Home

Povodí Labe mapa

Povodí Labe - Mapa-Mapy

Mapa, mapy, Povodí Labe, satelitní mapa, mapa města, mapa obce Povodí Labe, Státní Podnik, V. Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Povodí Labe - Online povodňová mapa ČR. Online povodňová mapa-> Povodí Labe. Města v Povodí Labe Batňovice, Benátky, Bílý Potok, Bojanov, Borohrádek, Bošín, Brandýs nad Orlic í, Březina. Mapa, mapy, Povodí Labe, satelitní mapa, mapa města, mapa obce Povodí Labe, Státní Podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Kralove.

Portalobce.cz Online povodňová mapa ČR, Povodí Lab

Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí estuárem do Severního moře. Je 1094 km dlouhé a jeho povodí má rozlohu 148 268 km². Na soutoku s Vltavou má nižší průtok a je od pramene kratší, přesto se nepovažuje za její přítok Otevření expozice Les KrálovstvíBendová Hana 30. červen 2021. Povodí Labe od 1.7.2021 otvírá expozici na přehradě Les Království. Návštěva je podmíněna on-line rezervací, kapacita je omezená z důvodu stále platných proticovidových opatření. více >> Mapa a popis řek i potoků vhodných pro WW kajakáře v Povodí Labe, s.p. Nástupní a výstupní místa, vodočty, limity pro splutí, peřeje a nebezpečná místa Změnit mapu. Z letadla Turistická. 3D pohled Panorama. Lesy České republiky - Správa toků - oblast povodí Labe, Hradec Králové.

 1. Státy v mezinárodní oblasti v povodí Labe (Česká republika, Německo, Rakousko a Polsko) provedly předběžné vyhodnocení povodňových rizik a určily oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. Informuje o tom portál mezinárodní komise pro ochranu Labe. Pro tyto oblasti a oblasti, u kterých již bylo dříve rozhodnuto o zpracování map nebezpečí a map rizik.
 2. imálně 2x ročně, na jiných úsecích podle potřeb a množství změn. PDF mapy jsou v rozsahu: Labe říční km 726,6 - 949,2 (státní hranice SRN - Hrčáky pod Přeloučí), Vltava říční km 0,0 - 91,6 (Mělník - Třebenice). Digitální plavební mapy jsou zdarma.
 3. Old map Hydrografická přehledná mapa povodí Labe a v Čechách nacházejícího se povodí Odry. Old Maps Online. Timeline Attributes. 1000-2010 Mercator. Drag sliders to specify date range From:.
 4. Legenda hydrologických jevů. údaj není k dispozici. sucho. normální stav. 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 3. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) 3. stupeň povodňové aktivity (extrémní povodeň) Stavy a průtoky
 5. Byla zpracována společná mapa povodňových rozlivů pro jednotlivé scénáře s nízkou, středně vysokou a vysokou pravděpodobnost výskytu pro vymezené oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v mezinárodní oblasti povodí Labe. Mapa znázorňuje říční (fluviální) povodně i záplavy z moře a také umožňuje.
 6. Česká republika je rozdělena rozvodnicí na tři hlavní evroá povodí, povodí Labe s ústím v Severním moři, povodí Dunaje s ústím v Černém moři a povodí Odry s ústím v Baltském moři. Území Čech mají ve správě Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p. a Povodí Ohře, s. p. a území Moravy a Slezska pak Povodí Moravy, s. p. a Povodí Odry, s. p

Labe (Řeka) • Mapy

Mapy povodňového nebezpe POET A DÉLKA ÚSEKŮ dle působnosti podniků Povodí •Povodí Labe 30 úseků 1 010,6 km •Povodí Vltavy 50 úseků 784,1 km •Povodí Ohře 49 úseků 371,7 km •Povodí Odry 16 úseků 182,1 km •Povodí Moravy, 125 úseků 617,3 km. Plány oblastí povodí pořídili správci povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady pro 8 oblastí povodí. Plány oblastí povodí byly zpracovávány pro osm oblastí Národní plán povodí Labe. 22.12.2015. Zpracovaný podle § 24 vodního zákona, upravený podle připomínek uživatelů vody a veřejnosti a schválený vládou České republiky dne 21. 12. 2015

Povodí Lab

Povodí Labe, státní podnik je státní podnik se sídlem v Hradci Králové.Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Územní působnost pokrývá především oblast povodí Labe nad soutokem s Vltavou, vlastní Labe pod tímto soutokem a také povodí přítoků Odry v Libereckém a. Povodí Odry: Závod Opava : VHP Jeseník: VHP Krnov: VHP Opava: VHP VD Opava: VHP Skotnice: Závod Frýdek-Místek: VHP Ostrava: VHP Český Těšín: VHP Frýdek-Místek: VHP VD Frýdek-Místek: Povodí Ohře: Povodí Labe: Povodí Vltavy: Povodí Morav

