Home

Akustická fonetika

Fonetika akustická a auditivní Akustická fonetika se zabývá přenosem zvuku prostředím, přičemž ke studiu využívá nezobecněný signál lidské řeči (měřen objektivními metodami). Auditivní fonetika zkoumá lidskou řeč na základě sluchu (je zde omezená možnost vnímání) artikulační fonetika. klasifikace hlásek: interaktivní sagitální sekce (.html, EN) vokály - rentgenografie: pohyby jazyka při artikulaci (video - QuickTime) SEEING SPEECH - IPA charts; akustická fonetika. akustická analýza - poznámky k technickému zpracování; akustika - hierarchie sonority (.pdf) AKUSTIKA ŘEČI (link, materiál. Fonetika se věnuje zkoumání zvukových projevů lidí, zejména zvukové stránce řeči. Zajímá ji nejen fyziologická artikulace (tedy tvorba zvuků), ale také akustická podoba a způsob jejího vnímání. Fonetika také na rozdíl o fonologie není počítána mezi lingvistické disciplíny,.

Start studying AKUSTICKÁ FONETIKA. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools obecná fonetika (obecná fonetika a fonologie, osvojování řeči a vady řeči, osvojování cizího jazyka) aplikační oblasti (akustická fonetika a řečové technologie, forenzní fonetika, konverzační analýza) zvuková stránka konkrétního jazyka či jazyků technika a kultura mluveného projev ↗Samohlásky (vokály) jsou při běžné řeči hláskami znělými. Při jejich artikulaci je tedy zapotřebí ↗kmitání hlasivek, zajišťující znění lidského hlasu. ↗Základní hlasivkový tón vytvořený kmitáním putuje od hlasivek hltanovou a ústní dutinou a díky nastavení jejich tvaru je modifikován tak, aby byl určující pro samohlásku, kterou mluvčí zamýšlí. akustická fonetika . základní fyzikální vlastnosti lidské řeči a jejich artikulační podstata. jednoduchý × složený tón . základní tón . základní frekvence . periodický × neperiodický zvuk . tóny × šumy (pojem tón neplést s tóny jako typem suprasegmentálních jevů!) základní typy složených zvuků. formant i. zvukovÝ projev a jeho zÁznam, fonetickÁ transkripce ii. zÁkladnÍ fonetickÉ pojmy iii. artikulaČnÍ = organogenetickÁ fonetika iv. akustickÁ a auditivnÍ fonetika v. zvukovÁ stavba souvislÉ ŘeČi vi. zÁkladnÍ pojmy z fonologie vii. fonÉmy ČeskÉho jazyka a jejich realizace viii. zÁkonitosti spojovÁnÍ fonÉmŮ a vÝbĚru jejich alofonŮ ix

Akustická fonetika - Acoustic phonetics - xcv

Fonetika v podstatě studuje, jak se zvuky vytvářejí, přenášejí a přijímají. Na základě těchto tří primárních funkcí lze fonetiku rozdělit do tří podkategorií: artikulační fonetika, akustická fonetika a sluchová fonetika. Artikulační fonetika studuje produkci zvuků řeči artikulačním a hlasovým traktem řečníka Akustická a auditivní fonetika. 7. Zvuková stránka souvislé řeči. 8. Základní pojmy z fonologie; tato část textu je oproti 1. vydání podstatně rozšířena. Text je doplněn seznamem aktuální literatury oboru s ohledem na její dostupnost, rejstříkem a strukturovaným seznamem pojmů oboru v souvislostech.. Akustická fonetika popisuje auditivní vjemy a vychází z popisů přenosu zvuku prostředím, studuje frekvenci, intenzitu a délku zvuku. Neméně důležité jsou rovněž i poznatky kombinaþní fonetiky, která je nedílnou souástí deskriptivní fonetiky. Předmětem studia kombinaþní fonetiky je realizace a vzájemné ovlivňování. AKUSTICKÁ FONETIKA - překlady vybraných kapitol z monografie Ladefoged, P.: Phonetic Data Analysis: An Introduction to Fieldwork and Instrumental Techniques. Blackwell Publishing 2003. Braunová Kateřina: Characterizing Vowels; Nováková Radka: Akustická analýza konsonantů; Rýznarová Jana: Pitch, Loudness, and Lengt Hlásky dělíme na samohlásky a souhlásky Fonetika (z řeckého φωνή phōnḗ, hlas, zvuk) je věda, která zkoumá zvukové projevy, zejména zvukovou stránku lidské řeči, fyziologický způsob artikulace (tvorby) těchto zvuků, jejich akustickou stránku a jejich vnímání.Zatímco fonetika studuje zvuky samy o sobě, fonologie se jimi zabývá jako prostředky jazyka, funkční stránkou zvuků lidské řeči Fonetika, to je věda #4 Čtvrté cvičení na fonetiku, které prověří vaše znalosti

