Home

Pravidla chování Občanská výchova

Občanská výchova :: Osmičk

 1. Občanská výchova Člověk a právo . právo jsou vydané předpisy státem. právní stát je stát který dodržuje zákony ( Právní řád ) Právní řád. nekázní předchází řády : Školní,pracovní,právní,domovní . význam : Jsou to pravidla chování které organizují život
 2. OBČANSKÁ VÝCHOVA VZTAHY VE TŘÍDĚ Mgr. Jana Piňosová . 2 Úvodní slovo Společensky nežádoucí jevy ve škole či rizikové chování žáků jsou neustále diskutovanými tématy. Nenechávají nás v klidu, doslova strhávají naši pozornost. Pravidla hry musí umožnit, aby mohl vyhrát kdokoli
 3. Vzdělávací obor Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pr

- respektování společně dohodnutých pravidel chování, výchova k otevřenosti, toleranci, rozvoj schopnosti empatie - učení týmové práci, střídání rolí v týmu - odmítavý postoj ke všemu, co narušuje dobré vztahy Kompetence občanské - - vedení k dodržování pravidel a odpovědnosti, seznamování s právy a povinnostm OBČANSKÁ VÝCHOVA - 7. ROČNÍK Pravidla: - výsledná známka bude tvořena známkou z písemek, ústního zkoušení (aktuality, minutky), aktivity, projektu, domácích úkolů, kompetenční známky a sešitu - mou povinností je si vést sešit, v případě, že chybím, si musím dopsat učiv pravidla chování Mezipředmětové souvislosti: výchova ke zdraví VO-9-1-07 uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem vyjmenuje některá pravidla společenského života a posoudí důležitost jejich dodržován Občanská výchova - 8. ročník Pravidla: - výsledná známka bude tvořena známkou z písemek, ústního zkoušení (aktuality, minutky), aktivity, projektu, domácích úkolů, kompetenční známky a sešitu - mou povinností je si vést sešit, v případě, že chybím, si musím dopsat učiv Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: 9. Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Možné ověření výstupů VO-9-4-06 objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství VO-9-3-06 na příkladu chování kupujících a prodávajících vylož

didaktické pomůcky - magnetické didaktické pomůcky

10 Občanská výchova 9

Téma: Společenská pravidla. V učebnici si projděte strany 19-21. Do sešitu napište zápis dle následující prezentace slidy 9-16. Součástí prezentace jsou také videa, kde jsou pravidla společenského chování blíže rozebrána. Ty si prosím opravdu pozorně prohlédněte, aby vám bylo vše jasné Pravidla chování. DUM číslo 9392. Nová pravidla chování, slušnost, výchova k občanstv.

Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Směřuje k postupnému formování a Učíme žáky stanovovat si pravidla chování, organizace práce , vedeme je k dodržování těchto pravidel Učební osnovy - Občanská výchova v 6. ročníku na jejich formulaci se sám podílí pravidla třídy DEM 1 zdůvodní a na příkladech doloží nepřijatelnost vandalského chování a popíše vhodné způsoby reakce vandalismus uvede, co je typické pro náš region (nářečí, zvyky, oděv, jídlo) a popíše alespoň. Pravidla komunikace a slušného chování Příprava na vyu čování Výchovy k ob čanství s cíli v oblastech OSV a VDO Název u čební jednotky (téma) Pravidla komunikace a slušného chování Stru čná anotace u čební jednotky Žáci spole čně vytvo ří t řídní pravidla, která cht ějí dodržovat v rámc

Občanská výchova 7

Učební osnovy - Občanská výchova v 7. ročníku pravidla chování OSV 2.2. uvede a na příkladech rozliší morální a nemorální chování, zaujme vlastní postoj k příkladům různých situací, uvede příklady nemorálního chování, které ale nen Učební osnovy 2. stupně - 5.2.7. Občanská výchova Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace poskytování první pomoci jmenuje příklady pravidel slušného chování uvede pravidla dialogu, proč naslouchat druhému, jak vhodně reagovat přiměřeně věku argumentuje Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období /od-do/ Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pravidla slušného chování MKV-lidské vztahy:uplatňování principů slušného chování; vztahy mezi kulturami respektuje nábožensk

