Home

Maryša jazykové prostředky

5) JAZYKOVÁ VRSTVA · a) jazykové prostředky autora. o synonyma, antonyma, homonyma, archaismy, historismy. o řeč přímá, nepřímá. o spisovná slova, hovorová slova, slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená. o věty jednoduché i souvět Jazykové prostředky a stylistika. Velkou roli hraje moravské nářečí - autoři kombinují hanácký, slovácký a brněnský dialekt. Je to divadelní hra, proto je psána v dialozích. Dějová linie. Sedlák Lízal má pěknou mladou dceru, kterou se rozhodne provdat za mnohem strašího mlynáře Vávru, vdovce. Důvod je jediný. Maryša je v manželství nešťastná, i otec jí lituje. Francek se vrátí do vsi, jeho nabídku k útěku do Brna však Maryša odmítá. Poté, co žárlivý a prudký Vávra ohrozí Franckův život, zoufalá Maryša nemilovaného muže otráví a zděšena vlastním činem se dovolává božího litování · jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: moravské nářečí, argot (nespisovná mluva některých skupin záměrně jiným nesrozumitelná), jazyk je autentický s prostředím; hanácký/slovácký a brněnský dialekt, začleněny lidové písně . 2. Literárněhistorický kontext

Maryša (rozbor) - spoluautorství Alois Mrštík. O DÍLE: dílo vzniklo v roce 1894 jako vrcholné dílo české realistické dramatiky. rozděleno do pěti dějství. POSTAVY: Lízal - otec Maryši, svou dceru prodal; vychytralý, bezcitný a lakomý; starý bohatý sedlák, nemyslí na dobro Maryši. Lízalka - matka Maryši, umíněná. jazykové prostředky díla: - jazykové prostředky- Vrstva jazyka použitá v dialozích a monolozích je nespisovná. Často se objevuje nářečí (např. nésu, té-mu), které kombinuje prvky hanáckého, slováckého a brněnského dialektu. Autoři použili dialekt prav Jazykové prostředky - jsou použity hovorové výrazy - Maryša se v zoufalství Vávru zabít - Nasype mu jed na krysy do kávy - Vávra umírá a Maryša se ke svému činu přiznává . 12. Filmová verze díla.

přímá řeč: Maryša Vávrová, Vávra + scénické poznámky • typy promluv dialog Maryši a Vávry • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku onomatopoie hřmot, srkne archaismus lžičník elipsa Chceš bílý (kafe) nebo černý (kafe)? nespisovná slova zavříno, sladilas, zapomněla se Maryša (15) Lízal se domlouvá se sedlákem Vávrou, že se za něho Maryša provdá. Je zřejmé, že se bude jednat o sňatek bez lásky, jehož jediným důvodem jsou peníze. Z vesnice odjíždějí vojáci, mezi kterými se nachází Francek, kterého Maryša miluje. Dvojice se spolu rozloučí a slíbí si písemný kontakt Básnické prostředky: přirovnání - děvčica jako vítr Na knize se mi líbil klasický happy end, kdy Maryša otráví Vávru otrušíkem. Kdybych si mohl vybrat mezi filmovou verzí a knižní předlohou, vybral bych si film. Stáhnout celý tento materiál Maryša je dramatická divadelní hra-tragédie Aloise a Viléma Mrštíků z roku 1894.Jde o nejvýznamnější výsledek vzájemné spolupráce bratří Mrštíků a patří k vrcholům jejich tvorby.. Námět, který si Alois přivezl z Těšan, původně zamýšlel zpracovat jako román, ale na Vilémův popud jej spolu napsali jako drama. Premiéra Maryši, dramatu o pěti jednáních.

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Rozbor dramatu Maryša bratří Mrštíků k maturitě nejprve seznamuje s životem a díly autorů. Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša Práce jen velmi letmo uvádí obsah díla, hodnotí využité jazykové prostředky a předkládá vlastní názor autora na knihu. Alois Jirásek: Na dvoře vévodském

Maryša - Velkaencyklopedie - Vše, co potřebujete do škol

  1. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků. - archaismy - zastaralá slova, přestala se v současném jazyce používat, nacházíme je ve starší literatuře. Spisovatelé je používají pro dokreslení svého díla. Z. Winter, A. Jirásek, Vl. Vančura - lučba, ring, rathouz. - slova módní - přicházejí do módy, vznikají z.
  2. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY. - přímé a nepřímé pojmenování- obrazná pojmenování. - tropy (zástupky)- figury. Tropy= jazykové prostředky založené na přenášení významu slov. a) metafora- přenesení významu slov na základě podobnosti. b) presonifikace- zosobnění. c) animizace- neživým věcem přisuzování zvířecích.
  3. - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku Opakování literatury: Osnova: - k jaké národní literatuře dílo/autor patří, časové zařazení díla/autora, žánr a jeho charakteristika, - Maryša Literatura na konci 19. století ,moderní básnické směry - impresionismus, symbolismus, dekadence.