4 Hydrologické vyhodnocení povodně v povodí Labe na jaře 2006 1 Úvod Obr. 1.1: Přehledná topografi cká mapa povodí Labe - zdroj: MKOL, BfG, ČHMÚ Plocha: 148 268 km2 z toho: e ská republika 49 933 km 2 (33,68 %) Nmecko 97 175 km2 (65,54 %) Rakousko 921 km2 (0,62 %) Polsko 239 km2 (0,16 %) Délka toku eky Labe: 1 094,3 k 19 Labe od Ploučnice po Kamenici 1-14-04 71,4 66,5 20 Kamenice a Labe pod Kamenicí 1-14-05 220,1 217,6 21 Mandava 2-04-08 161,3 108,3 Vysvětlivky k tabulce: ID DP - identifikační číslo dílčího povodí ČHP - číslo hydrologického pořadí Obr. č.1 - Rozdělení na dílčí povod Povodí Labe - obsluha VD Hamry II. Mapa v měřítku 1:50 000: 35 [ Generováno : 17.08.2021] ©Český hydrometeorologický ústav. Správce serveru : Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.. Mapa povodí řeky Labe čb. mapa nalepená na plátně, netradičně rozkládací Stav: velmi dobrý stav, nepatrně ušpiněné a při krajích roztřepené plátno Náš kód: JB 02108Arampa Název: Mapa povodí řeky Labe Aukce prodejce wwANTIKVARIATYcz Majitel: Tomáš Maděra Antikvariát Arco, Jeruzalémská 10 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 213 259 E-mail: arco@antikvariaty.cz Každý.

Mapa řek a potoků - Povodí Labe, s

Výše uvedené dominantní přítoky mají svá vlastní povodí, která, jak bylo výše uvedeno, patří do Východolabské tabule a jsou plochá, vějířová a vodná. Srážkoodtokové vztahy v tomto povodí je možné číselně charakterizovat následujícími údaji : Více viz. Hlásné profily . Soubor: Labe.ht V POVODÍ LABE zpracovaný podle ustanovení § 25 zákona č. 254/2001 Sb., ovodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pro období 2021 - 2027 prosinec 2020 . Pořizovatel: Ministerstvo životního prostřed 4.1 Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizi Mapy povodňového nebezpečí, ohrožení a povodňových rizik. Výstupy prvního cyklu plánování dle směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik - tzv. Povodňové směrnice

Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 951 500 03 Hradec Králové. Tel.: 495 088 111 Fax: 495 407 452 E-mail: labe@pla.cz www.pla.cz. Kontaktní osoby. Mgr. Petr Ferba Povodí Labe Stavy a průtoky 5.1 Základní údaje o státním podniku (Povodí Labe) Povodí Labe Srážky 5.0 Povodí Labe - Wikipedie Povodí Labe Stavy a průtoky 5.1. Obec Oldřichov v Hájích | Obec Oldřichov Povodí Labe .vikingove tabor.estranky.cz Vodácké znalosti Mapa vodních toků Povodí Labe Stavy a průtoky 5.

Povodí Labe Stavy a průtoky 5.1 Základní údaje o státním podniku (Povodí Labe) Povodí Labe .vikingove tabor.estranky.cz Vodácké znalosti Mapa vodních toků Povodí Labe Srážky 5.0. Povodí Labe - Wikipedie Povodí Labe Stavy a průtoky 5.1 Obec Oldřichov v Hájích | Obec Oldřichov Povodí Labe Stavy a průtoky 5. tvorba map povodŇovÉho nebezpeþÍ a povodŇovÝch rizik v oblasti povodÍ hornÍho a stŘednÍho labe a ucelenÉho Úseku dolnÍho labe dÍlÍ povodÍ hornÍ a stŘednÍ labe b. technickÁ zprÁva - hydrodynamickÉ modely a mapy povodŇovÉho nebezpeþÍ jizera - 10100009_1 - Ř. km 0,000 - hranice středočeského kraje duben 201 Národní plán povodí Labe Úvod 1 Pořizovatel: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 110 00 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz +420 221 811 111 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1422/65, 100 10 Praha 10 www.mzp.cz, info@mzp.cz +420 267 121 111 Ve spolupráci s: Povodí Labe, státní podni ©Český hydrometeorologický ústav. Správce serveru : Systém využívá informace z Odborných pokynů ČHMÚ pro hlásnou povodňovou službu a aktuální data z měřících stanic ČHMÚ, Povodí s.p., hl. města Prahy (HMP) a dalších partnerských organizací v povodí horního Labe a Stěnavy dnes odpoledne 16.08.2021 a zítra 17.08.2021. Datum a čas vydání: 16.08.2021 11.00 SELČ. Situace: Hladiny sledovaných toků jsou setrvalé nebo mírně kolísají. Průtoky jsou ve srovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc srpen většinou podprůměrné nebo průměrné

