Home

Dekortikace plic

Pokud jsou ovšem nemocní únosní k chirurgické intervenci, je vhodným výkonem dekortikace plíce a pleurektomie, kdy se odstraňuje empyémová membrána. Chirurgický zákrok lze provést cestou torakoskopie (do 2-3 týdnů od vzniku empyému), kdy je možné sanovat hrudní dutinu a exaktně založit hrudní drén, nebo torakotomie (do. dekortikace plíce (chirurgické odstranění vazivového pouzdra hnisavého ložiska až na poplicnici, aby se mohla rozvinout zdravá plicní tkáň). V zanedbaných případech, kdy již dekortikace není technicky proveditelná, je posledním řešením tzv. torakoplastika - odstranění nástěnné pleury a žeber

DEKORTIKACE PLÍCE Nepočítat režii Poznámka: Autorská odbornost Kód Název Pořadí Sazba režie 537 hrudní chirurgie - skupina 3 5280 11,8 Další odbornost Kód Název Sazba režie 502 dětská chirurgie 3,93 501. Volumredukční operace plic pro plicní emfyzém. Operace pro chronický hnisavý zánět pohrudnice - dekortikace plíce. Operace trachey (průdušnice) a velkých bronchů (resekce stenózy, operace tracheoezofafeální píštěle, atd) Dekortikační rigidita vzniká při rozsáhlé oboustranné lézi nad mezencefalem, tj. při lézi hemisfér nebo diencefala.. Horní končetiny jsou flektovány v loktech i v zápěstí, supinace. Dolní končetiny jsou extendovány.. Odkazy Související články. Decerebrační rigidita; Reference ↑ AMBLER, Zdeněk Torakotomie - vedle dekortikace, pleurektomie a empyémektomie, můžeme provést resekci plíce (8, 11,12). Torakoplastika - zmenšuje se objem hrudníku (5, 6, 8). Závěr Pleurální výpotek je závažné onemocnění, které vyžaduje neodkladný aktivní přístup jak v diagnostice, tak v terapii

Dekortikace a pleurektomie - odstraňujeme empyémovou membránu separací od povrchu plic a společne s parietální pleurou od fascia endotoracica. (9) 8. Empyémektomie - u malých zbytkových empyémových vaků je možno se pokusit o odstranění ložiska in toto. 9 hrudníku, plic a mediastina NCONZO 2020. Historie •Hippokrates 400 př. Kr. - analgetický PNO •Vesalius - počátek 16. st - experimentální endotracheální intubace •Meltzer - 1909 - 1. intubace endotracheální kanylou •Bülau - 1875 - princip zavřené drenáž

staging - rakovina plic - rakovina jícnu. onemocnění mediastina - nádory primární, sekundární - lymfomy. onemocnění perikardu - biopsie - výpotek. Nejčastější léčebné VTS a VATS operace. Shrnutí. onemocnění pleury - PNO: abraze pleury, dekortikace plíce - maligní fluidotorax: talkáž - empyém hrudní. Chirurgická terapie, konkrétně ošetření bul, např. staplerem, mechanická abraze parietální pleury, aplikace pudrového talku, parciální pleurektomie, event. dekortikace plíce. Indikováno u ipsilaterálních recidiv, u potápěčů a letců, při neúspěchu předchozí léčby Torakotomické výkony - dekortikace, pleurektomie Vážená paní, vážený pane, vzhledem k tomu, že se jako osoba pln ě svéprávná podílíte významným zp ůsobem na diagnostickém a lé čebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadate lné právo být p řed Vaším rozhodnutím o t ěchto postupech podrobn ě informován/a