DUMY.CZ Materiál Pravidla chován

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. I. Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu. Předmět občanská nauka je vyučován ve všech ročnících 2. stupně jako samostatný vyučovací předmět 1 hodinu týdně v 6 Občanská výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření a vzdělávací obsah vycházejí ze vzdělávacích oborů RVP ZV Výchova k občanství. Seznamuje žáky s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i. Občanská výchova je tvořena vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru Výchova uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje.

vědomí žáků, usiluje o vytvoření a upevnění jejich osobní i občanské odpovědnosti a motivuje je k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Vyučovací předmět Občanská výchova rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi Předmět: Občanská výchova (ONV) Náplň: Výchova k občanství, výchova ke zdraví Třída: Prima Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky: Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, iPad Téma Výstupy vědomostní Výstupy procedurální Pojmy Metody a formy Poznámky Naše škola pravidel chování ve tříd Občanská výchova Přečtěte si v učebnici kapitolu Společenská pravidla (str. 19 až 21). Zápis do sešitu: Téma: Společenská pravidla = etiketa - soubor psaných i nepsaných pravidel společenského styku Zdravení a podání ruky žena - muž, nadřízený - podřízený, starší - mladší - zdraví první méně. Občanská výchova; 7. ročník; Studijní materiály Složka. Pravidla a normy chování. Svoboda člověka. Pravidla a normy chování. Zásady společenského chování. Titulní stránka Kalendář Momentálně na stránky přistupujete s právy hosta. (Přihlásit se). Občanská výchova: Ročník 6. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, škole, v obc

Kurz: ZÁSADY LIDSKÉHO SOUŽITÍ - Tatenic

Občanská a rodinná výchova | Základní škola Dobřichovice

Občanská výchova pro 2. stupeň základní školy - nacvičuje pravidla chování při prezentace státních znaků - státní symboly, státní znaky VO-9-4-06p má základní informace o sociálních, právních a ekonomických otázkách rodinného života Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, vrstevnická skupina občanské OSV-sociální rozvoj-komunikace-řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání září - listopad Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence. Pravidla chování v počítačové učebně Občanská výchova, spol. vědy 1. stupeň 2. stupeň Jiná Datum narození(Povinný údaj MŠMT pro vystavení certifikátu. Vyplňte prosím správně). Společenská pravidla. Občanská výchova 6.ročník. PhDr. Martina tesaříková. Pravidla a normy. Pravidla - návody na chování se ve společnosti . Normy - pravidla daná zákonem, psaná pravidla. Psaná a nepsaná pravidla. Psaná - zákony, vyhlášky nařízení.

6.11 Občanská výchova 6.11.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti vyjadřování a dodržování pravidel slušného chování v rámci diskusí a debat, toleranci a naslouchání, zdůrazňuje nutnost komunikace mezi lidmi v průběhu celého život Sepiš základní pravidla slušného chování, která i ty běžně dodržuješ. 8 PŘEDSTAVOVÁNÍ je ve slušném chování taktéž velmi důležité. Sepiš, jakými způsoby se sám nejčastěji představuješ, jaké situace tě HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 7. Pravidla hodnocení chování a vzdělávání žáků (součástí školního řádu ZŠ od 23. 9. 2020) výtvarná výchova, člověk a svět práce (pracovní činnosti), tělesná výchova, občanská výchova a výchova ke zdraví. 2. Stupně slovního hodnocení: 1 - pracoval výborně 2 - pracoval dobř OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. ROČNÍK OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (CÍLE) UČIVO - v komunikaci s lidmi uplatňuje vhodné způsoby chování - modelové situace - neshody a konflikty s lidmi řeší vhodným, nenásilným způsobem - vysvětlí pojem tolerance - rozpozná netolerantní, rasistické, xenofobní a extrémistické projevy v chování lid