www

Povodí Labe PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V POVODÍ LABE zpracovaný podle ustanovení § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pro období 2015 - 2021 listopad 2015 Pořizovatel: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1422/65, 100 10 Praha 10 www.mzp.cz, [email protected AMIGO CMS 2.0. V této části jsou zveřejněny: Zde najdete informace k hydrologické situaci, k aktuálnímu stavu na vodních tocích a nádržích, informace k jakosti vody, vyhodnocení extrémích hydrologických situací (povodní) apod Vymezení oblasti povodí. A.1.1.1. Hranice povodí. Česká republika je rozdělena na osm oblasti povodí (Horního a středního Labe, Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy, Ohře, Moravy, Dyje a Odry) Oblast povodí Odry představuje horní část mezinárodního povodí Odry (úmoří Baltského moře), kde pramení i hlavní tok celého. Sázava, Jizera a dolní Labe. Hydrologické předpovědi. Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích. v povodí Jizery, Sázavy a dolního Labe dnes odpoledne 15.07.2021 a zítra 16.07.2021. Datum a čas vydání: 15.07.2021 11.00 SELČ

Lesy České republiky - Správa toků - oblast povodí Labe

Hydrologický seznam podrobného člen ění povodí vodních tok ů ČR stav k 1. 1. 2019 Číslo hydrologického po řadí ( ČHP) díl číh VHD Povodí Labe Hradec Králové 100 m pod hrází vodní nádrže Křižanovice, levý břeh: Mapa v měřítku 1:50 000: 37 [ Generováno : 17.08.2021] ©Český hydrometeorologický ústav. Správce serveru : Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.. Mapa webu. Domů; Profil firmy. Základní údaje; Předmět činnosti; Organizační členění; Obchodní údaje; Mapa územní působnosti. Povodí Odry; Povodí Ohře; Povodí Labe; Povodí Vltavy; Povodí Moravy; Výroční zprávy; Personální informace; Ochrana osobních údajů. Kdo je správcem osobních údajů; Kdo je pověřencem.

Povodí Labe, státní podnik - zpracování podkladů pro digitální technickou mapu kraje (DTM) Publikující smluvní strana. Název subjektu: Povodí Labe, státní podnik. IČO: 70890005 . Datová schránka: dbyt8g2 . Adresa: Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ Posouzení vlivu Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe; Vyhodnocení připomínek k POP; II. plánovací cyklus pro období 2015-2021. Úvod; Mezinárodní plán oblasti povodí Labe, Odry; Mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik; Národní plán povodí Labe, Odra; Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Mapy povodňových rizik v mezinárodní oblasti povodí Labe

 1. Mapy Počasí Předpověď CZ (Foreca) Předpověď Eng. (Bergen) Meteostanice (Povodí Labe) Meteostanice (Dolní Čermná) Webové kamery Dopravní obslužnost Obchody a služby Svoz odpadů Fotogalerie Kniha návště
 2. Povodí Labe, státní podnik (Hradec Králové - Slezské Předměstí) Správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v povodí Labe
 3. GISyPonet - verze pro internet 4.31 (build 3.2.2014) Intranet PLa. Menu
 4. - Povodí Labe, státní podnik, vznikl dnem účinnosti zákona č. 305/2000 Sb. ke dni 1.1.2001 a je právním nástupcem společnosti Povodí Labe a.s., oddíl B vložky 1041, vymazané dne 23.1.2001 z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
 5. Povodí Labe, státní podnik - Předmětem koupě je dodávka ročního předplatného AutoCAD Subscription:a) Autodesk AutoCAD 1ksb) Autodesk AutoCAD Map 3D 1ks. Publikující smluvní strana. Název subjektu: Povodí Labe, státní podnik. IČO: 70890005 . Datová schránka: dbyt8g2
 6. Povodí Labe přišlo se zvednutím nájmu o více než čtyřnásobek dosavadní ceny. Vzhledem k tomu, jak je místo obtížně dostupné, nelze tam prakticky zajet autem, navíc tam nechystáme přesun významných kulturních akcí, jsme zatím návrh s takovým navýšením neakceptovali
 7. oblasti povodí Labe byl uplatněn čl. 4 ve spojitosti s čl. 5 Povodňové směrnice. Porovnání počtu vymezených oblastí s potenciálně významným po-vodňovým rizikem v roce 2018 s rokem 2011 (viz mapa): V německé části oblasti povodí Labe bylo nově vymezeno 145 ob-lastí, naproti tomu na základě přezkumu 54 oblastí odpadlo