Jazykové prostředky Práce je napsaná v nářečí - Nejsem slepé ani hluch Maryša (současně při posledních slovech tetky s pohnutím se obrátí po Lízalce, sepne ruce) Maminko drahá, pro milosrdného Boha vás prosím - nenuťte mě. Já vám slibuju, že n jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - týká se pouze prózy a dramatu - jednotlivá slova vyhledat, pojmenovat a citovat - rozlišit: slova spisovná - neutrální (pes) hovorová (spacák) knižní (oř) básnická = poetismy (luna) archaismy - slova zastaralá (hvozd

Alois a Vilém Mrštíkovi - Maryša. Kategorie: Česká literatura do 20. století. Typ práce: Obsahy a rozbory děl. Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov. Charakteristika: Práce obsahuje rozbor díla Maryša od Aloise a Viléma Mrštíkových. Zaměřuje se na literární druh. • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku LITERÁRNĚHISTORICKÝ KONTEXT • kontext autorovy tvorby • literární / obecně kulturní kontext ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informac

Maryša - Vilém Mrštík Zapni moze

Jazykové prostředky reklamy language means of advertising. Abstract: DP se zabývá reklamou jako takovou,tím, že je důležitou součástí každodenní komunikace a neodmyslitelnou částí marketingového mixu, dále tím, jaká je funkce reklamy, kdy vznikla a jak se vyvíjela, následuje rozdělení základních typů reklam z hlediska. postavy: MARYŠA - selská dcera FRANCEK - rekrut VÁVRA - vdovec, mlynář, nevalné pověsti LÍZAL - otec Maryši vliv otce na jednání dcery Maryši -zákaz rozloučení sFranckem, o sociálních rozdílech na vesnici. JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

Maryša - rozbor díla k maturitě (2) Rozbor-dila

dovede v písemném projevu funkčně použít jazykové prostředky využívá znalostí jazykové normy a kodifikace (pravopis, morfologie, slovotvorba); použije jazykové prostředky adekvátní dané komunikační situaci / danému slohovému útvaru; prokáže šíři a pestrost slovní zásoby; používá pojmenování v odpovídajícím. - použít jazykové prostředky, aby odpovídaly zadanému tématu, - vytvořit myšlenkově ucelený, strukturovaný a koherentní text. 3.1.1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií předpokládá, že je žák schopen: - rozvíjet samostatně zadané téma, - zvolit si k tomu vhodné jazykové a stylov Wave 3D je nové oboustranné vonné pisoárové sítko z řady FRE-PRO.Bodlinky jsou z obou stran a nedochází tak k zadržování moči pod sítkem a zároveň zabraňují rozstřikovaní mimo pisoár. Udržují pisoár v čistotě a vůni

Božena Němcová: Karla čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Vypjatou situaci a léta nešťastného života se nakonec Maryša rozhodne vyřešit zoufalým a tragickým činem, svého muže otráví. K jakému lit. druhu a žánru bys dílo Maryša přiřadil/-a? Prvky jaké vrstvy českého jazyka se ve hře objevují? Jedná se o spisovné jazykové prostředky? Kde se příběh odehrává

-další slohové útvary tohoto stylu - jazykové prostředky - ostatní Jazyková kultura: 2 b Vnitřní podmínky: Žák musí prokazatelně knihu číst, ve IV. kritériu nesmí dostat 0 b, žák musí identifikovat funkční styl neuměleckého textu! ☺ Anglický jazy Mrštíkové Vilém a Alois Maryša funkčněstylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. Poslední oblastí, v níž je žák hodnocen, je kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury. Hodnocení žáka v tomto kritériu je založeno na jeho výkonu v průběhu celé zkoušky