Občanská výchova :: ŠVP Kravsk

občanská výchova a proto není rozčleněno do jednotlivých ročníků, ale podle období. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ = občanská výchova naše škola - život ve škole, práva a povinnosti žáků, význam a činnost žákovské samosprávy, společná pravidla a normy; vklad vzdělání pro živo Občanská výchova 8.ročník učivo Září ČLOVĚK JAKO JEDINEC Osobnost - podobnost a odlišnost lidí, charakter člověka, projevy chování, schopnosti, dovednosti,sebereflexe,sebevýchova,osobní potenciál. Říjen Osobní rozvoj,životní cíle a plány,životní perspektiva,smysl života,adaptace na životní změny, význam vůle při dosahování cílů, zvládání krizí a. Předmět: občanská výchova Mezipředmětové vazby: zeměpis. Připojený soubor: STAY AT HOME. Téma: nepsaná společenská pravidla, kulturní rozdíly a společensky přijatelné chování Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní vnímání cizích zemí),.

Etiketa Občankáři - obcankari

pravidel chování p ři b ěžných rizikových situacích i p ři mimo řádných událostech. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Předm ět Ob čanská výchova popisuje a zkoumá oblast neživé p řírody s jejími zákonitostmi a principy sou časných technologií 5.5.2. Obanská výchova Charakteristika vyuovacího pedmtu Obsahové, asové a organizaní vymezení Vyučovací předmět Občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku 1 hodinu týdně. V tomto předmětu je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství Pravidla slušného chování. Umístění: DIDAKTICKÉ POMŮCKY » ETICKÁ VÝCHOVA. Výrobce: RVDESIGN. Záruka: 2 roky. Pravidla slušného chování. Pomůcka je tvořena deseti panely 300 x 450 mm se zaměřením na správné chování v přírodě, v dopravních prostředcích, ve škole, v divadle, péči o osobní čistotu, pořádek ve. Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Oekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované uþivo Průřezová témata, přesahy a vazby Poznámky RODINNÝ ŽIVOT Žák: nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem chápe morální i právní

Občanská výchov

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA CHOVÁNÍ VE TŘÍDĚ A VE ŠKOLE Michal Dubec Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy MEZILIDSKÉ VZTAHY Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů osmiletých gymnázií v Praze Občanská výchova - nižší gymnázium chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem Žák: komunikuje se spolužáky v hodině i mimo vyučování Občan, občanská společno respektuje pravidla prác Pravidla chování lidí. Pravidla ve státě - zákony. Česká republika jako parlamentní demokracie. Klíčová kompetence občanská. Průřez. téma výchova demokratického Žák rozlišuje blízké občana. příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi; příbuzenské a mezigenerační vztahy

Občanská výchova. ÚKOL PRO 8. A - na 22. 2. 2018 - udělej do sešitu výpisky dle následujících požadavků: Člověk v sociálních vztazích. Město Česká Třebová - oficiální stránky města. Základní informace o české republice - ústava ČR, státní symboly. Státní svátky a významné dny chování a komunikace v různých životních situacích Žák: - vysvětlí základní pojmy: občan, občanství, národnost - objasní význam dodržování zásad společenského styku a kulturního chování pro svůj život Úvod k výuce občanské výchovy - občan - občanství - národnost Cyklus přírody Rodinný živo Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení žáků ve škole 2. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou 3. Hodnocení ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření tělesná výchova, rodinná výchova, občanská výchova, hudební výchova. Žáci odevzdávají úkoly jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.B rovněž v Zadán pravidla společenského chování, sportovní pravidla při nedodržení pravidel může nastat škoda na majetku, zdraví či životě. pŘedŠkolnÍ vÝchova [35] ČeskÝ jazyk [18] matematika [14] jinÉ jazyky [+] prvouka, pŘÍrodovĚda, pŘÍrodopis [17] chemie [4] obČanskÁ vÝchova [9] hudebnÍ vÝchova [6] etickÁ vÝchova [2] dopravnÍ vÝchova [5] vÝtvarnÁ vÝchova [3] tŘÍdĚnÍ odpadu [2

