Home

Příznaková slova

 1. Slova, která nás při rozboru slovní zásoby moc nezajímají, tvoří tzv. jádro slovní zásoby - používáme je každodenně a jsou součástí aktivní slovní zásoby (syn, slunce, ale, dům). Taková slova jsou bezpříznaková a spisovná (je ovšem pravda, že se setkáme i s mnoha nespisovnými často užívanými slovy). Spisovná slova ovšem můžeme najít v nespisovném tvaru (*dobrej den) - potom již autor něco naznačuje (někdy bohužel i neschopnost vyjadřovat se stylisticky vhodně)
 2. Příznakovost je sémiotický pojem, který popisuje asymetrické rozložení informace mezi členy jazykové opozice.Tato asymetrie je využívána především při signalizaci binárních protikladů. Považujeme-li jeden člen za základní, pak druhý člen se bude lišit tím, že má nějaký atribut navíc.Člen s přidaným rysem pak považujeme za příznakový
 3. Stylistická charakteristika heslových slov, lexikálních jednotek (významů) a užití slov, výskytů. In SSČ, 1964, 645. Stylistické hodnocení (stylová charakteristika) slov a spojení. In SSJČ, 1960, X­‒XII. Zima, J. Expresivita slova v současné češtině, 1961
 4. Některá příznaková slova jsou v západočeské oblasti užívána spíše starší generací; a to převážně v místním a domácím prostředí. Pojmenování ramlík se vytvořilo z něm.slovesa rammeln (pářit se; subst. Rammler označuje samce králíka); samice je ramlice. Cuk (z něm
 5. 12. Slovní zásoba z hlediska stylistického - slova stylově neutrální (většina) - použitelná v jakékoli situaci: mít, hlava, strom, otec, pracovat, já, jedna, nad, bílý - slova stylově zabarvená (příznaková) - použitelná jen v některých funkčních stylech jazyka Podle spisovnosti. slova spisovná; běžná (neutrální) žena, dům, vesel
 6. Slova kráva, prase, dobytek v některých výpovědích pociťujeme jako nadávku - mají příznak nadávkovost, v jiných výpovědích (např. z oblasti domácího zvířectva) tento příznak nenesou. Dělení slova. pří!zna!ko!vos
 7. slova stylově zabarvená (příznaková) použitelná jen v některém nebo v některých funkčních stylech jazyka; Typy slovníků. překladové slovníky (dvou i vícejazyčné) - například česko-italský slovník; výkladové slovníky (vysvětlují význam slova týmž jazykem, jímž jsou uvedena heslová slova

Příznakovost - Wikipedi

STYLOVÝ PŘÍZNAK (stylový odstín, stylové zabarvení) Autor: Milan Jelínek, Marie Krčmová. . . Základní. Součást charakteristiky slova, slovního tvaru, ale také syntaktické konstrukce nebo celkové výstavby sdělení, která reflektuje jeho využití v různých typech textů a) slova trvale nepřízvučná b) slova připojující se před přízvučné slovo c) slova připojující se za přízvučné slovo. 22. Rychlost mluvené řeči se nazývá: a) intonace b) frázování c) tempo . 23. Vyber zavřené slabiky ve slově . nejlepší: a) nej b) lep c) ší . 24. Hlavní přízvuk v českých slovech je: a. Je však nutné zmínit, že konsilium s písmenem s je slovo, které se řadí mezi takzvaná příznaková slova. Co si pod tím představit? Že se tvar konsilium vyskytuje převážně v odborných, nebo historických textech. V běžné mluvě se daleko častěji používá varianta se z - tedy konzilium Různé eliptické výpovědi, větné ekvivalenty, obměny pořádku slov, ale i anakoluty jsou normální součástí spontánně mluveného projevu, v němž by byla úplná dvojčlenná věta příznaková; jako zvláštní, příznakové se jeví v připraveném psaném textu, od nějž se tradiční představa správné, celé věty.