Fonetika - Wikipedi

Suprasegmentální prozodické prostředky. Norma spisovné výslovnosti. Transkripce, transliterace. Grafémika a ortografie.Tematické rozvržení:1. Aspekty studia fonetického systému a jeho základní jednotky. Artikulační fonetika a fyziologie mluvidel. Artikulace hlásek a kritéria jejich klasifikace.2. Akustická fonetika. Fonologie Fonetika artikulační, která se zabývá tvorbou fónů (zvuků) ve zvukovém ústrojí. Na základě této disciplíny se potom fóny dělí podle místa tvorby (např. pozice jazyka, zubů, otevření dutiny ústní atd.) Fonetika akustická, která studuje přenos zvuků prostředím, jejich frekvence apod Akustická fonetika je podpole z fonetika, která se zabývá akustický aspekty mluvený projev zvuky. Akustická fonetika zkoumá funkce časové oblasti, jako je střední kvadrát amplituda a křivka, jeho trvání, jeho základní frekvencenebo funkce frekvenční domény, jako je frekvenční spektrum, nebo dokonce kombinované spektrotemporální rysy a vztah těchto vlastností k. Akustická a auditivní fonetika zaměřuje svou pozornost na výsledný signál lidské řei bez ohledu na artikulaní mechanismy, jimiž byl vytvořen. Auditivní pohled [2] na lidskou ře je mnohem starší , je založen na analýze a hodnocení řei sluchem. Není ani zdaleka tak přesný jako pohled akustický, protože lidské ucho má. zvuková stránka jazyka (zvuková matérie) jak je tvořena? | | produkční. hledisko | ↓ artikulační fonetika . jak je vnímána? | | percepčn

Fonetika je odvetvie lingvistiky, ktoré študuje artikulačné a akustické vlastnosti zvukov reči. Artikulačná fonetika študuje anatomickú a fyziologickú povahu zvuku a mechanizmy jeho produkcie. Akustická fonetika skúma zvuk ako vibračné pohyby vykonávané jeho prechodom hlasivkami a ústnou dutinou Předmět zkoumání. Vztah obou disciplín k jiným vědním oborům. rozdíly mezi fonetikou a fonologií foném - alofon (fon) - grafém fonetika akustická, auditivní, artikulační fonetika - fonologie - morfonologie - ortoepie - ortofonie 2. Foném, definice, základní a poziční varianty fonému

Fonetika - Wiki UPO

Fonetika a základní fonetické pojmy a termíny (organogenetická, akustická a percepční fonetika). 2. Hlásky a jejich klasifikace. Kombinatorní změny při realizaci hlásek. 3. Fonetické jednotky řeči (slabika, přízvukový takt, promluvový úsek) 4. Fonologie a základní fonologické pojmy a termíny (foném, alofony. fonetické vědy: fonetika, fonologie, řečové technologie (postup abstrakce od konkrétního zvuku k hlásce, fonému, morfonému) - artikulační a akustická podstata přízvuku - dynamický a tonický (kvalitativní, kvantitativní) - hlavní a vedlejší. Akustická fonetika. Skládá se ze studia řeči z fyzického hlediska, tedy prostřednictvím měření a porovnávání zvukových vln. K tomu využívá spektrogramy a další měřicí nástroje, které umožňují podrobné akustické vlastnosti každého hlasového telefonu. Artikulační fonetika Fonetika pojednává o fyzickém aspektu zvuků, zkoumá produkci a vnímání zvuků zvaných telefony .Fonetika má několik podkategorií, ale pokud není uvedeno, máme obvykle na mysli artikulační fonetiku: tj. studium produkce zvuků řeči artikulačním a hlasovým traktem mluvčím .Fonetické přepisy se provádějí pomocí hranatých závorek [ ] The paper focuses on analyzing the quality of Czech monophthongs. The data for the analysis is mostly taken from the database NAKI (audio recordings of Czechoslovak and later Czech radio news). The probe analyzes and compares two studies of audi