Vilém Mrštík - Maryša (rozbor) Čtenářský deník Český

Jazykové prostředky: - jmenná vyjádření (Smetanovy sady, odběr krve, závod) - neutrální slovní zásoba - konkrétní podstatná jména, číslovky Ukázky: A: B: Opatovičtí divadelníci opět zazářili Vítání jara ZPRAVODAJ 27. 1. 2013 Procházka přírodou spojená s opékáním prvních buřtů Jazykové prostředky - a) útvary jazyka - Spisovný- Popisy - Mám ráda těch několik minut před sedmou hodinou večerní, kdy hadříky a zmačkanou Národní politikou čistím skleněné cylindry lamp, sirkou odroluji čerň ohořelých knotů, nasazuji znovu mosazné kloboučky, a přesně v sedm hodin nastává ta krásná chvíle. Témata k ústní části všeobecné SJZ z českého jazyka pro cizince . Konverzační témata: 1. Rodina, rodinné události (rodinní příslušníci, oslavy svátku, narozenin, svatba a jiné rodinné události). 2. Bydlení (náš byt - popis, na návštěvě). 3. Jídlo (denní jídelní režim, moje oblíbené jídlo a jeho příprava, česká kuchyně, v restauraci

- jazykové prostředky typické pro dílo - ukázka v rozsahu cca 15 řádků, v níž jsou jazykové prostředky konkretizovány Pokyny pro hodnocení prezentací Prezentace je hodnocena dle následujících kritérií: A. Jazykový projev (kultivovanost projevu, mimoverbální projevy, návaznost projevu, slovní zásoba) - váha 50 jazykové prostředky, kompozice (chronologická, retrospektivní, kombinace kompozic, atd. ) Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša (drama) Josef Karel Šlejhar - Kuře melancholik (próza) Jakub Arbes - Svatý Xavérius (próza) Ladislav Stroupežnický - Naši Furiant

Vypiš z těchto básní rysy romantismu - hrdina, téma, konflikt, jazykové prostředky: John Keats ; Ten, kdo byl městem příliš dlouho vězněn, s vděčností hledí na upřímnou tvář oblohy vzhůru - jako v modlitbách se obrací k té její modři něžné. Pak v trávě, v jejím lehkém vlnění, s povzdechem složí unavené úd Jazyk a styl díla, jazykové prostředky užité v textu. vtipná komediální zápletka komické zábavné nedorozumění živé dialogy, satirický tón situační, slovní, pohybová komika komedie o 5 dějstvích kritika lidských vlastností (lakota, podlézavost, neupřímnost) Hlavní myšlenka, vlastní názor. peníze nejsou všechn Fonetické jazykové prostředky 16. Lexikální jazykové prostředky 18. Obrazné pojmenování Můžete si tedy vše procvičit :-) 30.04.18 02:43.

Maryša - rozbor díla k maturitě Rozbor-dila

Vilém Mrštík - Maryša (15) Čtenářský deník Český-jazyk

LR zastupuje Jazykové prostředky. Pokud navštěvujete naši neanglickou verzi a chcete zobrazit anglickou verzi Jazykové prostředky, posuňte se dolů a v anglickém jazyce se zobrazí význam Jazykové prostředky. Mějte na paměti, že zkratka LR se široce používá v oborech, jako je bankovnictví, výpočetní technika, školství. Jazykové prostředky - úvod. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 590 Kč.

Literatura: Interpretace uměleckého textu:Jazykové prostředky v básnických dílech - ukázka pro Máchův MájUkázky pochází z básně Máj Karla Hynka Máchy Zkušební katalog k státní maturit ve školním roce 2013 - 2014 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ZáKLAdní úRovEň obTížnoSTI CESKI 2014.indd 1 21.10.2013 12:43:0