Příznaková slova spisovná a nespisovná 32. Jak vznikají slova. Délka lekce: 4:44. 33. Obrazná pojmenování. slohově zabarvená: slova jsou vždy příznaková, měli bychom si jich vždy všimnout a přemýšlet o jejich fci v textu (proč je autor použil?) a) Hovorová slovní zásoba ( brnknout, ředitelovat, hobby ) - je spisovná, ale stylově nižší, typická pro ústní projev Tato příznaková slova dělí dále na spisovná a nespisovná. K nespisovným řadí dialektismy, slangová slova s žargonismy a argotismy a slova hovorová, tj. familiarismy. Z dalších výkladů však vyplývá, že těmito slovy ho [45]vorovými nemyslí veškeré hovorové prostředky slovníkové, nýbrž pouze tu jejich část.

PŘÍZNAKOVOST JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ Nový encyklopedický

 1. Příznaková slovní zásoba: sémantická a formální charakteristika Semantic and formal characteristic of flag language. Anotace: Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat příznakovou slovní zásobu. Výběr byl omezen na lexikální jednotky s časovým příznakem, konkrétně na slova označená ve Slovníku spisovné.
 2. Můžeme tedy odlišit jevy jazykové a jevy komunikační, možno říci i situační a kontextové. Lišíme stylovou bezpříznakovost a příznakovost systémovou a nesystémovou, komunikační, tj. situačně-kontextovou. Přitom bezpříznakovost systémová se nemusí projevovat jako bezpříznakovost v každém kontextu a každé situaci
 3. Další skupina slov vyžaduje psaní dlouhé samohlásky: akvamarín, drén, kritérium aj. Pak existuje množina slov, která se sice píšou dvěma způsoby, nicméně ta první podoba se upřednostňuje, druhá varianta jsou slova příznaková, slohově zabarvená - slova se tolerují např. v odborných publikacích, specifických.
 4. Příznaková slova spisovná a nespisovná. Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 690 Kč. a získejte přístup ke všem 81 videím, která jsou v kurzu obsažena
 5. Časově příznaková slova. Dialektismy. Diferenciace českého jazyka na základě sociálního hlediska. Frazémy - skupinová práce. Homonyma. Hovorový jazyk. Komunikační funkce výpovědi. Nespisovné útvary národního jazyka. Nespisovné útvary zeměpisného typu. Práce s textem

Neutrální slova= bezpříznaková. např. voda; Expresivní pojmenování =příznaková slova (citově zabarvená) eufemismy - zjemňující výrazy (Opustil nás= zemřel); disfenismy - hrubé výrazy, opak eufemismů zdechnul, zhebnul= zemřel; vulgarismy - hrubé, sprosté výrazy; familiární a domácká pojmenován tato slova patří k vývojově nejstarším, jsou základem pro odvozování. většinou neutrální. není jich mnoho, ale mají vysokou frekvenci použití. periferie - málo frekventovaná slova . vrstvy slovní zásoby: spisovný jazyk: slova neutrální. slova příznaková, vymezená časovou platností - archaismy, historismy. c) podle expresivity a emocionality se rozlišují slova citově kladně a záporně zabarvená d) podle dobové platnosti jsou příznaková slova zastaralá i nová - ostatní jazykové prostředky, které můžeme požít v projevech jakéhokoli stylu, jsou stylově neutrální, bezpříznakové (patří sem zejména jádro slovní zásoby. Opakem těchto slov jsou slova stylově příznaková. Mezi oběma skupinami neexistuje ostrá hranice, v kontextu se často slovo bezpříznakové stává příznakovým (pero Neutrálnost a příznakovost . plníme inkoustem x inkouste jeden!)..

q q slova příznaková. příznakem slova je jeho: Ö Ö spisovnost - slova spisovná. o o slova hovorová. o o knižní . Ø Ø jsou vázána na jazyk psaný, vyskytují se i v mluvených projevech slavnostního rázu. Ø Ø knižnost je patrná, pokud takové slovo porovnáme se slovem neutrálním nebo hovorový Abstract: In this diploma thesis we have tried to prove on the basis of a detailed analysis of one hundred letters from the Corpus of private correspondence written by young people at the age to 30 years that private correspondence of young people is a suitable source for the research on the marked vocabulary of contemporary Czech and at the same time a valuable source for excerpting lexemes.

