy státního rozpočtu v mld. K
 2. § 1 (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2015 (dále jen státní rozpočet) se stanoví částkou 1118455070558 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1218455070558 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 100000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami
 3. 1. operace státního rozpočtu, tj. operace ústředních orgánů a jimi zřízených organizačních složek (resp. všech právnických osob, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu), včetně operací okresních úřadů a jimi zřízených organizačních složek a operací státních finančních aktiv

Státní rozpočet :: Portál otevřených dat Ministerstva financ

Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR na rok 2021 v Kč. Souhrnné ukazatele. Příjmy celkem. 14 037 558. Výdaje celkem. 1 047 452 030. Specifické ukazatele - příjmy. Daňové příjmy 1) 0 Mezi hlavní zdroje financování obcí patří příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a transfery. Celkové příjmy obcí v roce 2016 činily 282 mld. Kč. V jejich hospodaření jsou prioritní příjmy daňové, které vloni tvořily více než dvě třetiny (67,5 %). Pro rok 2017 se počítá s navýšením jejich podílu na téměř. Základní struktura obecního rozpočtu. V současné době probíhá příprava a schvalování rozpočtů obcí na příští rok. O jejich základní struktuře vypovídá následující příspěvek. Struktura výdajů, jež je potřebné hradit z rozpočtu obce, je velmi pestrá. Obce při tvorbě výdajové stránky rozpočtu musí. Státní rozpočet České republiky po započtení příjmů z EU počítá v roce 2021 s příjmy ve výši 1,487 bilionu korun a výdaji ve výši 1,807 bilionu korun. Na investice [kapitálové výdaje] má jít podle vlády 187 miliard korun

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu (druhová a funkčn

Nedaňové a kapitálové příjmy v celkové výši 1 366,074 mil. Kč zahrnují nedaňové příjmy v celkové výši 506,479 mil. Kč (prostředky získané zvlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí amovitých věcí, převody z fondů státních podniků do státního rozpočtu, příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňov Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo financí.Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna.Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč)

Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy (Vybrané ukazatele

Celkové příjmy státního rozpočtu dosáhly 1523,23 miliardy korun a byly tak o více než 27 miliard korun vyšší, než se původně počítalo. Také výdaje státního rozpočtu převýšily plán, a to o téměř 16 miliard korun. Nejvíce se na tom podílely běžné výdaje (zejména pak kapitola ostatní běžné výdaje) Zákon č. 92/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 202 Státní rozpočet je centralizovaným peněžním fondem, který vykazuje běžné příjmy (daně, cla, pojištění,atd.), běžné výdaje (transfery domácnostem, veřejná spotřeba státu a obyvatelstva) a kapitálové výdaje (investice) a kapitálové příjmy (např. prodej majetku, půjčky, úvěry) Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1 812 051 330. 534 500 000 534 500 000. v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem. 1 230 749 380 0. 0 příjmy z prostředků finančních mechanismů. 46 801 950 0. Z hlediska odpovědnostního se příjmy a výdaje státního rozpočtu třídí podle správců kapitol (viz příloha č. 6) a jednotkou třídění je kapitola státního rozpočtu. Odpovědnostní Z hlediska odvětvového třídění se veškeré výdaje a část příjmů (nedaňové a kapitálové.

Pokladní plnění státního rozpočtu za leden až listopad

5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2020 6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2020 7. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2020 8. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2018 do roku 2020 v členění podle finančních míst 9 2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší 3. Ukazatele kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2021 4. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2021 5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2021 6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2021 7 Příjmy celkem 0 0 Výdaje celkem 22 311 260 22 311 260 100 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 0 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 0 v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 0

Bilance příjmů a výdajů státního rozpotu U K A Z A T E L Skutečnost 012.2014 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2015 plněn 312 Ostatní kapitálové příjmy 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 487,75 1 431,88 96,2 Na nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery je rozpočtováno celkem 6 060 078 631 K. Převážný podíl v této skupině příjmů mají příjmy z rozpočtu Evroé unie. Na rok 2018 jsou rozpočtovány příjmy z rozpotu Evroé unie v celkové výši 5 440 078 631 K. Tyto příjmy jsou spojeny s programy programovéh Příjmy státního rozpočtu na konci července zrychlily tempo růstu na 2,4 % (+19,3 mld. Kč), přičemž daňové příjmy bez pojistného meziročně vzrostly o 0,7 % (+2,6 mld. Kč) a inkaso pojistného na sociální zabezpečení o 9,6 % (+29,9 mld. Kč)

Xi. Státní Rozpočet a Rozpočty Územních Samosprávných ..