- bezpečné chování a komunikace Ochrana člověka za mimořádných událostí. integrovaný záchranný systém pravidla první pomoci OSV-seberegulace a sebeorganizace VDO-občan, občanská společnost a stát Př - 8.roč Občanská výchova. Na konci 7. ročníku žák umí: rozlišit, které projevy chování jsou společensky vhodné. objasnit, jaké místo má majetek v životě. rozlišit druhy majetku a způsoby získání majetku. rozlišit a porovnat různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví. uplatnit svá práva, rozpoznat. Výchova k občanství 7. ročník Ivana Dubov Vaším úkolem je namalovat komiks, ve kterém zobrazíte vámi vybraná pravidla slušného chování. Forma zpracování: máte na výběr - příběh nebo jednotlivá pravidla slušného chování. Můžete vytvořit i komiks, o tom co je neslušné chování Hravá občanská výchova 8 - pracovní sešit. Četl(a) jsem. Chci přečíst. Učí žáky respektovat pravidla společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek rozvíjí právní i občanské povědomí žáků. Psychologie Sociální chování Životospráva Hospodaření Právo a morálka Politika Tvorba nových školních pravidel. Než však začnete s žáky tvořit nová pravidla chování, je důležité pro tuto myšlenku získat většinu pedagogického sboru. Učitelé obvykle stávající školní řád považují za vyhovující a to, že jej žáci příliš nedodržují, přičítají spíše nedůsledné a málo soustavné.

popíše možné problémy těchto občanů - RVP

Výuku o dopravní kázni je vhodné propojovat a včleňovat do jednotlivých předmětů. To má žákům umožnit pochopit pravidla chování v dopravě v co nejširších souvislostech (péče o bezpečnost vlastní i druhých, zodpovědnost za své chování, utváření dobrých mezilidských vztahů atd.) OBČANSKÁ VÝCHOVA 7.B. Milí žáci, pokud budete potřebovat konzultovat, využijte můj e-mail mrkvicovai@centrum.cz. Mohou to být pravidla a soubory pravidel chování ve škole, které je nutné dodržovat (např. Charta proti šikanování, pod nejlepšími návrhy se všichni po odsouhlasení spolužáky v OSV podepíšete). Cílem. Didaktické hry v hodinách občanské výchovy Úvod Diplomová práce se zabývá didaktickými hrami, které je možné realizovat ve vyučovacích hodinách vzdělávacího oboru Výchova k občanství. Konkrétně se zaměříme na část tematického okruhu Člověk a společnost. Didaktické hry svý 5.8.2 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, přímá návaznost na vzdělávací oblast Člověk Pravidla chování Svědomí v životě člověka Svoboda a vzájemná závislost Vz - rozvoj osobnosti Vz - rodina a širší sociální prostřed

Pravidla chování v počítačové učebně - ICT a digitální

 1. Formulujme jasná a splnitelná pravidla hry. 5. Reagujme na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky (induktivní disciplína). 6. Nabádejme, je to osvědčený prostředek výchovy. Vybízejme je k pozitivnímu chování. 7. Odměny a tresty používejme opatrně. 8
 2. Výchova k občanství. etika . filozofická disciplína zabývající se morálkou. morálka . správné chování. mravní jednání . rozlišování dobra a zla, morálního a nemorálního. PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizac
 3. chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti. Obecně lze říci, že vzdělávání v předmětu Občanská výchova směřuje k utváření
 4. Občanská výchova 8. třída. Dobré chladné ráno S počasím toho moc neuděláme, ale můžeme alespoň začít nové téma. Pokud jsme ale co k čemu, dodržujeme navíc i nepsaná pravidla, která na nás nikdo nevymůže. Jsou to pravidla chování, které lidská společnost celkově považuje za správné. Jinými slovy je.