Mimoto se slova rozšiřují podle oblasti užití (stylová, nářeční, příznaková, spisovná, nespisovná), podle původu aj. Vztah mezi slovy a označovanou skutečností bývá složitý (homonymie, synonymie, polynémie), vedle významů základních maj( slova i významy přenesené (denotape, konotace) Naopak tomu ta slova příznaková můžeme někdy najít nějakou komunikační situaci, kdy se nad nimi někdo podílí například každodenní komunikaci s vašimi kamarády, kdyby jste použili poetismus nebo slovo archaické, tak se podívej stejně tak jako kdybyste s panem ředitelem použili vulgarismus Slovo a slovesnost, ročník 31 (1970), číslo 4, s. 353-365. Předchozí Marie Opavová: K české filosofické terminologii J. A. Komenského. Následující Zdeňka Horálková: Slovní zásoba Komenského jako pramen národopisných poznatk

Slova stylově příznaková (zabarvená) - jazykové prostředky, které jsou typické pro určitý funkční styl: Podle příslušnosti k různým útvarům národního jazyka rozdělujeme slova na spisovná, hovorová (holka, fotka, pololetky) a nespisovná (dialektismy, profesionalismy, slangismy, argotismy) Čeština 2.0, to je zábavný online slovník nekonvenční češtiny. Autorem projektu je Martin Kavka, ale jednotlivé příspěvky může do slovníku přidávat kdokoliv. Schválně tímto slovníkem zalistujte a určitě vás celá řada slov zaujme a pobaví. Těšit se můžete na neotřelé neologismy, regionálně příznaková slova. annas. Ivzez, nebudu se víc vyjadřoval, i když z pohledu terminologie žádný z vás ji nepoužil. Proč by někdo věřil annas, která neví, co jsou slohově příznaková slova, slova neutrální, neví, že základní prostředky jazykové jsou neutrální, spisovné, nespisovné, knižní atd., že se člení z různých hledisek atd Slovník spisovné češtiny online. V době vydání tohoto příspěvku byl Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost posledním normativním výkladovým slovníkem naší mateřštiny. Obsahuje přibližně 50 000 hesel, která odrážejí (nebo přinejmenším v době vzniku slovníku odrážela) aktuální slovní zásobu. Od.

O přejímání slov aneb Přejímky z němčiny v jazyce regionu

Vývojem obecné češtiny vznikl další význam pojmu: spontánní mluvený jazyk neoficiální komunikace. Je sociálně a regionálně málo příznaková. Příklady použití. Před zákrokem zkontrolujeme, jestli je pacient připravený. Dělení slova. o!bec!ná če!š!ti!na. Příbuzná slova Neutrální slova jsou slova, která jsou použitelná v jakékoliv komunikační situaci - ať už když mluvíš s ředitelem školy nebo s kamarádem. (např. mít, pod, kočka, stůl) A slova příznaková jsou naopak slova s určitým zabarvením - příznakem, díky čemuž je lze použít jen někde desinformace, desinfekce. slova se z jsou základní, neutrální variantou, zatímco varianta se s je příznaková, užívá se tedy pouze ve specifických případech, například v odborných textech, nebo pokud chceme, aby náš výtvor působil zastarale o slova domácí (umývadlo/umyvadlo) o slova přejatá (citrón/citron) o slova stylově příznaková (knižní archiv, tuberkulosa, thema): krátké varianty jsou dnes pociťovány jako knižní varianty -é/-í,ý: prohlédl/prohlídl, polévka/polívka. ALE! Varianta lítat ve smyslu zbrkle se pohybovat - dnes již neutrální spisovn etymologie. Okazionalismus vzniklý příležitostným tvořením v důsledku okamžité potřeby vytvořit pojmenování, které bude nejlépe vyhovovat požadavkům aktuálního kontextu. Spojením expresivního základového slova mrdlý (z mrdnout) a stylisticky příznakové přípony -ota