Co je to fonetika? Fonetický ústa

Fonetika. sa zaoberá zvukovou rovinou reči. Predmetom záujmu tejto disciplíny je spôsob tvorenia (artikulačná fonetika), znenia (akustická fonetika) a percepcie (percepčná fonetika) zvukov reči, hlások, segmentov. Vzhľadom na predmet svojho záujmu fonetika ponúk Akustická a auditivní fonetika. 7. Zvuková stránka souvislé řeči. 8. Základní pojmy z fonologie; tato část textu je oproti 1. vydání podstatně rozšířena. Text je doplněn seznamem aktuální literatury oboru s ohledem na její dostupnost, rejstříkem a strukturovaným seznamem pojmů oboru v souvislostech.. Akustická fonetika - související se studiem fyzikálních atributů zvuku produkovaného vokální cestou; Audiální fonetika se zabývá pochopením toho, jak hum zvuk vnímá zvuk a jak mozog rozpoznává různé řečové jednotky. Articulační fonetika se zabývá studiem tvorby jednotlivých zvuků vokální cesto

Akustická, vnímavá, artikulační a funkční fonetika . Akustické fonetické studie řeči zní jako fyzické jevy, popisuje vlastnosti, jako je výška (která závisí na kmitočtová frekvence) výkon (amplituda), hlasitost, čas a délka zvuku. Tato část také zvažuje fyziologii a anatomii vokálního aparátu Akustická fonetika. Spočíva v štúdiu reči z fyzikálneho hľadiska, teda prostredníctvom merania a porovnávania zvukových vĺn. Používa na to spektrogramy a ďalšie meracie nástroje, ktoré umožňujú podrobné akustické vlastnosti každého hlasového telefónu. Artikulačná fonetika Fonetika zkoumá hláskové stránky průběhu komunikace z pohledu následujících dílčích procesů: (a) artikulačně-genetická hlásková produkce (-> artikulační fonetika), (b) struktura akustických jevů (akustická fonetika), (c) neurologicko-psychologické procesy vnímání (-> auditivní fonetika). Jej Fonetika (jednooboroví i dvouoboroví studenti - schopnost aplikace na konkrétním textu) Fonetika, základní jednotky a pojmy. Akustická fonetika. Artikulační fonetika; Fonologie, základní jednotky a pojmy. Vztah fonému a hlásky. Distinktivní rysy. Neutralizace; Francouzské samohlásky a souhlásky, zejména jevy v češtině.

Výukové materiály :: fonetikafonologieortoepi

 1. Z 32 studií je francouzsky psaných 26, anglicky 6. Centrálním tématem je fonetika francouzštiny, ovšem na francouzském materiálu se seznamujeme s řešením zajímavých obecně lingvistických a fonetických problémů. historická fonetika, (10) akustická fonetika. [215]Řazení článků do tematických celků není.
 2. acoustic analysis akustická analýza acoustic feature akustický rys acoustic phonetics akustická fonetika acoustics akustika active articulator aktivní artikulující orgán active speech organs aktivní orgány řeči acute akutový, vysokotonální acute akut acute accent akutový přízvuk acute consonants akutové souhlásk
 3. Úvod do jazyka, I. ročník 2. hodina 4 . KA řada: kvalita zvuku [k] j- neznělá velární okluziva, 「き」palatalizace [k] GA řada: kvalita zvuku [ɡ] - znělá velární okluziva, ale uprostřed slova se často posouvá k na [ŋ] (maguro, ) ,+ palatalizace「ぎ