Občanská výchova (Audiovizuální aktivity) English Plu

Téma: nepsaná společenská pravidla, kulturní rozdíly a společensky přijatelné chování Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova (osobní vnímání cizích zemí), Multikulturní výchova (kulturní rozdíly týkající se společensky přijatelného chování), Mediální výchova (stereotypy v moderní žurnalistice). Materiál obsahuje 24 kartiček s třídními pravidly. (6 A4) a kartu s nadpisem (1 A4) Návod Kartičky vytiskněte, vystřihněte a vyvěste ve třídě. Kartičky se symbolem výstražného trojúhelníku jsou zaměřeny na současnou situaci ohledně koronaviru. Kartičky můžete použít nejen k výzdobě třídy, ale i k výuce 11. 2020. Od uvedeného data bude učivo zadáváno (vždy na jeden týden) jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.A v Zadání. Učivo je řazeno dle dat jednotlivých pondělí. Žáci odevzdávají úkoly jen v MS Teams v týmu Občanská výchova 6.A rovněž v Zadání. Zpětnou vazbu (hodnocení) na zpracovaný úkol dostanou.

Výchova k občanství prima navrhuje způsoby řešení neshod a konfliktů dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole - (výchova ke zdraví) formuluje svá školní práva a povinnosti obhájí potřebu dodržovat společná pravidla a normy zná zásady efektivního učen Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Ostatní) - V tomto kurzu si žáci druhého stupně ZŠ procvičí probranou látku ze základů občanské výchovy. Pomocí 15 druhů interaktivních cvičení si zopakují pravidla společenského chování, lidská práva nebo zvyky a tradice. Procvičí své smysly a tak..

Pracovní listy odpovídají požadavkům Rámcových vzdělávacích programů. Materiály jsou pod záštitou Ministerstvaškolství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Policie České republiky a Asociace krajů a měst České republiky. Bezplatná distribuce pro mateřské školy Občanská výchova. Základní pravidla bezpečného chování pro děti. Podrobnosti najdete zde. 20.10.2010 · Kateřina Pavezová. Občanská výchova - pracovní listy, prezentace a pod. Člověk jako jedinec (.ppt) Zásady slušného chování (.ppt) Vánoce (.doc) Státní svátky (.doc) Kulturní instituce (.doc

Pravidla pro chování v učebně informatiky. Seznámení s pravidly chování učebně informatiky. Stupeň: Základní 2. stupe. Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl pravidla chování Mezilidská komunikace, konflikty v. Výchova ke zdraví: Ročník 6. Výstup z předmětu: Učivo: Průřezová témata: Přesahy, vazby, poznámky atp. respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě chování, vztahy a pravidla soužití v komunitě, vztahy ve dvojici, mezilidské vztahy, komunikace a kooperace, morální rozvoj 7. ročník Občanská výchova Rasismus a netolerance, ochrana lidských práv, sebepoznání člověka, vlastnosti člověka, charakter, morálka, svědomí, principy asertivního chování 14 tužek s jednoduchými pravidly chování + 1 větší s nadpisem. Učiteléučitelům.cz je on-line tržiště, které umožňuje učitelům nakupovat a prodávat jejich vlastní, originální výukové materiály

Pravidla slušného chování : RVDESIG

 1. Respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a partnery vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek 8. MKV Přírodopis Občanská výchova Respektuje změny v období dospívání, vhodně na ně reaguj
 2. specskiva.cz » Úřední deska » ESF » EU peníze školám » DUMy » Občanská výchova. Občanská výchova. DUMy do občanské výchovy: Vývojové etapy života: Třídní pravidla chování:.
 3. Prezentace seznámí žáky se základními zásadami společenského chování. Jelikož je tato problematika široká, je na každém vyučujícím, zda doplní témata, která považuje za důležitá. Součástí prezentace je i pracovní list
 4. Občanská výchova. 22.2. - 5.3. Opište si do sešitu: Řád = souhrn pravidel nebo zásad chování na veřejnosti, určité zásady, na kterých celá společnost trvá.