Slovní zásoba obsahuje jednak SLOVA NEUTRÁLNÍ, která jsou použitelná jakýmkoli mluvčím v jakékoli situaci - mít, pod, kočka, jednak SLOVA PŘÍZNAKOVÁ, které odlišuje zvláštní zabarvení, příznak. Příznakem slova je jeho spisovnost / nespisovnost Hovorová čeština je mluvená forma spisovné češtiny.Od psané formy se liší například tím, že zahrnuje též jazykové prostředky bližší nespisovné češtině, které postupně začínají být vnímány jako spisovné.Někteří lingvisté nehovoří o hovorové češtině jako o samostatné formě češtiny, ale o vrstvě stylově příznačných hovorových prostředků v. České slovo kůň označuje totéž zvíře jako oř, ale s tím rozdílem, že oř má navíc složku, která je vlastní výrazům poetickým. Je to příznaková varianta k neutrálnímu slovu k. Souhrn slov, která ovládá jeden uživatel jazyka je individuální slovní zásoba - aktivní-zná užívá slova - a pasivní-rozumí jim, ale neužívá je. Slovní zásoba - slova neutrální-možno použít v jakékoli situaci slova příznaková-obsahuje zvl. zabarvení, přízna Tak my vám to povíme. Jedná se o označení pro poradní sbor lékařů, případně také jako obecné označení pro jakýkoliv poradní sbor. Pravopisně správně jsou obě varianty, tedy konzilium i konsilium Je však nutné zmínit, že konsilium s písmenem s je slovo, které se řadí mezi takzvaná příznaková slova...

12. Slovní zásoba z hlediska stylistického - Studuju.c

 1. Příznaková slova leží na okraji a užívají se méně. Ve SPISOVNÉ ČEŠTINĚ rozlišujeme slova hovorová (brnknout) a knižní (kochat se). Dále pak výrazy různých funkčních stylů: termíny (Substantivum), publicismy (pozice moci), poetismy (truchlivý)
 2. Používá vaše dítě některé výrazy, které v žádném případě nemohlo pochytit doma? Čtěte dál a dozvíte se, proč je používá a jak je naučit, že se to nemá
 3. Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ - webové stránky KČJL PdF Univerzity Palackého v Olomouc
 4. Druhým proudem jsou aktualizační, originální a stylisticky příznaková slova v textech a ani bez nich se společnost neobejde. Tak to prostě je. To jste mě trochu uklidnila, protože z vašeho webu neologismy.cz vyplývá, že jsem přes své články dala češtině 59 nových výrazů a některé bych klidně vyškrtl
 5. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR na webu zveřejňuje odpovědi na jazykovou problematiku. Návštěvníci webu mohou odpovědi vyhledávat dle dotazu, klíčového slova nebo odpovědi
 6. váže se na konkrétní situaci časovou nebo místní - je základní pro styl prostě sdělovací - charakterizuje ho přímý kontakt s adresátem (posluchačem) a nepřipravenos
 7. slova stylově zabarvená = příznaková . - užití více slov stejného nebo blízkého významu k označení jediné skutečnosti - modrý blankyt, slyšeti. ušima . Inverze. změněný slovosled. změna gramaticky obvyklého, stylisticky bezpříznakového pořádku slov

Příznakovost - Češtinaveslovníku

Ukázka č. 3 Mrštík, A. - Mrštík, V.: Maryša, Praha 2012. Stylové rozvrstvení slovní zásoby slova stylově neutrální slova stylově zabarvená (příznaková) neologismy archaismy historismy poetismy termíny Neologismy Existuje dolbloha, jež se táhne dvě tři míle & špetku nad povrchem kolejmoří U některých odvozenin je hodnocení stupně deminuce závislé na upřednostnění formy nebo významu slov a přihlédnutí k vývoji: matinka, tetinka. Některá deminutiva se sufixem -inka jsou ve srovnání se slovotvornými variantami tvořenými jiným sufixem vnímána jako stylově příznaková, územně a/nebo útvarově omezená. SYNONYMA Dagmar Strejčkov