Slovník pojmů z fonetiky infoz

AJ předměty 1. ročník, povinné, povinně volitelné - Coggle Diagram: AJ předměty 1. ročník, povinné (Phonetics Exam AF03, Grammar in Use APGR, Comprehensive Exam B2 JZB2, Introduction to the Study of English UJ00, Introduction to the Study of Literature UL00, Nezařazeno), povinně volitelné (základní moduly, rozšiřující moduly, Nezařazeno akustika je odvetvie fyziky, ktoré študuje zvukové alebo presnejšie mechanické vlny v plynoch, tekutinách a pevných látkach. Týka sa výroby, kontroly, prenosu, príjmu a účinkov zvuku. Vedec, ktorý pracuje v oblasti akustiky, sa nazýva acoustician, Nazýva sa použitie akustiky v technológii akustické inžinierstvo, Medzi záujmami akustikov a akustických inžinierov často. Akustická fonetika - súvisí so štúdiom fyzických atribútov zvuku produkovaného hlasovým traktom; Sluchová fonetika sa zaoberá pochopením toho, ako hum zvuk vníma zvuk a ako mozog rozpoznáva rôzne jednotky reči. Articulačná fonetika sa zaoberá štúdiom tvorby jednotlivých zvukov vokálnym trakto akustická (Jespersen, 1913) - základem je sonora, představa stupnice sonority hlásek, atd. výdechová (Techmer, 1884, Storm, 1892) - skok v plynulosti výdechového proudu motorická (Stetson, 1928, Motor Phonetics, 1951) - fyziologické odůvodnění výdechové teorie, koordinace mluvních pohybů, které ovlivňují proud dech Vidíme tedy, že fonetika se zabývá celým procesem řečové komunikace. V nejobecnější rovině nás zajímá, jak řeč tvoříme (artikulační fonetika), jaké jsou její akustické vlastnosti (akustická fonetika) a jak ji vnímáme (percepční fonetika) a také jak jednotlivé řečové jednotky fungují v systému daného jazyka

PPT - Zvuková rovina jazyka PowerPoint Presentation, free

AKUSTICKÁ FONETIKA Flashcards Quizle

Fonetika (zkouška probíhá v češtině) Fonetika, základní jednotky a pojmy. Akustická fonetika. Artikulační fonetika; Fonologie, základní jednotky a pojmy. Vztah fonému a hlásky. Distinktivní rysy. Neutralizace; Francouzské samohlásky a souhlásky, zejména jevy v češtině neexistující Předmět Fonetika a fonologie (UBO / FOZ) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UBO / FOZ - Fonetika a fonologie, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) V disciplínách, kterým se říká fonetické, převážily dočasně — nepochybně i v souvislosti s aplikací teorie informace — zájmy jiné, zvláště akustická fonetika v nejširším slova smyslu, v jejímž centru pak stojí zkoumání in[88]formační závažnosti akustických složek řeči jednotlivě i vcelku

Knihovna Fonetický ústav - cuni

 1. Fonetika akustická využívá poznatky akustiky a věnuje se zkoumání zvukových vln, jejichž složení, přenosu ovzduším, atd. Fonetika Auditivní studuje složení a funkci sluchového orgánu, způsob percepce mluveného jazyka, rozsah slyšitelnosti (10 - 130 dB), která je ohraničena na jedné straně prahem slyšitelnosti a na.
 2. Knihy Katalog akustických prvků-- autor: Hrádek Tomáš, Tuček Jan Akustické požiadavky na deliace konštrukcie-- autor: Zajac, Szabó Hry na rozvoj dílčích funkcí u dětí-- autor: Ficová Theodora Lenka Digitální technologie v hudební tvorbě pro akustické nástroje-- autor: Agostinho Gilberto, Rataj Jaku
 3. Francouzská filologie, Normativní gramatika a syntax, Lingvistika, Akustická fonetika, Francouzské samohlásky - klasifikace a realizace, Francouzské souhlásky - klasifikace a realizace, Le subjonctif, Les pronoms: Francouzština pro mezikulturní komunikac
 4. Fonetika ruského jazyka. Proces komunikace (etapy procesu komunikace, výrazový a obsahový plán). Poměr hlásky, fonému a písmena z hlediska současného ruského stavu.. Aspekty studia fonetického systému: artikulační a akustická fonetika. Fonologie: suprasegmentální elementy. Dynamika, rytmus. Funkce ruského přízvuku. Redukce
 5. Fonetika a fonologie ruštiny Markus Gige