Jak psát závěrečnou práci zaměřenou na didaktiku cizího jazyka: jazykové prostředky. Name in Czech: Jak psát závěrečnou práci zaměřenou na didaktiku cizího jazyka: jazykové prostředky. Name (in English) How to Write a Thesis in FL Methodology: Means of Expression. Authors: JANÍKOVÁ, Věra. Edition: Studentská konference. Nabízím maturitní otázky do češtiny v elektronické podobě, tzn. že Vám své vypracované otázky zašlu e-mailem. Jedná se o přehledně zpracované knihy k maturitě, kde najdete popis a děj samotného díla, charakteristiku postav, jazykové prostředky, popřípadě také životopis konkrétního autora a další zajímavosti a informace, na které se Vás můžou u maturity zeptat Jazykové prostředky fotbalové žurnalistiky v deníku Mladá fronta Dnes se zaměřením na zápasy národní reprezentace / Práce rozlišuje, pojmenovává, třídí a analyzuje výrazné jazykové prostředky fotbalové žurnalistiky v největším českém tzv. seriózním deníku Mladá fronta DNES a vyhodnocuje jejich funkčnost III. ČÁST Jazykové prostředky. převažuje spisovný jazyk; často zastaralé tvary, hodně archaismů. zašveholil. a básnických výrazů. n Typy promluv. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 540 Kč 62. Umělecký text - Romeo a Julie (William Shakespeare) Délka lekce: 18:16. 63

Maryša, CJ - Český jazyk - - unium

DC pole Hodnota Jazyk; dc.contributor.advisor: Stašková Naděžda, PhDr. Ph.D. dc.contributor.author: Hrachovinová, Lucie: dc.date.accepted: 2020-9-8: dc.date. Umělecké zobrazovací prostředky - tropy jazykové → přenáší význam slov figury (sousloví)- vzniklé hromaděním slov/hlásek Obrazná pojmenování přímá (tropy) - přirovnání předmětů nebo jevů na základě porovnání (jak, jako) paralelismus nepoužijeme jako, ale použijeme využití • umělecké Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - synonyma, antonyma, homonyma, archaismy, historismy-spisovná slova, hovorová slova, slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená - věty jednoduché i souvětí - písmo černé, dělené do odstavců, užívání interpunkčních znaméne

Maryša - Wikipedi

char. jazykové prostředky: moravské (slovácké) nářečí širší kontext, divadelní tvorba na konci 19. století: realistické drama, zachycování reality, skutečnosti, žádná idealizace, klasická divadelní hra + další dramata a autor Maryša je ukázkovým příkladem tradičního dramatu, staví na dialogickém konfliktu postav. Hra je členěna do pěti dějství, každé s nich pak do dalších pěti výstupů. Jazykové a literární prostředky

bratří Mrštíkové - Maryša - rozbor díla - Materiály do škol

Maryša je zamilovaná do Francka, který právě rukuje na vojnu a je z chudších poměrů než Maryša. Právě proto se Francek nelíbí Maryšiným rodičům. Maryšin otec - pan Lízal, který je bohatým sedlákem - přinutí Maryšu ke sňatku s mlynářem Vávrou. •Jazykové a umělecké prostředky: - autor používá velmi. Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla. 20.05.2012 21:26. Kompozice literárního díla (především prózy) Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a. 10. jazykové prostředky a jejich funkce - jednotlivá slova vyhledat, pojmenovat a citovat (uvést ukázky) - rozlišit: slova spisovná - neutrální (pes), hovorová (spacák), knižní (oř) básnická = poetismy (luna) archaismy - slova zastaralá (hvozd) historismy - slova označující zaniklé skutečnosti (palcát Všestranné jazykové rozbory 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 36-45-M/01 Technická zařízení 10.Charakterizujte slovní zásobu vdíle MARYŠA.----- 11.Čím si zdůvodníte koncovku jmen?Uveďte příklad. 12.Vysvětlete VSUVKUa uveďte příklad. 13.Uveďte představitele světového nebo českého REALISMU..

Česká literatura do 20

Jazykové prostředky: Próza: slovní zásoba: omnibus, fiakr, tančírna, paničky . Obsah díla: Mladičká Gervaisa, která si užívá života po tom, co její přítel Lantier zdědí velké peníze a přestěhují se do Paříže společně se svými dětmi začíná strádat a peníze docházejí 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik JAZYKOVÁ. Zvukové uspořádání hlásek, slovní zásoba, různé výrazové prostředky, estetika. EUFONIE - libozvuk. KAKOFONIE - nelibozvuk. RÝM - zvuková shoda na konci verše (židle, vidle) VERŠ - jeden řádek básně. ZVUKOMALBA - prostřednictvím slov, vyjadřujeme zvuk (klap, klap) FIGUR •Využívá jazykové prostředky: 1. HOVOROVÉ - pracuju, říct - stůl, jazyk. Vyhledej výrazové prostředky, kterými se text liší od současné češtiny Popřejte této příhodě místa v kraji mladoboleslavském, za času nepokojů, kdy král Maryša (hanácké a slovácké nářečí) Alois Jirásek - Psohlavci. Popis stránky * • Literární postavy • - test - vyberte správnou odpověď. Určete autora, který do svého díla zakomponoval zadanou postavu