Jak na uvozovací slovesa. 17. 7. 2020. 19. 8. 2020 Autor. Pokud pí­še­me text, do něhož chce­me za­kom­po­no­vat ci­ta­ci, pa­rafrá­zi, ale zejmé­na pří­mou řeč, ne­vy­hne­me se po­u­ži­tí tak­zva­ných uvo­zo­va­cích slo­ves. Ta fun­gu­jí hlav­ně jako hlad­ký pře­chod mezi pro­mluvou osoby a. slovo, 1. jaz. nejmenší samostatná jaz. jednotka mající věcný a mluvnický význam. Bývá vymezeno významově (pojmenovací jednotka), tvaroslovně (slovní druh), zvukově (vlastní přízvuk; obecně je však přízvukovou jednotkou takt, který se může skládat z více slov), graficky (sledem písmen mezi mezerami). Mimoto se slova rozlišují podle oblasti užití (stylová.

Slovní zásoba z hlediska stylistického - slova stylově neutrální (většina) - použitelná v jakékoli situaci: mít, hlava, strom, otec, pracovat, já, jedna, nad, bílý - slova stylově zabarvená (příznaková) - použitelná jen v některých funkčních stylech jazyka Podle spisovnosti. slova spisovná; běžná (neutrální. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Kulička (rozbor) (Guy de Maupassant) - Populární autorova povídka, jejíž námět čerpá z doby prusko-francouzské války. BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE: In Z Paříže a venkova. Vydalo Státní nakladatelství krásné literatury a.. Vazba mezi zvukem slova (i celého sdělení) a označovanou skutečností, tj. to, že zvuku slova přiřadíme určitý význam a v textu i smysl, od něhož se jako příznaková odlišují výslovnostní specifika charakterizující postavy nebo prostředí zobrazované textem

Co je Slovní zásoba českého jazyka z hlediska

 1. Někdy se Čechům některá vyjádření prostě líbí ( ocitám se, jak říkají bratři Slováci, v pomykove), mohou jako příznaková slova (novější nebo už zastarávaj­ící) obohacovat synonymick­é řady ( jeseň, jařmo, lyžovačka, najmě, nepřestajn­ě, psychiatri­čka, svojský, vatra, výdobytek, žatva), jindy.
 2. Kurs seznamuje úcastníky se základními pojmy lingvistické stylistiky a stylistických teorií, zejména britské teorie registru. Soustreduje se na stylistický rozbor ruzných druhu textu na základe urcení stylisticky relevantních rysu
 3. příznaková slova, vyjadřují pozitivní . vztah. Proč se básník vyhýbá použití slovesa v určitém tvaru? pokyny mají obecnější platnost, infinitiv navozuje dojem odosobnění.
 4. expresivní - liší se slova neutrální a citově příznaková, a to buď pozitivní nebo negativní. Např. výsledek: 结果 jiéguǒ výsledek - neutrální, 后果 hòuguǒ negativní výsledek, dopad, 成果 chéngguǒ pozitivní výsledek, úspěch
 5. D. Crystal and D. Davy: Investigating English Style, 1st ed. 1969 G. Leech and M. Short: Style in Fiction, 1981 G. M.Turner: Stylistics,1973 L. Urbanová and A.