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI ČESKÝCH VOKÁLŮ Nový encyklopedický

Poznámky 44 s. / - roč. / doc. PhoneticsPhonetics is the science that studies speech sounds. More accurately - it studies the sounds of human speech 5 Artikulační (organogenetická, fyziologická) fonetika. 6 Akustická a auditivní fonetika. 7 Zvuková stránka souvislé řeči. 8 Základní pojmy z fonologie. 9 Závěr. Rejstřík Jak vyslovovat R, Ř a další hlásky. Překlady, publicistika, PhDr. Владимир Франта, Ph.D., лингвист-журналист, Чешское. 5.3alší procesy souvislé řeči ---- D 75 5.4 Vázání a ráz ---- 77 5.5 Závěr ---- 80 6. fonologie a funkční aspekty řeči ---- 83 6.1 Fonémy a jejich varianty ---- 85 6.2 Distinktivní rysy a přirozené třídy ---- 88 6.3 Fonologické procesy a jejich zachycení ---- 93 6.3.1 Přístup založený na pravidlech ---- 9 Akustická a auditivní fonetika zaměřuje svou pozornost na výsledný signál lidské řeči bez ohledu na artikulační mechanismy, jimiž byl vytvořen. Předmětem zkoumání se blíží fyziologické akustice.. Stěžejní je hlavní osa, která je obvykle totožná s geometrií přístroje

Akustika je obor fyziky, který se zabývá studiem mechanických vln v plynech, kapalinách a pevných látkách, včetně témat jako vibrace, zvuk, ultrazvuk a infrazvuk.Vědec, který pracuje v oblasti akustiky, je akustik, zatímco někdo pracující v oblasti technologie akustiky může být nazýván akustickým inženýrem.Aplikace akustiky je přítomna téměř ve všech aspektech. Skladová signatur 5 Artikulační (organogenetická, fyziologická) fonetika 6 Akustická a auditivní fonetika 7 Zvuková stránka souvislé řeči 8 Základní pojmy z fonologie Rejstřík A Kompletní tabulka symbolů IPA B Na pomoc opakování látky Literatura. Fonetika Velká španělská gramatika je souborem dvou na sebe navazujících. akustická a percepþná fonetika), vychádza nám, na þo si možno v rámci þiastkového výskumu trúfnuť, aby bola práca príspevkom k súasnému poznaniu takého zložitého fenoménu, aký

Materiál Marie Krčmová - Úvod do fonetiky a fonologie pro

 1. akustická a percepčná fonetika), vychádza nám, na čo si možno v rámci čiastkového výskumu trúfnuť, ab y bol a práca príspevkom k súčasnému poznaniu takého zlož itého fenoménu.
 2. artikula čná akustická percep čná Fonetika Fyziologická fonetika - receptory + orgány genézy re či Otorinolaryngológia: oto- (ucho), rino- (nos), laryngo- (krk) lógia. 5 akustika fyzikáln
 3. rozmanité druhy dat. Jiné obory se úzce specializují pouze na jeden typ dat (např. fonetika). 20 Akceptace je prováděna kvalifikovaně (nikoliv pasivně), tj. na základě odborného zvážení vhodnosti zdroje dat. Akustická analýza Akustická analýza se zaměřuje jednak na kvantifikaci poslechem identifikovaných řeovýc
 4. Artikulační fonetika -. Articulatory phonetics. Pole artikulační fonetiky je podpole fonetiky, která studuje artikulaci a způsoby, jakými lidé produkují řeč. Artikulační fonetici vysvětlují, jak lidé produkují zvuky řeči prostřednictvím interakce různých fyziologických struktur. Artikulační fonetika se obecně zabývá.