Slohové rozvrstvení jazykových prostředků - Gramatika

Rozbor děl k maturitě. 211 likes. @vyzrajnamaturit Výklad má za úkol čtenáře poučit, je základem učebnic, odborných časopisů a publikací. Používáme metodu deduktivní (od obecné poučky se dostaneme k vysvětlení konkrétního jevu) nebo induktivní (z konkrétních jevů odvozujeme obecně platný závěr) Jazykové prostředky: Většina rozhovorů je psána ve spisovné češtině. Občas se tu však objevuje i hovorová čeština. Moje hodnocení: Pro někoho to může být docela zajímavá a vtipná hra. Podle mě to je ale jenom ?slátanina? všeho možného. Obsah by ještě ušel, ale co m 1.3.2 Jazykové a vypravěčské prostředky Jak už bylo řečeno, protagonisté DJC používají k vyjádření humoru jazykovou komiku a hříčky. Pracují s významy slov a dvojsmysly, spojují nevhodná či neslučitelná slova, vyhrocují výstupy či opakují narážky, používají nečekaná slovní a větná spojení Prašina: Vojtěch Matocha. Neznámá pražská čtvrť Prašina, kde nefunguje elektřina ani mobilní sítě, se začne rozpínat. Jestli se najde někdo, kdo zachrání Prahu a snad i celý svět před Prašinou, se dozvíme ve stejnojmenném románu Vojtěcha Matochy, který vydává nakladatelství Paseka. Autorova prvotina má být dle anotace nakladatelství foglarovsky laděný.

Jazykové prostředky, CJ - Český jazyk - - unium

1.1.1 William Shakespeare zip / 463.06 kB 1.1.2 Moliere zip / 233.53 kB 1.1.3 Karel Hynek Mácha zip / 221.3 kB 1.1.4 Babička zip / 277.53 kB 1.1.5 Riskuj zip / 432.32 kB 1.1.6 Alois a Vilém Mrštíkové - Maryša zip / 398.63 kB 1.1.7 Božena Němcová - Divá Bára zip / 278.81 kB 1.1.8 Alois Jirásek - Staré pověsti české zip / 226.51 kB 1.1.9 Jaroslav Vrchlický zip / 428.09 kB 1.1. Stezky - jazykové prostředky v ruském jazyce, který je používán autorem v přeneseném, alegorický význam. Široce používán v uměleckých dílech. Sjezdovky jsou použity k vytvoření vizuální, sluchové, čichové obrazy. Pomáhají vytvořit určitou atmosféru, aby se čtenář požadovaného efektu Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura. Tematická oblast: Světové a české drama 19. - 21.století. Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Anotace: Vzdělávací materiál slouží k interpretaci díla Ladislav Jazykové prostředky: Alexandrín ve formě sonetu; Alexandrín = rýmovaný dvanáctislabičný verš založený na jambu, po 6. slabice má pauzu Sonet = 14 veršů rozdělených do 4 strof, dvou čtyřveršových - kvartet a dvou tříveršových - tercet. Znaky tvorby: Jsou zde vystiženy protiklady - život x smrt, krása x ošklivos Start studying Jazykové prostředky - definice. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Jazykové prostředky Prosím pomezte nevím jak se nazývaj tyto jazykové prostředky: všecko mi !!v rukou jen hraje!!, každá práce se mi daří. a Někdy jsem poslední úsek trati !!bral na jedničku!!, po čtyřech, ale vždycky jsem došel Zhodnoťte použité jazykové prostředky (zejména způsob, jakým se autor, ač téma je poněkud živočišné, vyhýbá zřetelné vulgaritě). 105 JH: Zvony pana Hejhuly: Ačkoli povídka je zdánlivě jen rozverná, Hašek v ní ukryl vztah svůj a své generace k mnoha autoritám své doby. Objasněte Charles Dickens - Oliver Twist (rozbor) 1. Základní údaje: •Prostředí, kdy se příběh odehrává: Jedná se o reálný prostor. Děj se odehrává ve dvou městech - název prvního autor z jistých důvodů odmítl sdělit, druhé město je Londýn. Popisuje kontrasty mezi jednotlivými prostředími - městský chudobinec.