 1. Rozpočet Upravený rozpočet: Běžné výdaje: 3 783 000. 6 191 662 - školství: 350 000. 2 528 000 - kultura: 25 000. 17 500 - místní hospodářství: 2 015 000. 2 400 000 - státní správa a samospráva: 1 193 000. 1 110 634 - ostatní: 200 000. 133 300. Rezerva běžné výdaje: 0. 0. Kapitálové výdaje: 20 000. 9 566 000. Rezerva.
 2. - státní rozpočet - centralizovaný peněžní fond, který vytvářejí, rozdělují a používají ústřední státní orgány - rozpočty orgánů místní správy - fondy, které stát vytváří k přesně vymezeným účelům (sociální zabezpečení; dopravní infrastruktura; bydlení atd.) Příjmy státního rozpočtu
 3. Podíl na meziročním růstu mají nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení. Ministerstvo financí vydalo zprávu o plnění státního rozpočtu ČR za leden až červenec 2008
 4. příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 0. příjmy z prostředků finančních mechanismů 0. ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem . 6) 500 000. Specifické ukazatele - výdaje. Dávky důchodového pojištění. 0 Dávky státní sociální podpory a.

Kapitálové příjmy 200 000,00 200 000,00: Dotace - státní správa a samospráva: 1 484 000,00: 1 484 000,00 Rozpočet roku 2017. Schválený rozpočet na rok 2017[3].pdf; ROZPOCTOVY VYHLED OBCE CLUNEK.pdf; Rozpočet obce Člunek ; Rozpočet obce Člunek na rok 2020.doc Daňové příjmy Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Souhrnné ukazatele Příjmy celkem Výdaje celkem Ukazatel Rozpočet po změnách Závazné ukazatele státního rozpočtu 2020 Období.Rok Účetní jednotka 5/2020 Státní úřad inspekce prác Schválený schodek rozpočtu na letošní rok je 320 miliard korun a nepočítá s dopady daňového balíčku, který mimo jiné zrušil superhrubou mzdu. Změna daní by měla podle dřívějších odhadů ministerstva financí snížit příjmy státního rozpočtu o 87,5 miliardy korun Státní rozpočet České republiky pro rok 2017 najdete podrobně a kompletně rozebraný pod TÍMTO odkazem. Zde prostudujeme, jaké příjmy a výdaje plánuje Ministerstvo dopravy.Vycházíme přitom z návrhu zákona, který schválila Poslanecká sněmovna.Jednotkou pro finanční částky je česká koruna (Kč)

Stát v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 62 mld

Významnou součástí příjmů obecních rozpočtů jsou transfery, poskytované ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtů krajů. Celkový objem přijatých transferů činil 77 mld. Kč, proti předchozímu roku to bylo o 9,6 mld PŘÍJMY: Pro rok 2017 byl stanoven rozpočet příjmů v objemu 5.014.750,- Kč. V oblasti příjmů bylo vystaveno pouze jedno rozpočtové opatření a to na závěrečnou úpravu rozpočtu u položek třídy 2. Schválený rozpočet příjmů 2017: 5.014,750,00 Kč Upravený rozpočet příjmů 2017: 5.014,750,00 K Přehled rozepsaných závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2020: Souhrnné ukazatele: Příjmy celkem Výdaje celkem Specifické ukazatele - příjmy: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom - ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfer Tabulka 3 - Příjmy rozpočtu - EU v mil. Kč Druh příjmu Rozpočet 2021 OPD (2014-2020) EFRR - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 5 352 OPD (2014-2020) FS - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 11 277 OPD (2021-2027) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU

Na rok 2022 jsou ve střednědobém výhledu zahrnuty příjmy dle platných smluv. Kapitálové příjmy budou případně zařazovány až do rozpočtu daného dle uzavřených smluv příp. očekávaného předpokladu. Transfery zahrnují pouze neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu n Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února deficitem ve výši 86,1 miliardy korun. Po očištění o příjmy z Evroé unie a finančních mechanismů, stejně jako o výdaje na tyto projekty, činil deficit 83,9 mld. korun. Celkové příjmy poklesly meziročně o 5,4 procenta, výdaje naopak vzrostly o 18,1 procenta Příjmy státního rozpočtu v ČR nepřetržitě rostou a nestačí pokrýt rostoucí výdaje SR, proto v posledních letech dochází k významnému zvýšení deficitu státního rozpočtu Kapitálové příjmy a) z prodeje nemovitého majetku b) z prodeje cenných papír Příjmy a výdaje státního rozpočtu- obecně. Státy v 17. a 18. století byly poměrně skromné, jejich výdaje myly nízké. K růstu výdajů docházelo během válek, kdy panovníci potřebovali vyzbrojit armádu

Rozpočet je finanční plán, který obsahuje příjmy, výdaje a financování. Rozpočet města Liberec je zpracován v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 a jsou při něm zohledňovány další aspekty např. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem příjmy z prostředků finančních mechanismů dotace ze státního rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2020 k 1.11.201 Vývoj rozpočtu ČR od roku 2007 do roku 2021. ČTK/ČTK. Praha - Hospodaření státního rozpočtu skončilo letos v lednu ve schodku 31,5 miliardy korun. Ministerstvo financí o tom informovalo v tiskové zprávě. Jde o nejvyšší lednový schodek od vzniku ČR. Loni v lednu rozpočet skončil s deficitem osm miliard korun Příjmy státního rozpočtu. Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostlo o 29,9 miliardy korun, tj. o 7,4 procent. Meziročně byly ovšem celkové příjmy rozpočtu nižší o 36,4 miliardy korun, tj. o 6,8 procent, vlivem nižších prostředků z rozpočtu EU a FM Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy 22 000 34 679 0 22 000 Běžné příjmy Kapitálové příjmy 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 4 000 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 72 986 72 986 76 63

Rozpočet je finanční plán, který obsahuje příjmy, výdaje a financování. Rozpočet města Liberec je zpracován v souladu s Harmonogramem přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020 a jsou při něm zohledňovány další aspekty např. Celkem třída 3 - Kapitálové příjmy 40 000 40 886. 0 7 000. Běžné příjmy Kapitálové příjmy 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1 893 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 84 299 84 299. 96 16 Rozpočet města v roce 2020 Rozpočet města (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2020 Upravený rozpočet 2020 Skutečnost 12/2020 % SK/URO 199 408 321 292 321 292 100,00% PŘÍJMY CELKEM 520 668 691 071 719 782 104,15% Příjmy neinvestiční 516 668 634 931 656 603 103,41% Příjmy kapitálové 4 000 56 139 63 179 112,54 Praha - Schodek státního rozpočtu ke konci června stoupl na 265,1 miliardy korun z květnových 255 miliard Kč. Informovalo o tom dnes v tiskové zprávě ministerstvo financí. Jde o nejhorší červnový výsledek od vzniku ČR. Loni ke konci června byl schodek 195,2 miliardy korun

příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 0,00 tis. Kč příjmy z prostředků finančních mechanismů 0,00 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 60,00 tis. Kč Specifické ukazatele - výdaj Bilance příjmů a výdajů státního rozpoþtu U K A Z A T E L Skutečnost 012.2016 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2017 plněn 312 Ostatní kapitálové příjmy 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 1 123,90 107,33 9,5