vo fonetike sa osobitne vyčleňuje akustická fonetika; zaoberá sa štúdiom akustického signálu (analýza rečového signálu, spektrálne zloženie reči, syntéza reči) akustický signál sa v súčasnosti analyzuje pomocou techniky: počítač + programy: pomocou nich dostávame napr. sonogramy a oscilogram Fonetika = název je spojen s řeckým slovem FÓNÉ - hlas, zvuk = vědní obor zabývající se zvukovou stránkou lidské řeči, který zkoumá artikulační, akustickou a percepční (vnímanou) povahu zvukových prvků. = akustická ralizace fonému. Přízvuk. slovní - silové i melodické odlišení slabiky od okolních slabik.

Forenzní fonetika využívá kombinace poslechu a akustické analýzy. V praxi to znamená, že sedím u počítače, pečlivě poslouchám, porovnávám například výslovnost konkrétních samohlásek nebo souhlásek a měřím jejich frekvence ve spektru, objasňuje Radek Skarnitzl Nejmenší a dále již nedělitelná mluvidly vytvářená artikulační akustická realita jazyka, která představuje základní prvek konkrétního jazyka (Bohuslav Hála) = hláska Fonetika zkoumá, popisuje a hodnotí auditivní prostředky sociální komunikace lidskou řečí, a tak z hlediska teoretického vědeckého pravidla i jeho. II. FONETIKA A FONOLOGIE 1. Fonetika (Sch) 2. Fonologie (Sch) III. PRODUKCE, PERCEPCE A AKUSTICKÁ PODSTATA E I 1. e(Sch ) 2. Tvorba a podstata hlásek (Doh) IV. FRANCOUZSKÁ VÝSLOVNOST A JEJÍ ROZVRSTVENÍ 1. Poátky francouzského jazyka (Sch) 2. Francouzština v souasnosti (Sch) 3. Francouzština za hranicemi Francie (Sch) 4 především akustická analýza, ale základní rozhodnutí o tom, jestli je pro pacienta nutné jít na vyšet ření, je stále ponecháno na auditivní analýze. Hlasová analýza m ůže být využita pro kontrolu funkce hlasu s cílem vyřešit problémy spojené s hlasovou tvorbou

13. Akustická fonetika - co zkoumá (zkoumá přenos zvuku, zkoumá zvukové vlny, blízká fyzice) 14. Tři typy české deklinace (=jmenná, zájmenná, složená) 15. 2 zásady strukturalismu (=1) jazyky je třeba zkoumat nejen ve vývoji (diachronně), ale také synchronně 1.1.1 Fonetika Fonetikaje věda, kteráse zabývá komplexním studiem procesuvytváření řeči,a tood vzniku výdechového proudu v plicích, až po modifikace v artikulačním traktu. Jejími zájmy tedy jsou činnost řečových orgánů, způsob tvoření řeči, charakter výsledného zvuku a i jejich sluchové hodnocení [2] Fonetika a fonologie jsou vědní disciplíny, které studují a popisují zvu-kovou složku lidské komunikace tvořenou za pomoci mluvních orgánů, kaž-dá z nich však z poněkud jiného hlediska. Fonetika studuje činnost mluvních Akustická stavba. lín v tejto orientácii je akustická fonetika. V akustickej fonetike sa zaoberáme zvukovými javmi reči a tie sú po prevode do číslicovej formy veľmi dobrým materiálom na počítačové (výpočtové) manipulácie. Okrem toho možno počítačom zobraziť priebeh alebo stav skúmanej zvukovej vlny