Dekortikace pomoci VATS byla provedena u 15 nemocných s 2. a časnou fází 3. stadia onemocnění. U dekortikace otevřenou cestou byl výkon rozšířen o resekci plíce (8x lobektomii a 10x klínovitou neanatomickou resekci) pro residuální abscedovanou pneumonii nebo plicní absces Klíčová slova: komplikace, perkutánní kyfoplastika, biodegradabilní kostní cement, fluidotorax, empyém, dekortikace plíce, torakotomie. Complications of percutaneous kyphoplasty A 39-year-old female patient was admitted to our department for traumatic compression fracture of the Th9 vertebral body Onemocnění plic a mediastina dělíme na benigní a maligní. Benigní onemocnění rozdělujeme na zánětlivé a nezánětlivé a dále na lokalizované a difúzní. Z pohledu chirurgie je zcela nezbytná spolupráce se specializovaným pracovištěm - pneumologií, která se podílí na předoperační diagnostice a pooperačním. U 29 pacientů po torakoskopickém ošetření byla provedena do týdne dekortikace plic. Předcházející konzervativní léčba v této skupině byla 1,5 měsíce, což je statisticky významný rozdíl proti ostatním pacientům na hladině významnosti p = 0,05. Ostatní soubor měl před chirurgickou intervencí léčbu v délce 15. Empyém je obecně hnisavý proces v jakékoli preformované tělní dutině. Nejčastěji se vyskytuje v pleurální dutině jako komplikace zápalu plic (empyema thoracis), ale může se vyskytnout i v jiných preformovaných tělesných dutinách

Chylothorax: příčiny, příznaky, diagnostika, léčba Chylothorax je stav, při kterém dochází k narušení integrity hrudního lymfatického kanálu, lymfory (odtok lymfy) DEKORTIKACE PLÍCE Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas OF: A2 5 220 OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti za hospitalizace A1 3 220 Čas výkonu:220 ZUM: ne Body: 4566 ZULP:ano ZULPy registrované u výkonu. Historie •Hippokrates 400 př. Kr. - analgetický PNO •Vesalius - počátek 16. st - experimentální endotracheální intubace •Meltzer - 1909 - 1. intubace endotracheáln

Léčení tuberkulosního empyému hrudníku se zvláštním zřetelem na dekortikace, pleurektomie a resekce plic. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy. × Nahlásit chybu u této knihy. Chirurgie hrudníku I. Vladimír Procházk 90868 dekortikace plíce thorakoskopicky 90869 pneumonektomie thorakoskopicky 90870 lobektomie plic thorakoskopicky 90871 bilobektomie plic thorakoskopicky 90872 pánevní lymfadenektomie laparoskopicky 90873 záv ěsná operace pro vaginální prolaps laparoskopicky. Mezoteliom je růst (nádor) mezotelu. Jedná se o jednu vrstvu epiteliální tkáně, která definuje tělní dutiny, jako je pohrudnice, perikard a pobřišnice. Obvykle pokrývá plíce jako rozsáhlý nádor. Stejně jako většina nádorů se i mezoteliom může vyskytovat v benigních (benigních) a maligních (maligních) formách

Voda na plicích: příznaky, příčiny a léčba - Zdraví

 1. Velký chirurgický výkon v dutině hrudní nebo na hrudníku mimo resekce plic: 04-Z01 Tuberkulóza; 04-Z02 Záněty plic; 04-N01 Zhoubný novotvar průdušnice a plic; 04-N02 Zhoubný novotvar mezihrudí a pohrudnice; 04-N03 Novotvary dýchací soustavy mimo zhoubné.
 2. iinvazivní techniku operací videoasistované torakoskopie. Jako jedni z prvních v České republice jsme provedli v roce 2007 čistě torakoskopické odstranění plicního laloku
 3. 6.4.3 Terapie. Opět připomínáme, že kromě hrudní stěny může být poraněn jakýkoli nitrohrudní orgán (srdce, velké cévy, velké dýchací cesty, plíce, jícen, ductus thoracicus, bránice), a to buď samostatně, nebo současně, a to i s kteroukoli strukturou mimo hrudník

Obsah a rozsah výkonu: Po proniknutí k pleuře,která je těsně přiložena k patologickému útvaru v hrudníku,začínáme ostře nebo tupě oddělovat parietální pleuru od hrudní stěny a takto vcelku se pokoušíme o oddělení en bloc krunýře stlačujícího plíci k hilu.Postupuje se od hrudní stěny k bránici a k mediastinální pleuře,k hilové oblasti dekortikace. Principem videotorakoskopie je operace pomocí malých incisí, kterými zavádíme porty (vstupy) pro endoskopic-ké nástroje a kameru. Výhodou je menší bolestivost a omezení ventilace, snadná expektorace a rehabilitace. 6. dekortikace - v případě vícekomorových empyémů nebo velké empyémové dutin Experimentálně je lze využít i u jiných pleuráních diseminací jako je karcinom prsu, plic či ovaria. Kurativní typ CRS u MPM představuje rozšířená radikální dekortikace a extrapleurální pneumonektomie. Rozšířená radikální dekortikace zahrnuje odstranění parietální i viscerální pleury se zachováním nejčastěji.