Video: LAVDIS Plavební map

Kontakt Povodí Ohře, státní podnikBezručova 4219 Chomutov 430 03 Tel.: +420 474 636 111 E-mail: poh@poh.c Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005 data ze statistického úřadu české republiky. Databáze IČO. Předměty činnosti ze statistického úřadu Povodí Labe - Začátkem září byl podán podnět od státního podniku Povodí Labe k prozkoumání. 7.9.2016. 7. Déšť nepomohl, Labe zůstává suché. Přívoz kličkuje mezi kameny Povodí Labe začalo s opravami přehrady Pastviny na Orlickoústecku. Korunu hráze vodního díla ze třicátých let minulého století bude nutné celou rozebrat. S pracemi je spojeno i výrazné dopravní omezení, úplně se totiž bude muset uzavřít silnice přímo na hrázi přehrady. Práce by měly probíhat déle než rok a přijdou na necelých šedesát milionů korun Roudnice n. L. - Téměř tři hodiny trvalo týmu pracovníků Povodí Labe, závodu Dolní Labe, než. Sucho sužuje i Litoměřicko. Už platí zákaz čerpání vody. Litoměřice - Největší sucho za posledních dvacet let. Tak označují letošní léto pracovníci Povodí

Aplikace GISyPoNET. Aplikace GISyPoNET. GISyPoNET je intranet/internetová aplikace pro prohlížení a správu dat. souvisejících s jevy na vodních tocích. Pomocí aplikace lze: prohlížet grafické vrstvy toků, podkladových map a dalších zdrojů. provádět grafické výběry jevů na tocích Články na Liberecký deník se štítkem Povodí Labe. Články na Liberecký deník se štítkem Povodí Labe. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Frýdlant - Povodí Labe vypracovalo nové mapy zátopových oblastí. Rozšířilo zóny, kde se nesm Články na Deník.cz se štítkem Povodí Labe. Unikátní hladový kámen byl předzvěstí velké bídy, teď má svůj 3D mode

Výkon správy povodí, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v povodí Labe. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz Články na Nymburský deník se štítkem Povodí Labe (státní podnik) Chci zprávy do e-mailu Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení

Povodí Labe připravuje opravu přehrady Pastviny na Divoké Orlici. Koruna hráze je ve špatném stavu. Výběrové řízení na stavební firmu se zdrželo, proto práce začnou zřejmě až příští rok, řekla mluvčí státního podniku Hana Bendová Povodí Labe čistí břehy řeky Chrudimky Pardubice - Povodí Labe provádí na břehu Chrudimky, v prostoru staré vojenské plovárny pod Vinicí 1.12.201 Povodí Labe, státní podnik - Živnostenský rejstřík Základní organizace Povodí Labe s.p. závod 43 , IČO 70935157 - data ze statistického úřadu ZÁKLADNÍ ORGANIZACE POVODÍ LABE TEPLÉHO 2014 , IČO 70939187 - data ze statistického úřad

návrh opatření obecné povahy - povodí Labe Skrýt menu. Hlavní nabídka: O obci. Přeskočit nabídku. Historie obce. Virtualní prohlídka Články na Kutnohorský deník se štítkem Povodí Labe (státní podnik) Články na Kutnohorský deník se štítkem Povodí Labe (státní podnik) Zavřít mapu. je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA a.s. zakázáno. Toto ustanovení platí také pro RSS kanály a jejich obsah Povodí Labe získalo pozemek pod jezem v Harrachově. Stát ho převedl zdarma Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech (ÚZSVM) převedl na Povodí Labe ŠTÍTEK: Povodí Labe (státní podnik) Za předjíždění motocyklista zaplatil životem. U Jaroměře se střetl s kamionem. /FOTOGALERIE/ Za Jaroměří ve směru na Náchod se včera v sedm večer stala tragická nehoda. Střetl