Video: Občanská výchova ZŠ Habrmanov

Občanská výchova - Základní škola Dobřany, okres Plzeň-ji

 1. HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6 reaguje na vyjádření i chování druhého. Sepiš pravidla, co je vhodné říkat a co není, jak reagovat a jak ne i v kritické situaci. O N O I T E T O I E Á A Q K P P I P R T K N M A K D O L R A Z O A N I D P N C N P P S K N K B A Í A K T I O I
 2. istrativa prodejny; 2.S [ON] Občanská nauka [KO] [ČJ] český jazyk [TK] Technické kreslení [STS.
 3. Občanská výchova: 6. ročník uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikaci v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem vysvětlí, jaký význam má pro život jednotlivců a společnosti jako celku dodržování pravidel občanského soužití.
 4. OBČANSKÁ VÝCHOVA pravidla slušného chování duben život ve škole, význam vzdělávání a sebevzdělávání pro celý život, schopnost učit se květen má vlast, státní symboly ČR, historické mezníky naší země a významné osobnosti červen demokratické uspořádání státu, občanská společnost
 5. Na druhém stupni přibývá mnoho užitečných předmětů a občanská výchova je jedním z nich. Na základní škole jednodušší formou vysvětluje fungování státu, základy právního systému, ale také například otázky slušného chování a etiky. Dříve se výuka předmětu občanská výchova lišila. Právě díky změnám.
 6. Obanská a prosociální výchova občanská zralost. roník TÉMA VÝSTUP žák: pravidla chování, porozuměním ých a přiměřeně situaci. Základy lidského soužití - morálka a výhody spolupráce lidí. 1C/39-42 Analyzuje a aplikuje empati

Občanská Výchova : Rvdesig

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební osnovy. 5.2.3. Občanská a rodinná výchova - 6. ROČNÍK. ŠKOLNÍ VÝSTUP. Žák : - uvede, ve kterých právních normách a ve kterých vnitřních normách školy jsou upravena pravidla chování žáků a pracovníků školy a práv a povinnosti žáků a jejich rodičů, uvede, kde jsou tyto normy k. Chování a komunikace je základ společnosti. Položme si hned v úvodu otázku, k čemu nám je společenské chování? Hlavním účelem společenských pravidel je usnadnit a zpříjemnit komunikaci. Nový, volnější svět nezrušil jejich potřebnost Pravidla chování k veřejné zeleni Přetahování V přetahování přiřazuješ pojmy k obrázku, určuješ slovní dvojice nebo rozhoduješ, které číslo je větší či menší Pravidla a normy ve škole. Žáci se prakticky zamyslí nad rolí a významem pravidel a norem ve svém životě a v kontextu školní třídy se pokusí sestavit Desatero pravidel své třídy. Pracovní list s metodickou příručkou jsou vystavěny na principech třífázového modelu učení E-U-R. Učební materiál byl prakticky.