Dekortikace je termín převážně neurologický, kdy jej používáme k označení vyřazení funkce mozkové kůry (cortex). K dekortikaci může dojít při poškození mozkové kůry nebo eferentních nervových drah, které vedou informace z mozkové kůry do zbytku organizmu. Při dekortikaci vzniká tzv Při rozsáhlých lézích místo dekortikace se provádí pleuropneumoniektomie. Účinnost chirurgické metody se projevuje v době operace. Vyjdou z jizvy, plic se narovná a naplní volný prostor v hrudní dutině. Dekorace má vysoké riziko život ohrožující ztráty krve, proto je nutné pečovat o kontinuální hemostáze a krevní. • Antibiotika s dobrým průnikem do plíce • Perkutánní drenáž je jednoduchou technikou v LA navigovanou UZ či T • zavedena již 1938 pro T, metodou volby do AT éry •Torakoskopicky evakuace a případně dekortikace •Modifikovaná Clagetova op. •Klasická dekortikace a pleurektomie •VAC terapie •Pleurostomie - Eloesser Dekortikace uvolnění plíce. Levostranná horní lobektomie. Torakoplastika . Torakoplastika . Torakoplastika . Závěr U neověřených plicních lézí a pleurálních výpotků je třeba vždy myslet na TBC. Vyšetření histologické, bakteriologické a MTD by měl

Pleurální výpotek - Anamneza

Pleurektomie a dekortikace (odstraňte část potahu plic, podšívky hrudníku a vnějšího povrchu plic) Extrapleurální pneumonektomie (odstraňte celou plíci a část podšívky na hrudi, bránici a podšívku vaku kolem srdce) Pleurodéza (použijte chemickou látku nebo léky k vytvoření jizvy plicní výstelky a přilnutí k plicím Antibiotika jsou předepsána k léčbě infekce. Lékař umístí hrudní trubici, aby hnis úplně vypustil. Je možné, že chirurg bude muset provést proceduru k odloupnutí výstelky plic (dekortikace), pokud se plíce neroztahují správně. Prognóza . Empyém obvykle nevede k trvalému poškození plic Může být nutné chirurgické odstranění tlustého povlaku přes plíce (dekortikace) nebo resekce žeber, aby se umožnil otevřený odtok a expanze plic. Pokud má pacient otevřenou drenáž, používají se standardní bezpečnostní opatření. Léky, jako je urokináza, mohou být injikovány do pleurálního prostoru, aby se.

Detail - Zdravotní výkony - Zdravotní výkon

ANATOMIE PLIC Josef Stingl, David Kachlík 1.1. Popis a uložení plic, názvosloví jejich částí 1.1.1. Makroskopicko-anatomický popis plic 1.1.2. Členění plic podle mezilalokových rýh 1.2. Průduškový strom (arbor bronchialis) Dekortikace Pleurostomie. Torakoskopické výkony - biopsie plic, nástěnné pohrudnice a periferní resekce plic Torakotomické výkony - dekortikace, pleurektomie Torakotomické výkony pro plicní nádor cortex kůra) dekortikace, chirurgické zbavení kůry, obalu, nějakého orgánu; zničení kůry mozkové (např. při anoxii). Decorticatio pulmonum chirurgické odloupnutí novotvořeného vaziva od povrchu plic po zánětlivých chorobných pro Dekortikace ošetření hlasivek v zahraničí

Hrudní chirurgie na CHK FN Brn

•Dle T plic zjištěn tumor (zvětšení uzlin) mediastina, dle T břicha zvětšené uzliny v oblasti retroperitonea •Přesto !!!! provedena pravostranná thorakotomie, dekortikace a pleurektomie současně s biopsií mediastina????? •Histologicky T lymfoblastový lymfo Paramerte vyhľadávania. Vyhľadávacia fráza: Autor Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkon

Členění plic podle mezilalokových rýh -- 1.2. Průduškový strom (arbor bronchialis) -- 1.2.1. Členěni pravé plíce na laloky a segmenty (dílce) -- 1.2.2 Exsudativní pohrudnice - это заболевание дыхательной системы, který je charakterizován lézemi infekčního nádoru pohrudnice nebo jiné povahy. Nejčastěji se toto onemocnění objevuje v jako sekundární faktor jakéhokoliv patologického změny. Pleurismus se projevil jednostrannou bolestí na hrudi, který, jak se tekutina hromadí, je nahrazen. Dekortikace a pleurektomie - odstraňujeme empyémovou membránu separací od povrchu plic společně s parietální pleurou od fascia endothoracica. (12) 8. Empyémektomie - u malých zbytkových empyémových vaků je možno se pokusit o odstranění ložiska in toto

Pleurektomie / dekortikace je nejčastější operací, při které je odstraněna výstelka hrudníku. Méně častá je extrapleurální pneumonektomie (EPP), při které jsou odstraněny plíce, podšívka uvnitř hrudníku, hemi- bránice a perikard . V lokalizovaném perikardiálním mezoteliomu může být perikardektomie léčivá; když. poddajnost plic, akutní poškození plic, poškození plic, zvýšená transparence plic, plicní infarkt, poškození plic mechanickou ventilací, výměna plynů v plicích, celková kapacita plic, obstrukční plicní nemoci, difuzní kapacita plic, nádory plic, hromadné snímkování plic, plicní absces, transplantace srdce a plic. Oboustranná aspirační pneumonie této pacientky měla velice závažný průběh s respirační insuficiencí, multiorgánovým selháním a sepsí a skončila chirurgickým výkonem, kdy byla pacientce provedena pravostranná lobektomie a dekortikace pravé plíce pro empyém Obrázky tři králové. Tři králové (celým názvem Svatí tři králové, něm.Heilige drei Könige) byl krycí název daný gestapem zpravodajsko-sabotážní skupině Obrany národa (ON) tvořené pplk Plíce jako celý orgán se skládají ze dvou plicních křídel. Pravé křídlo má 3 laloky a levé křídlo 2. Dle potřeb se odstraňuje 1 i více laloků. Důvody k lobektomii: Nádorová onemocnění plic, při pokročilejš Tracheostomie je stav, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla

Dekortikační rigidita - WikiSkript

 1. Plíce byla plošnými srůsty pevně fixovaná ke stěně hrudní. Po-stupně bylo velice obtížně proniknuto kolem plíce mezi horní dutou žílou, tracheou a hilem nad v. azygos a a. pulmonalis. Částečně staplery a částečně na svorkách byla provedena nea-natomická resekce horního laloku, který byl retrahovaný azni
 2. krvácení / poranění srdce, plíce a velkých cév /, úniku vzduchu / poranění průdušnice a průdušek / a poranění bránice. Okamžitá torakotomie je indikována u zástavy srdeční nebo refrakterní hypotenze . Prioritní indikací k akutní operaci u poranění hrudníku je masivní, nebo pokračující nitrohrudní krvácení
 3. dekortikace plÍce pneumonektomie, nebo lobektomie, nebo bilobektomie resekce plic - lobektomie Či bilobektomie s brocho klÍnovitÁ resekce plic nebo enukleace tumoru operace fimózy dle buriana napŘÍmenÍ membra u vrozenÉ vady zevnÍho genitÁlu vytvoŘenÍ neouretry u hypospadi
 4. Otevřená dekortikace však stále zůstává metodou léčby chronického stadia onemocnění, protože umožňuje adekvátní odstranění empyému a reexpanzi plíce (Obr. 6). Dále je torakotomie indikována i u většiny nemocných s pooperačním pleurálním empyémem (bronchopleurální pištěl) a s poúrazovým empyémem [3, 4]