STYLOVÝ PŘÍZNAK Nový encyklopedický slovník češtin

 1. najdeme slova příznačná pro homiletický diskurs i výrazy s funkcí čistě estetickou. Klíčová slova baroko, kázání, kompozice, složená adjektiva, složená substantiva Kontakt Filozofická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích novakverca@gmail.com . 1 Slovotvorný způsob kompozic
 2. Ostatně - autor s nimi nezřídka navazuje kontakt, oslovuje je a motivuje k recepční aktivitě. Jako vševědoucí tvůrce vstupuje do příběhu, napovídá, předjímá dějové sekvence, objasňuje stylisticky příznaková slova i význam méně srozumitelných výrazů a vazeb
 3. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 4. Poděkování: Ráda bych poděkovala vedoucímu práce, panu PhDr. Janu Hricsinovi, Ph.D., za cenné rady, trpělivost a pomoc poskytnutou při vypracování této bakalářské práce

Slova zabarvená (příznaková) a) podle spisovnosti b) podle dobového zabarvení c) podle citového zabarvení . 1. Slova bezpříznaková • většina • použitelná v jakékoliv situaci • já, stůl, dva, pod, ruka, slunce, mýt . 2. Slova příznaková • použitelná jen v některém nebo některých funkčních stylech jazyk spisovná jazyk, odborné výrazy, cizí slova, neologismy, zkratky a značky, delší a složitější souvětí, syntaktické prostředky jako parenteze, osamostatněný větný člen, enumerace, přístavek, trpné tvar

12. Slovní zásoba z hlediska stylistického - slova stylově neutrální (většina) - použitelná v jakékoli situaci: mít, hlava, strom, otec, pracovat, já, jedna, nad, bílý - slova stylově zabarvená (příznaková) - použitelná jen v některých funkčních styl. Dětské matrace Ukradená data Skvělé čtení o přátelství, zradě, pomoci a důvěře, doplněné jedinečnými ilustracemi, zavede čtenáře od 10 let do prostředí oživlých moderních..

Konzilium x konsilium Jsem copywriter

Román jako klubko had ů 7.12.2009 Host str. 51 Kritika Petr Hrtánek Latinskoamerická próza Markéty Pilátové V české próze posledních deseti let se objevuje dost knih, jejichž d ěj je umíst ěn do mén ě či spíše víc Vedle slov stylově neutrálních, tedy takových, která lze použít ve všech komunikačních situacích, existují i slova se specifickým stylovým příznakem. Tato slova lze použít pouze v některých situacích. Např. stylově neutrální uvidět má příznaková synonyma zočit, uzřít, zmerčit, zkouknout, číhnout, kóknót, • odborná slova (termíny) - využití ve stylu odborném - stylistika, foném, syntax, atribut, neon • slangová a argotická slova - bajle, barva (krev) , mukl, bachař, bonzovat • slova cizího původu, archaismy (slova zastaralá), neologismy • syntaktické prostředky: vsuvky, elipsy, samostatné větné členy atd Zatím jsou považovány i varianty první za správné, ale jsou to slova příznaková, v běžném textu by se v této podobě už používat neměla, což v příručce vysvětlujeme, říká spoluautorka publikace, proč se s nimi do budoucna nepočítá vůbec Aktivní a pasivní slovní zásoba - aktivní - slova, která běžně užíváme - pasivní - slova, kterým rozumíme. Vrstvy slovní zásoby - slova neutrální X slova příznaková: hovorová, knižní, termíny, publicismy, poetismy. Dobová slovní zásoba Archaismy - zastaralá slova, vytlačena běžnějšími synonymy Historismy - názvy jevů, které už v dnešní.

Poznáme jej tak, že je zpravidla jednoslovný; jedná se o jedno slovo. Výjimkou jsou zvratná slovesa obsahující se/si (smát se, povídat si). Např.: pláče, směje se, kupujeme, noste, zazpívám apod. Složený slovesný tvar. Je složen z více částí (více slov) Slova lichotná ( mazlivá) kladný citový vztah. familiární ( maminka) dětská ( hajat) hypokoristika ( zdomácnělé . obměny vlastních jmen . a příbuzenských vztahů ( J. aninka, synátor) eufemismy - slova zjemnělá ( zesnout) Slova hanlivá ( pejorativa) záporný citový vztah ( hňup, chvastoun, herka, křikloun) zveličel - slohově příznaková - podle příslušnosti k danému útvaru jazyka (spisovná, profesionalismy, slangismy, argotismy, dialektismy) - podle citového zabarvení (kladně zabarvená - zdrobněliny, slova familiární, záporně zabarvená - zhrubělá, vulgarismy) - podle času a dobové platnosti (historismy, archaismy, neologismy Slovník spisovného jazyka českého. Slovník spisovného jazyka českého. Za vedení. B. Havránka (hlavního redaktora), J. Běliče, M. Helcla a A. Jedličky. zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV

Citoslovce jsou desátým slovním druhem. Citoslovce patří mezi neohebné slovní druhy, což znamená, že se nedají skloňovat ani časovat. Konkrétně to tedy znamená, že jejich tvar nijak neovlivní pád ani čas. Tento slovní druh má specifickou funkci, tvoří samostatn 2) Slova stylově příznaková: dialektismy (5.1), expresívní slova (5.2), intelektuální slova (5.3), biblismy (5.4). Na první pohled je jasné, že toto dělení není ani systémové, ani úplné. V našem případě není však systémovost ani úplnost účelem; jde právě jen o určení takovýc

slova historická (historismy) - zaniklé, neexistující skutečnosti léno, žebračenka. slova zastaralá (archaismy) - současně neužívané, nahrazené, v lit. k navození atmosféry jícha (omáčka) slova nová (neologismy) - nově utvořená nebo převzatá mikroprocesor, rogalo. Podle citového zabarvení - expresivity. slova . lichotn U neuměleckého ho poznat, popsat jazykové prostředky, příznaková slova a vyjmenovat útvary daného stylu. Kamenem úrazu je zase hodnocení. Hodnotí se literární část (umělecký text), stylistika (neumělecký text) a kultivovanost projevu. A v ní je problém. Už mnohokrát jsem zažil, že zkoušený sice kultivovaně.

Příznakovost - zejména v oblasti morfologi

Klíčová slova:čeština, přejatá slova, výslovnost, úzus, souhlásková znělost, anglicismus jako stylově příznaková, užívaná např. v úzce odborných textech (viz např. Prav-dová - Svobodová, 2014, s. 58-59). Není tedy překvapující, že u většiny těcht

Mimořádný kurz - Čeština - Příznaková slova spisovná a

Rozbor uměleckého díla - Rozvrstvení slovní zásoby :: Atterda

Vyhledejte v úryvku tři slova stylově příznaková 10. Přiřaďte autora k národní literatuře. Zjistěte, jak se jmenoval vlastním jménem a kde se narodil. Řešení: 1. próza, epika, antiutopický (alegorický) román 2. er-formu, objektivní vypravěč (vypráví se ve 3. osobě Dále sem patří pojmenování, jejichž rys novosti záleží v doplnění obsahu základového slova novým znakem (=modifikace) a nakonec pojmenování, která vznikla na základě změny kategoriálního zařazení pojmenovaného jevu (= transpozice). 2 čením, ale také pořádkem slov; varianta příznaková tatínkovo by se od obvyklejší,bezpříznakové varianty tatlnka odlišilataké postavenim vevětě, které je pro genitivní tvar jistě méně obvyklé. Než si položíme otázku, jaké důvody vedly v jihočeské a západočesk Jsou to tedy slova neutrální. Příznaková slova mají většinou . frekvenci tři, dva nebo jen jeden výskyt. Slovesa, která se zde vyskytují jsou z hlediska Start studying literární pojmy. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Odvozeno ze slova ohled. Hovorové slovo ohledně v minulosti zastaralo (dle SSJČ), do češtiny se ale, dokonce jako zcela bezpříznakové, tj. spisovné, opět vrátilo (dle SSČ). předložka význam (ohledně + genitiv) týkající se něčeho, v dané záležitost Moved Permanently. The document has moved here 1. Zvuková stránka jazyka (fonetika, fonologie) 9 1. Charakteristika oboru, dílčí disciplíny, základní termíny. z původní výslovnosti: slovo baseball je obvykle psáno s nepočeštěným pravopisem a vyslovováno je jen jako [bεjzbol] či [bεjzboː l], takže výslovnost [basεbal] či [bazεbal] by byla velmi příznaková; ovšem pravopis i výslovnost slova softbal kolísá, a to na i pro jednotlivé významy mnohovýznamových slov. Další možností pro uvedení gramatické informace by měla být poznámka vztahující se k paradigmatu, tak aby bylo možné komentovat příznaková užití některých tvarů slov, variantních koncovek apod., s níž by, jak už bylo řečeno, měl korespondovat exemplifikačn