Občanská výchova - Základní škola a mateřská škola Tasovic

Výchova k občanství 7

nežádoucího chování), správný vzor, pravidla a projektu Etická výchova, (80. léta), jehož modifikace se realizuje asi od r. 1995 na Slovensku (jako volitelný předmět na ZŠ) a od r. 1999 i u nás. občanská neposlušnost, nenásil. Ucelená řada učebnic občanské výchovy pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. (začleňování do společnosti, pravidla a normy chování, morálka a mravnost, vztahy mezi lidmi, společenské chování, mezilidská komunikace, lidská. 10. Základní pravidla obsluhy. 10. Základní pravidla obsluhy. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA OBSLUHY 1) Nápoje podáváme z pravé strany, k pravé ruce, nebo nad špičku nože, znak na sklenici směrem k hostovi, naléváme do sklenice asi do 2/3 obsahu, lahev s nápojem zakládáme mírně vpravo za sklenici, etiketou k hostovi. Lahvové víno. ŠVP - Gymnázium Jeseník Občanská výchova - kvarta 2/4 Rozpracované výstupy v předmětu Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, přesahy a vazby Projekty, poznámky - žák vysvětluje, jaký význam má pro člověka dodržování pravidel občanského soužití - provádí jednoduché právní úkony

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ovládat a řídit své chování, dodržovat pravidla slušného chování Kompetence občanské chápat základní ekologické souvislosti, respektovat požadavky na kvalitní životní prostředí rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdrav Základ mravní výchovy = prosociálnost Prosociálnost = schopnost konat dobro pro druhého člověka bez očekávání odměny nebo protislužby. Prosociální chování = chování, které je zaměřeno na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo dosahování společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny. Altruismus pravidla slušného chování Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi. Kompetence komunikativní Jazyk a jazyková komunikace Osobnostní a sociální výchova Uplatňuje zásady správného chování ve škole i mimo ni. Dokáže vysvětlit správný postup při nápravě nesprávného chování Výchova k občanství - 7. ročník RVP ZV Školní výstupy Učivo na konci 7. ročníku díky (v) předmětu Výchova k občanstí žák: Člověk ve společnosti uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobe VDO - Občanská společnost a škola (dodržování pravidel, smysl pro čistou a bezkonfliktní hru) MKV - Lidské vztahy (ohleduplnost, spolupráce) Matematika - měření a porovnávání. Prvouka - bezpečnost Vyučovací předmět : Tělesná výchova 2. období ( 4. - 5

Výchova k občanství se vyučuje od šestého do devátého ročníku. kompetence občanské) 6. ROČNÍK VÝSTUPY - okruh Výchova k občanství aplikuje a rozvíjí požadované výstupy dosažené předchozím studiem popíše přínos školy, vzdělání jedná podle pravidel slušného chování, dodržuje pravidla dialogu. Podílí se na tvorbě pravidel chování. Dodržuje pravidla dopravní výchovy. Seznámí se s mapou města a dovede vyhledat městské části a údaje o svém městě. Vypráví pověsti, orientuje se v historické části města. Rozlišuje hlavní orgány státní moci. Rozlišuje symboly našeho státu a zná jejich význam Škola trochu jinak (přijdi sem a uvidíš) - hledá nového ředitele. Kromě obecných pravidel Alíka, platí v naší škole i níže uvedený školní řád. Žáci mají právo se vzdělávat a připojit se ke studiu bez jakýchkoliv přihlášek. Žáci mají právo si vybrat předměty, na jejiž hodiny chtějí chodit Učí žáky respektovat pravidla společenského soužití a prostřednictvím různých úkolů, cvičení a tajenek rozvíjí právní i občanské povědomí žáků. Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování. Moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci a kreativitu. Přehled státních svátků na obálc občana (Občan, občanská společnost a stát - vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů), v průřezovém tématu Multikulturní výchova (Lidské vztahy - právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci

Hravá občanská výchova 8 - pracovní sešit Knihy Dobrovsk

PROSOCIÁLNÍ VÝCHOVA? - Učitelské novin

 1. Občanská výchova 8
 2. Občanská výchova (Aktivity doporučené pro 8
 3. Třídní pravidla - Etická výchova UčiteléUčitelům
 4. Výchova k občanství pro 2
 5. Pracovní listy MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOV
 6. FZŠ Mezi Školami 2322, Praha 5 - fzsmeziskolami
 7. Pravidla pro chování v učebně informatiky - ICT a

Výchova ke zdraví :: ŠVP Kravsk