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 1€861€755€864. 474€000€000 474€000€000. v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem. 1€358€425€702 0. 0 příjmy z prostředků finančních mechanismů. 29€330€162 0. Anotace: Hlavním cílem mé bakalářské práce je sledování příjmů a výdajů státního rozpočtu v letech 1993-2010. V úvodu teoretické části jsem se zaměřil na charakteristiku státního rozpočtu, vlivu státního rozpočtu na ekonomiku a v neposlední řadě na rozpočtovou soustavu Návrh státního rozpočtu z dílny ministerstva financí počítá s tím, že příjmy státního rozpočtu v příštím roce dosáhnou 1578 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 113 miliard korun (+7,7 %). Výdaje mají činit 1618 miliard korun, rovněž o 113 miliard korun více než letos (7,5 %) vu, z příjmů se podle tohoto hlediska třídí jen neda-ňové a kapitálové příjmy). Dále se používá ještě tří-dění odpovědnostní (vztahuje se pouze na příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to podle správců kapi-tol) a konsolidační (příjmy a výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných rozpočtů)

Rozpočet obce - Wikipedi

Rozpočet roku 2019. 22539: Nedaňové příjmy 4334 5007: Kapitálové příjmy 1491 1298: Dotace 1860 2036 Ostatní Celkem 27120 30880 Výdaje - státní správa a samospráva 4715 6679 - ostatní. Státní rozpočet je odhadem příjmů a výdajů na zabezpečení chodu státu a jednotlivých výdajových programů. Příjmy a výdaje státního rozpočtu se člení do kapitol. Příjmy státního rozpočtu tvoří daně, sociální pojištění, poplatky a další nedaňové příjmy. Největším výdajem státního rozpočtu tvoří výdaje na důchody a sociální a nemocenské dávky Ve schváleném rozpočtu roku 2012 představovaly 88,7 % celkových příjmů. Na celkovém rozpočtu výdajů statutárního města Brna ve výši 11 260,4 mil. Kč se podílí: provozní výdaje 8 323,1 mil. Kč .73,9 % (oproti 71,2 % ve schváleném rozpočtu 2012) kapitálové výdaje 2 937,3 mil 26 tř. 3 Kapitálové příjmy celkem (ř.23 až ř.25) 1 710 705 1 710 700 5 27 Vlastní příjmy (ř.15 + ř.22 + ř.26) 12 484 145 12 141 218 342 927 28 4112 Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu 398 103 192 455 205 648 29 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 017 3 01

 1. Příjmy. Plán Skutečnost; Daňové příjmy: 1 554 000 Kč. 1 844 604,50 Kč. Nedaňové příjmy 232 500 Kč. 279 507, 95 Kč. Kapitálové příjmy- Dotace 172100 Kč. 771 609,00 Kč. Financování- Celkem: 1 958 600 Kč. 2 895 321,45 K
 2. Příjmy státního rozpočtu Příjmy státního rozpočtu dosáhly za rok 2016 celkové výše 1 281,6 mld. Kč a zákonem3 stanovený rozpočet byl plněn na 108,5 % (překročen o 100,7 mld. Kč). Rozpočet byl nejvíce překročen u daně z příjmů právnických osob (o 9,8 mld. Kč). Celkové příjmy v roce 2016 tvořily daňové
 3. Příjmy státního rozpočtu. Inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení dosáhlo 305,3 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 13,6 mld. Kč, tj. o 4,7 %. Celkové inkaso DPH ve výši 62,7 mld. Kč bylo za první tři měsíce roku meziročně stejné (rozdíl 0,1 mld. Kč)
 4. - Příjmy z poplatků za přijímací řízení a z poplatků za studium delší než je standardní doba studia zvýšená o 1 rok a poplatky obdobné, - Případné jiné příjmy ze státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtu obcí, - Dotační odpisy majetku, - Příjmy z darů
 5. Příjmy celkem 232 927 520 Výdaje celkem 194 153 657 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 1) 80 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 152 927 520 v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 2 927 52
Saldo státního rozpočtu za leden až únor 2020 dosáhlo -27

345/2014 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na ..