Nejčastěji jej způsobí pneumonie postihující přilehlou část plíce, řidčeji plicní absces. Rozšíření infekčního procesu na pleuru se může dít přímo, cestou lymfatickou nebo hematogenně, méně často provalením nekrotického parenchymu plíce do pleurálního vaku [1] tomie a dekortikace pravé plíce pro empyém. Druhou část odborného programu zahájil prim. MUDr. V. Kašák ze stejného pracoviště, který byl i odborným garantem konference krvÆcení / poran˙ní srdce, plíce a velkých cØv /, œniku vzduchu / poran˙ní produanice a produaek / a poran˙ní brÆnice. ðqOkam~itÆ torakotomie je indikovÆna uzÆstavy srde ní nebo refrakterní hypotenze . ðqPrioritní indikací k akutní operaci u poran˙ní hrudníku je masivní, nebo pokra ujícínitrohrudní krvÆcení klasické a miniinvazivní lobektomie pro karcinom plic 1 místo v kombinované formě studia. Školitel: MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D. 4. Porovnání EPD (radikální rozšířené dekortikace) a EPP (extrapleurální pneumonektomie) z hlediska radikality, lokální rekurence a dlouhodobého přežívání u maligního mezoteliomu pleur 18.9 Stenóza trachey 18.10 Nádory plic 18.11 Operace pro nádor hrudní stěny 18.12 Nádory předního mediastina 18.13 Nádory zadního mediastina 18.14 Operace pro hrudní empyém - dekortikace, pleurektomie 18.15 Torakoplastika, torakomuskuloplastika 19 CHIRURGIE PRSU 19.1 Nádorová onemocnění prs 01-IS-01-2019-001 Verze č. 01.

Základní informace. Chirurgické oddělení nemocnice v Karlových Varech je nejlépe personálně i technicky vybaveným chirurgickým pracovištěm v Karlovarském kraji, které ročně hospitalizuje okolo 2500 pacientů a lékaři zde provedou více než dva tisíce chirurgických zákroků. Součástí stálého týmu je jedenáct. Komentáře . Transkript . Další pravidl dekortikace plíce thorakoskopicky pneumonektomie thorakoskopicky lobektomie plic thorakoskopicky bilobektomie plic thorakoskopicky pánevní lymfadenektomie laparoskopicky transplantace plic endotracheální intubace ne pro anestézii punkce trachey se zavedením kanyly porodní váha pod 750 Ve třetím stádiu onemocnění musí chirurg doslova odřezat z plic hnisavý povlak. Tomuto postupu se říká dekortikace. Současně s dekortikací se také provádí pleurektomie (odstranění pleury). Po odstranění hnisavého povlaku z postižené plíce a pleury se plíce rozvine a vyplní prostor v hrudní dutině

Diagnostika a terapie pleurálních výpotků » Linkos

Q: Jaká jou léčba pleurálního výpotku? A: Pleurální výpotek označuje neobvyklé množtví tekutiny akumulované v pleurální dutině. Může omezit dýchání lidí tím, že omezuje expanzi plic. Pokud je pleurální výpotek způoben zápalem plic, můžete zíkat některá antibiotika. Pokud je příčinou mětnavé rdeční elhání, můžete užít diuretika Slovníček odborných pojmů. V této části budou zpracovány zjednodušeně a lidsky vysvětlené odborné termíny, se kterými se v medicíně můžeme setkat, a t.č. obsahuje 3846 položek. Jednotlivé termíny budou provázány jak vzájemně, tak se zbytkem webu. Pro urychlení hledání můžete zkusit vyhledávač carcinom plic (často velké objemy, s krví a příměsí nádorových buněk) plicní infarkt virová pleuritida pokud nedochází k úpravě, je indikována chirurgická dekortikace - odstranění viscerální pleury, což umožní rozvinutí utlačené plíc představuje funkční výpadek mozkové kůry (pallia) - dekortikace, avšak při zachované funkci mozkového kmene (dýchání, krevní oběh) vzniká při oboustranném poškození kůry s relativním ušetřením mozk.kmene (traumata, infekce CNS, encefalopatie, pozdní zahájení KPR) dg se stanoví, pokud stav přetrvává po dobu 3.

Miniinvazivní torakochirurgie - Zdraví

288. Nemoci a nádory pleury - Máme rádi intern

1. Author(s): Jancík,E(Erich) Title(s): Léc̆ení tuberkulosního empyému hrudníku; se zvlás̆tním zr̆etelem na dekortikace, pleurektomie a resekce plic. Country of Publication: Czech Republic Publisher: Praha, Státní zdravotnické nakl., 1956 Medicana International Istanbul Hospital, Billroth Hospital, Hirslanden Clinique Cecil, NMC Healthcare - BR Medical Suites, Revital Aspach, Hospital Anatomické resekce plic . 40 . Neanatomické plicní resekce a enukleace . 20 . VTS/VATS výkony (též sympatektomie a splanchnikektomie) 40 . Dekortikace a pleurektomie . 5 . Nitrohrudní výkony na jícnu . 3 . Operace stěny hrudní: torakoplastika, korekce vrozených vad, resekce bránice. Příčinou je tuberkulóza plic, nádor plic, zánět průdušek nebo onemocnění srdce např. mitrální stenóza, levostranná kardiální dekompenzace. dekortikace) v důsledku jeho dlouhodobého otoku, často po těžkých poraněních hlavy. Vigilní koma (coma vigile 5. dekortikace plíce. 6. pneumonektomie. 7. lobektomie plic. 8. bilobektomie plic. 9. pánevní lymfadenektomie. 10. závěsná operace pro vaginální prolaps. 11 .závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech: 1. resekce.