Naše řeč - Praktická slovenská stylistik

Následuje podrobné pojednání o eichlerské češtině ve srovnání se spisovnou češtinou. Vzhledem k tomu, že je poměrně dlouhé, doporučuji si jej vytisknout ová slova: derivace, slovotvorba, slovotvorná čeleď, slovotvorný formant, slovotvorný základ, přejatá slova . Vlastní text . příznaková zůstane na periferii uživatelského zájmu. Závěrem můžeme konstatovat, že při zkoumání daného korpusu excerpovanýc

Příznaková slovní zásoba: sémantická a formální

V jednom diskuzním pořadu napomenul český moderátor českého politika asi takhle nějak: Počkejte, pane poslanče, teďko nechte mluvit pana předsedu, vy budete mít slovo dýl. Následovala krátká slovní přestřelka, ale o to nejde. Napsal jsem si to jako jedno z možných témat, a jak. Autorka nakonec upustila od dialektismů a ponechala je jen tehdy, kdy se jedná o slova příznaková, psaná kurzívou (např. chlop, sedíš jak dura, ožrunga, cimprchlich, ograbčora, nechat ve štychu). Svůj umělecký výraz nalezla v průniku mnoha příbuzných žánrů

Naše řeč - Příznakovost systémová a situačně-kontextov

Vyhledejte v textu všechna slova stylově příznaková 10. Zjistěte, v kterém roce byl autor zbaven československého státního občanství. Jakým jazykem píše v současné době svá díla? Řešení: 1. próza, povídka 2. dvě - mladík a jeho dívka, jsou to milenc Jmenný rod (lat. genus nominis či jen genus) je mluvnická kategorie jmen (lat. nomina), tedy podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a případně dalších slovních druhů, která ovlivňuje jejich skloňování a také tvary sloves, zejména příčestí.Jmenný rod je jedním z gramatických (mluvnických) rodů, často se zapomíná na existenci slovesného rodu. Distribuce slov je nesymetrická, převažují slova s velký rozsahem a malým obsahem. Snaha po bezprostřední reakci se projevuje použitím slov a výrazů s neurčitým nebo širokým významem (toto, ono, a tak, to a to); častá je frekvence citoslovcí a citových částic (no, Příznaková je konstrukce typu Je vidět Sněžka. Interpret slova Zdeněk Štěpánek. je nezapomenutelná, protože je jedinečná a příznaková. Žádná nažehlená barvotisková krása, ale hlas volného, rozvážného tempa a prosté, přirozené laskavosti. A přitom vždy také hlas básníkův. Poeův Havran to ukazuje názorně: nic nevymizelo a neztratilo se ze známých rysů.

Psaní přejatých slov Bezchip

nářečí, dialektismy, regionalismy, slova obecné češtiny, oblastní varianty nespisovných slov. Dle sociálního omezení. profesionální. slangová. argotická. Dle příslušnosti ke stylovým vrstvám spisovného jazyka. pojmenování stylově nepříznaková. vrstva neutrální. pojmenování stylově příznaková. vrstva hovorová. Obecná suchost epiteliálních povrchů (epitelosclerosis, sicca syndrom, charakteristická je příznaková trias - xerostomie, keratokonjunktivitis sicca, polyarthritis progessiva chronica, dále atrofíe sliznic ústní dutiny, zvýšená kazivost chrupu, bolavé ústní koutky, vyhlazený jazyk, hypoacidita, vulvovaginitis sicca, xerodermia)