Akustická fonetika. zkoumá zvuky řeči poslechem nebo zvukovým spektrografem (sonograf) souhlásky výbuchové. sekce 07 Jazykověda: obecná lingvistika a fonetika; 2015 - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, obor jazykověda, specializace fonetika (Ph.D.) 2010 - univerzitní diplom ECDF (Doplňující výuka didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka) na Université Sorbonne Nouvelle - Paris Fonetika artikulační (organogenetická) a akustická. Samohlásky, souhlásky, sonanty. Způsob a místo artikulace. Orgány. Slabika. Fonologie. Teorie fonologických opozic. Struktura promluvy a jednotky jazyka. Segmentální a suprasegmentální jednotky A - Fonetika a fonologie italštiny. 1. Fonetika - definice, předmět studia, druhy. Fonetika a fonologie, hláska a. foném. Fonetická a fonologická transkripce. 2. Mluvní orgány a jejich funkce. Akustická stránka lidské řeči. 3. Klasifikace italských hlásek (v konfrontaci s češtinou). 4 Akustická fonetika skúma akustický re čový signál, ktorým sa informácia dostane od expedienta k percipientovi. Delí sa na metódy analýzy, metódy syntézy a metódy resyntézy re čového signálu. Výskum zvy čajne za čína akvizíciou signálu, po ktorej nasleduje analýz

lingvistika, fonetika, fonologie - základy, akustika - fyziologická, akustická analýza, architektonická - základy, psychiatrie - poruchy řečové komunikace u psychiatricky nemocných, klinická logopedie, pedagogika - základy, organizace péče o nemocné s poruchami a vadami mezilidské komunikace v zemích E Lidský hlas se skládá z zvuku vytvořeného člověkem pomocí vokálního traktu , například mluvit , zpívat , smát se , plakat , křičet , křičet, řvát atd. Frekvence lidského hlasu je konkrétně součástí produkce lidského zvuku, ve kterém je primárním zdrojem zvuku hlasivek (hlasivek). (Další mechanismy produkce zvuku produkované ze stejné obecné oblasti těla. Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru. 101 3.6 Akustická charakteristika zvuku řeči.....101 3.61 Samohlásky.....101 3.611 Formanty samohlásek..102 3.612 Rozdíly mezi samohláskami.....103 3.613 Relevance jednotlivých částí formantového spektra.....106 3.614 Části spektra relevantní z. Kľúčové slová: formant, frekvencia, spektrogram, samohlásky, akustická fonetika, Received Pronunciation, General American English, bližší výslovnostný korešpondent Introduction This paper presents an analysis of qualitative features of standard Slovak in relation to Received Pronunciation and General American on the level of.

Okruh A-C: Fonetika a fonologie španělštiny / Španělská lexikologie a sémantika / Španělština v kontextu románských jazyků: Alarcos Llorach, E.: Fonología española, Gredos, Madrid 1986. Alvar Ezquerra, M.: La formación de palabras en español, Madrid, Arco Libros 1999 AKUSTICKÁ MĚŘENÍ. Frekvenční spektrum lidského hlasu. Kontakt na vedoucí cvičení: Mgr. Vít Hampala, PhD. (vit.hampala@gmail.com, 585634171) bem, než akustická mluvená řeč. Pro písemné záznamy je typická, oproti řeči mluvené, větší obsahová sevřenost, někdy až zkratkovost, převaha monologu, Jednotlivé hlásky dělí fonetika podle toho, jak a kde jsou v mluvidlech vytvářeny. Základní dělení je na skupinu samohlásek a souhlásek Akustická fonetika, která specifickým způsobem využívá pojmového aparátu akustiky, se sice zabývá zkoumáním téhož řečového signálu, avšak pojímá jej jako zvukovou realizaci jazykového kódu Kategorie: Nauky o českém jazyce Typ práce: Seminárky/referáty Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3 Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou fonetiky.Zmiňuje rozdělení fonetiky. Věnuje se komunikačnímu modelu jazyka. Stručně popisuje její historii, i precepci řeči Akustická analýza bude provedena pomocí obecně uznávaného programu Praat (Varianta 5.1 nebo novější). Pro statistické zpracování použijeme podle potřeby programy MS Excel a Statistica. Při vyhodnocování výsledků budeme sledovat jejich kompatibilitu jednak s některými známými údaji o češtině, jednak s obecnými.