The Role of VATS in the Treatment of Thoracic Empyema

 1. Hrudní empyém -klasifikace dle Lighta Kategorie a léčba 1 -A o and B x and C x bez drenáže 2 -A 1 and B 0 and C o bez drenáže 3 -A 2 or B 1 or C 1 hrudní drenáž 4 - B 2 (pus) hrudní drenáž Pro pacienty 3. a 4. skupiny není pleurální punkce či samotná hrudní drenáž terapeuticky dostačující U nemocných 3. a 4. skupiny je na místě hrudní drená
 2. 28. Pleurektomie a/nebo dekortikace by neměla být navrhována pro kurativní záměr, ale může být zvažována za úþelem symptomatické léþby specielně u pacientů se symptomy syndromu uvězněné plíce, kteří nemohou profitovat z chemické pleurodézy. 2C 1C 29. Radikální operace (EPP) by měla být prováděna pouze v rámc
 3. CT plic a mediastina ( + nadledvin ): stanovení přesné lokalizace tumoru, lze zobrazit 10-15% prim. nádorů, které nejsou patrné na RTG. K určení vztahu k okolním strukturám ( pleura, skelet, mediastinum, hrudní stěna) a velikosti lymfatických uzlin ( do l cm negat.
 4. ence -paravertebrálního / žeberního § valu v předklonu ostatní-laxita, pohl. vývoj, kožní pigmentace, délka DK • funkční vyšetření plic: vitální kapacita plic.
 5. Dekortikace (odstranění viscerální pleury; umožní rozvinutí utlačené plíce x značně zatěžující). Odkazy Související články Pleurální výpotek Hemotorax Chylothorax Empyém Použitá literatura DÍTĚ, P., et al. Vnitřní lékařství. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-496-6

Onemocnění plic a mediastina, chirurgická léčb

Anatomické resekce plic 40 Neanatomické plicní resekce a enukleace 20 Jiné výkony v mediastinu - diagnostické a terapeutické (včetně mediastinoskopií) 5 VTS/VATS výkony (též sympatektomie a splanchnikektomie) 40 Dekortikace a pleurektomie 5 Nitrohrudní výkony na jícnu 3 Operace stěny hrudní: torakoplastika, korekce. Klíčová slova: komplikace, perkutánní kyfoplastika, biodegradabilní kostní cement, fluidotorax, empyém, dekortikace plíce, torakotomie. Complications of percutaneous kyphoplasty. A 39-year-old female patient was admitted to our department for traumatic compression fracture of the Th9 vertebral body 1 PLEURÁLNÍ VÝPOTKY MUDr. Vladislav Hytych, MUDr. Alice Vernerová, MUDr. Pavel Horažďovský Causa subita : časopis pro lé..

Zkušenosti s léčbou empyému hrudníku během sedmiletého

Empyém - WikiSkript

Chylothorax: Příčiny, Příznaky, Diagnostika, Léčba - Nemo

význam slova decompositio, decompressio, decontaminatio, decorporatio, decorticatio, decrementum, decrepitas, decrepitus, decrescendo, decrescens: Slovník cizích slov se stane Vaším každodenním věrným pomocníkem. Pokud neznáte význam cizích slov, pomůže Vám slovník cizích slov. Převzatá slova jsou v češtině častou používána, ale význam lidé často neznají vzniká na podkladě zánětu plíce a zvýšeného přesunu tekutiny z plíce do pleurální dutiny, nejde ještě o zánět pleury. Mikroskopické a kultivační vyšetření výpotku je negativní, hladina glukózy koreluje se sérovou hladinou, laktátdehydrogenáza (LDH) není významně zvýšena, hodnota pH >7,2