 1. Kapitálové příjmy 1 170 - ostatní kapitálové výdaje 160 Přijaté transfery 105 720 Saldo rozpočtu-20 003 7 Příjmy státního rozpočtu Daně-povinná platba kterou subjekt (domácnost, firmy) odvádí do státního rozpočtu ve stanovené výši a lhůtě Přímé (daň z příjmu fyzických a právnických osob) Majetkové.
 2. v tom: ze státního rozpočtu 0 kryté příjmem z rozpočtu EU 6 284 095. Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem. 8 060 656 z toho: příjmy z rozpočtu Evroé unie celkem. 7 992 21
 3. 3.1 Plnění rozpočtu příjmů Celkové příjmy DSO byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 20 20 ve výši 871 100,- Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 20 20 dosáhly příjmy výše 1 055 900,- Kč. Skutečné čerpání rozpočtu příjmů dosáhlo částky 961 391,71 Kč. Příjmy byl
 4. Rozpočet Rozpočet roku 2019 Nedaňové příjmy 202 000,00 Kč 267 372,96 Kč: Kapitálové příjmy 23 000,00 Kč 77 408,00 Kč: Dotace -státní správa a samospráva 1 300 000,00 Kč.
 5. Příjmy celkem 209 950. Výdaje celkem 6 789 651 580. Specifické ukazatele - příjmy. Daňové příjmy . 1) 0 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem. 209 950 v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 209 950. příjmy z prostředků finančních mechanismů
 6. Přehled závazných ukazatelů rozpočtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv Kapitola: 335 Fiskální rok: 2019 Rozhodný den: 30.06.2019 Částky jsou v Kč Název Schválený rozpočet Rozp. po změnách Úpravy Konečný rozpočet Souhrnné ukazatele Příjmy celkem 20 800 000 20 800 000 0

5. Finanční vztahy k rozpočtu EU, EHP, Norsku a Švýcarsku71. 5.1. Souhrnné rozpočtové vztahy k rozpočtu EU a finančním mechanismům73. 5.1.1. Příjmy státního rozpočtu - transfery na krytí předfinancovaných evroých politik a finančních mechanismů ze státního rozpočtu74. 5.1.2 Příloha č. 2 k zákonu č. 400/2015 Sb. Částka 165 Sbírka zákonůč. 400 / 2015 Strana 5381 CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL pojistné na sociální z toho zabezpečení a Číslo daňové příjmy *) kapitol Příjmy celkem 227 396 800 Výdaje celkem 184 509 979 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 1) 80 000 000 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 147 396 800 v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 2 396 80

Státní Rozpočet a Jeho Vazba Na Místní Rozpočt

Rozpočet Úřadu vlády Vláda Č

Rozpočtové příjmy V návrhu rozpočtu na rok 2019 objem všech příjmů, tj. finanční vztah ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. města Prahy, vlastní příjmy, daň z nemovitých věcí, převody z hospodářské činnosti, tvoří celkové příjmy ve výši 439.963,5 tis. Kč Ze státního rozpočtu ostatní . 9 492. 4 196. Ze státních fondů . Z Národního fondu, ze zvl. fondů . Transfery od krajů a regionálních rad . Transfery od obcí . Transfery ze zahraničí . Ostatní přijaté transfery . Kapitálové příjmy. 323 728. 192 350. 69 403. Vlastní příjmy kapitálové. 94 967. 77 700. 69 403. Příjmy.

Financování obcí v ČR - současný stav a další vývoj RUD a

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 0 v tom: příjmy z rozpočtu Evroé unie bez společné zemědělské politiky celkem 0 v tom: ze státního rozpočtu celkem 6 196 493 000 6 262 938 700 v tom: institucionální podpora celkem 6 196 493 000 6 262 938 700. Rozpočet příjmů na rok 2020 je proti schválenému rozpočtu roku 2019 (18 080 876 tis. Kč) vyšší o 1 897 368 tis. Kč, tj. zvýšení o 10,5 %. Rozdíl je způsoben zvýšením zejména přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 495 412 tis. Kč

Základní struktura obecního rozpočtu Moderní Obe

Co přinese rok 2019 v rozpočtovém hospodaření obcí - DVSFrancouzský beran cena | francouzský beran samice - [19Obce loni hospodařily s přebytkem 27 miliard korun - DVSPřebytek rozpočtu dosáhl na konci července rekordních 75,6Print page