Hydrografická přehledná mapa povodí Labe a v Čechách

(mapa města + řeky) V povodí které řeky leží město Brno? (Ostrava, Děčín) Do kterého povodí patří celé povodí řeky Vltavy? Ukaž na mapě tok řeky Labe od pramene až k místu, kde opouští území ČR a vyjmenuj města, kterými protéká. Dobrovolný DÚna příští hodinu: Je Máchovo jezero opravdu jezero nebo rybník Povodí Labe Hradec Králové - presentace jedné z předem připravených map s hranicí záplavového území Q 5, Q 20, Q 50 a Q 100 - on-line propojení srážkoodtokového a hydrodynamického modelu s vizualizací výsledk. Labe Mapa. Plavební mapy (Česká republika) Labe elbe reka mapa png Povodí Labe Stavy a průtoky 5.1 Labe Mapa | adviseurmakelaar Labe Mapa | adviseurmakelaar. LAVDIS | Vodní cesty v České republice Nová Buková je střechou Evropy. Voda odsud teče do Labe i Dunaje Povodí Labe Water Levels and Discharges 5.1 Labe - Wikipedie

Firmy. Stavební databáze. Povodí Labe, státní podnik (Hradec Králové). Povodí Labe, Správa významných vodních toků, činnosti spojené se zajišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod a činnosti správce povodí podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a č. 305/2000 Sb. o povodíc Mapa Povodi. ISMS Povodí v ČR Povodí Labe Stavy a průtoky 5.1 Plány dílčích povodí (Voda, eAGRI) Mapa Povodí české Republiky | adviseurmakelaar

1 (bdělost) 2 (pohotovost) 3 (ohrožení) 3 (extrémní povodeň) Hladina vody: v zásobním prostoru. v ochranném prostoru. dosažena kóta přelivu. nad maximální hladinou Plán oblasti povodí Oh ře a Dolního Labe obsahuje textovou část, tabulkové a mapové p řílohy. Osnova textové části koncepce: A. Popis oblasti povodí A.1 Všeobecný popis oblasti povodí Oh ře a Dolního Labe (vymezení oblasti, geomorfologické, povodní, nebezpe čí výskytu povodní a možné škody v četn ě map povod. Zobrazit mapu stránek; Hledat Hledat na webu Microsoft.com. Zrušit 0 Košík 0 položky v nákupním košíku. Přihlásit se. Stavy a průtoky. Povodí Labe státní podnik. Pomůcky a nástroje. Aplikace Stavy a průtoky sleduje měřící stanice na tocích spadajících pod Povodí Labe. Na jednotlivých stanicích jsou k dispozici.

povodňových rizik na Labi Atlas Polabí II: Potenciály škod v povodí Labe Pro atlas Polabí II budou německé země a české kraje vytvářet společné mapy pro posouzení škod v Polabí. Za tímto účelem budou pro celé povodí celoplošně definovány majetkové hodnoty. Při dostupnosti hloubky vod oblasti povodí Labe, která činí 148 268 km2 a zasahuje na území čtyř států - Německa, České republiky, Rakouska a Polska. Dílčí povodí Horního a středního Labe je největší z deseti dílčích povodí v České republice, Mapa I.1.1a - Povodí a dílčí povod. HASIČI města Hrochův Týnec. Smetanova 25 538 62, Hrochův Týnec. tel.: 725 091 034. hasiciht@seznam.c

Povodí v ČR - gov

Povodí Ohře - Aktuální hladina a odtok vody na vodníchObrVltava :: Středočeský krajOpava | Atlas vodních toků povodí OdrySprávci vodních toků – Meteo Aktuality

Povodí Vltavy zaujímá jižní polovinu Čech a spolu s Labem odvodňují téměř celé Čechy. Povodí řeky je 28 090 km². Labe. Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí do Severního moře. Je 1154 km dlouhá. Povodí má rozlohu 144 055 km² Seznam map v plánech povodí. Plány povodí musí zahrnovat následující mapy. 1. Povodí a dílčí povodí. 2. Útvary povrchových vod - typy. 3. Útvary povrchových vod - kategorie. 4. Umístění a hranice útvarů podzemních vod. 5. Vodní útvary s odběry vody určené k lidské spotřebě. 6. Vody ke koupání, oblasti citlivé. Státní podnik Povodí Labe otevřel expozici na labské přehradě Les Království na Trutnovsku, která je národní kulturní památkou. Umístěna je v bývalém domku hrázného a je věnována historii a současnosti vodního díla a také činnosti státního podniku. Prohlídku si zájemci musejí rezervovat. ČTK to řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová Přílohy (mapy srážek) II. etapa: Hydrologické vyhodnocení jarní povodně 2006 na území ČR Část B: Hodnocení příčin, průběhu a extremity povodn ě Povodí Labe po soutok s Vltavou.