Home

Písemná příprava do školní družiny

Potřebovala bych najít, nějaké vzory na přípravy výchovně vzdělávací činnosti pro družiny ,můžete poradit kde a jak to najdu děkuji Vitková Naposledy upravil Lenka Urbanová dne pát 09. led 2015 8:50:23, celkově upraveno školní družiny. Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny. 1) Žáci prvních a druhých tříd. 2) Žáci třetích tříd a) přednost mají dojíždějící žáci z okolních obcí b) žáci se sociálním a zdravotním znevýhodněním c) žáci mající sourozence v ŠD na ZŠ Al

Příklady dobré praxe ze školních družin a klubů. od Školní družiny a kluby - zájmové vzdělávání. V rámci Inspiromatu 2012 byl vyhlášen pro květen a červen sběr příkladů dobré praxe pro ŠD a ŠK. Příkladem dobré praxe může být šikovný nápad nebo užitečná aktivita z vaší zkušenosti 1) Hlavní úkoly a významné akce školní družiny se zpracovávají do celoročního a do měsíčních plánů školy. Při zpracování těchto plánů by mělo být přihlíženo k přáním a požadavkům žáků, které by se měly, zřejmě formou námětů, na jejich zpracování podílet Vycházky do okolí podle počasí a sněhu - klouzání, sáňkování, stavění ze sněhu, hry a cvičení v tělocvičně. ZÁJMOVÁ ČINNOST. Pracovní příprava vánoční výzdoby, vánoční přání a ozdob, pečení perníčků. Přírodovědná - vycházky podle počasí, čtení stop ve sněhu, pozorování změn počasí

Ve školním roce 2016/17 poskytovalo služby 4 045 školních družin, které navštěvovalo 330 094 žáků 1. stupně základních škol (což představuje 58,0 % všech žáků 1. stupně). S rostoucím počtem dětí na 1. stupni základních škol se zvyšoval také zájem o školní družiny PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 20 . . /20 . . Příjmení a jméno dítěte: Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak než v hodinu určenou na písemné přihlášce, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonného zástupce ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2018/2019 Září - Naše škola, naše družina - bezpečná cesta do školy Říjen - Veselé barvy podzimu - příprava na školní akademii - bezpečnost o prázdninách Mgr. Lucie Plačková, vychovatelka ŠD PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok . . /20 . . Příjmení a jméno dítěte: Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny jinak než v hodinu určenou na písemné přihlášce, musí se předem prokázat písemným vyzváním zákonného zástupce

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se nezúčastní plný počet žáků zařazených do družiny (příležitostné akce). 3. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 06.00 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení do 16.30 hod škol je k dispozici školní klub, nebo mohou být i ve výjimečných případech zařazeni do školní družiny. (Malach, 2004) 1. 2 Funkce a cíle školní družiny Podle Stodůlkové, Zapletalové (2011) mezi hlavní funkce školní družiny patří: • funkce zdravotní, • funkce sociální, • funkce výchovně-vzdělávací - Do školní družiny jsou žáci zařazováni na základě písemné přihlášky (zápisového lístku a plné moci v případě, že bude dítě ze školní družiny odvádět cizí osoba). O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka. Zápis do školní družiny probíhá v měsíci září Vnitřní řád školní družiny 1. Školní družina (ŠD) je určena žákům 1. - 5. tříd Základní školy Hlučín-Rovniny, okres Opava. 2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.30 do 7.35 a od 11.40 do 17.00 hod. 3. Žáci jsou do ŠD přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku. 4 Roční plán školní družiny . Roční plán školní družiny šk. rok 2019/2020 . PODZIM. Tématické okruhy: · Začátek školního roku (orientace ve škole, okolí školy, bezpečnost dětí) · Pravidla ŠD, očekávání dětí, rodičů od ŠD, seznámení s řádem ŠD · Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (hry a aktivity na spolupráci, koordinaci, tvorba.

Vzory na přípravy pro školní družinu? - Diskuzní fóru

2.4 Personální podmínky školní družiny: Organizace školní družiny je stanovena podle § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků Domácí příprava je každodenní, nedílnou součástí přípravy žáka do školy, buduje odpovědnost žáka za plnění povinností. Navazuje na přímé vzdělávací působení ve škole a je koncipována v souladu s platným ŠVP ZV START. Domácí úkoly mohou být v rámci třídy rozdílné Provoz ranní školní družiny probíhá na ZŠ Otevřená zahájen po ukončení vyučování převodem dětí do školní družiny, následným obědem a dále pak činností školní družiny až do 17.00 hodin. 4. 2 Ekonomické podmínky Poplatek za ŠD činí 250 Kč měsíčně. Platba je poukazována právními zástupci dítět

Příprava šk.roku 2021 - 22. Vážení rodiče, děkujeme všem, kteří poslali přihlášku do školní družiny na další šk.rok. Pomáháte nám tak s přípravou jednotlivých oddělení. Bohužel ne všechny přihlášky, které děti současných 1. - 4.tříd v květnu dostaly, se nám vrátily vyplněné zpět.. 6.00 - 7.00 hodin. příchod dětí do školní družiny /odd. č. 2/ rekreační činnost (dle zájmu a potřeb dětí) - stolní a konstruktivní hry, volné malování, četba knih a časopisů, ranní pohádka v televizi, vyprávění s dětmi, ranní cvičen Základní škola a mateřská škola Rybitví Školní 143, 533 54 Rybitví ředitelna: +420 737 898 650 reditel@skolarybitvi.cz, www.skolarybitvi.cz PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA K ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/202 Základní škola Ústí nad Labem, E.Krásnohorské 3084/8 příspěvková organizace E.Krásnohorské 3084/8, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555491 _____ SMĚRNICE č. 5/2017 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY _____ Obsah : Čl. 1 - Úvod Čl. 2 - Provozní doba školní družiny Čl. 3 - Přihlášení a podmínky docházky do Š škole a do ŠD se nedostavil, paní vychovatelka neodpovídá. 1.4. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku

Školní družina - domácí příprava Základní škola na nám

Vnitřní řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám vnitřní řád školní družiny: Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v. Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto: ranní družina - od 6,30 do 7,30 hodin odpolední družina - od 11,30 do 16,30 hodin. Poplatek za školní družinu činil 400,- Kč za školní rok a byl placen pololetně

Příklady dobré praxe ze školních družin a klubů - DIGIFOLI

 1. Na druhé pololetí školního roku 2020/2021 se do školní družiny přihlašuje jen elektronicky. Elektronický registrační systém bude spuštěn 13. 1. 2021. Platbu školní družiny (ve výši 1.250, - Kč) na druhé pololetí proveďte nejpozději tak, aby byla připsána nejpozději ke dni 29. 1. 2021. Žádáme o přesné zadání.
 2. školní jídelně. Pracovník školní družiny nese zodpovědnost za dítě od jeho převzetí ve školní jídelně do jeho předání zákonnému zástupci (popř. jím pověřené osobě), nebo vedoucímu zájmového kroužku, či do doby samostatného, předem domluveného, odchodu dítěte ze školní družiny
 3. Zápis do školní družiny probíhá pro 1., 2. a 3. třídy první den školního roku ve školní družině, ve stanovených hodinách. Zápisové lístky odevzdají zájemci o zařazení do školní družiny v průběhu prvního školního týdne vychovatelce
 4. Vnitřní řád školní družiny (PDF) Vyzvedávání dětí z družiny. po obědě do 13.30 hod., od 15.00 hod. do 17.00 hod. dle potřeby; Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději do 17:00 hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu
 5. Docházka do školní družiny. 15:30 - 17:00 osobní hygiena, svačina, odpočinková činnost, příprava na vyučování. DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY. Zápisový lístek (písemná přihláška) Přehled výchovně vzdělávací práce (třídní kniha) Docházkový sešit
 6. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Činnost ŠD navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny - střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností

Hry do školní družiny školní družině, když nebylo možné běhat za míčem venku na hřišti nebo se prohánět na koloběžce. K hraní následujících her Lod, Obšenec, Obkliování pevností, Příprava hry oběšenec pro slovo PRÁZDNINY a příklad jeho hádání. Zápis žáků do školní družiny probíhá vždy v prvních dvou dnech začátku školního roku. Provozní doba ŠD. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:30 hod. do začátku vyučování a po jeho skončení do 17:30 hod. Na ranní družinu se žáci scházejí od 6:30 do 7:00 hod. v šatně přístavby školy

Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti

O školní družině. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. Dítě dodržuje dobu pobytu ve ŠD a způsob odchodu podle záznamů uvedených v Zápisním lístku. Mimořádné odchody se povolují na písemnou žádost zákonných zástupců. Školní vzdělávací program školní družiny. Platný od 1. 9. 2017 Charakteristika školní družiny Školní družina (dále jen ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání a je součástí ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady. Oddělení jsou věkově smíšená, jsou zde účastníci (dále žáci) 1. stupně Zápis do školní družiny Zápis do školní družiny pro budoucí žáky 1 tříd. Žádost o přijetí a přihlášku do školní družiny pro budoucí žáky 1. třídy si můžete vyzvednout v kterékoli mateřské škole ve Frýdlantě, v Domě dětí a mládeže, při zápisu do základní školy nebo si ji stáhnout z našich webových stránek Ten se stane pedagogickým pracovníkem školy, a pracovní doba se mu tak člení na dobu výkonu přímé pedagogické činnosti a na dobu s ní související (například příprava, hodnocení). Poměr přímé pedagogické činnosti a přípravy je v tomto programu určen poměrem 45 minut přímé činnosti na 15 minut přípravy, tedy 3.

Plán činností v ŠD - zspodmarjankou

do školy, Zdravá výživa, První pomoc, Živočichové,..). Získané vědomosti si děti mohly ověřit v soutěžích , které probíhaly ve školní družině nebo v parku. 2. Kompetence k řešení problémů Do programu školní družiny byla začleněna celá řada soutěží, úkolů a dovedností. Při jejich. Školní družina je rovnocenný partner výchovně vzdělávacího procesu, který zapsaným dětem umožňuje: Provozní doba družiny: písemná příprava na vyučování pouze se souhlasem rodičů . Aktuality. Seznam sešitů na školní rok 2021/2022 13.8.2021 škole Jindřichův Hradec II, Janderova 160. O přijímání uchazečů do školní družiny rozhoduje ředitel školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, a to s ohledem na kapacitu školní družiny a kapacitu jednotlivých oddělení (celková kapacita všech 5. PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY Účinnost od 1. 9. 2017 Pro školní rok 2016/2017 byl provoz školní družiny zahájen na Karla IV.. Důvodem bylo nové vybavení školní družiny, drobné úpravy a přemístění věcí zpět do školní družiny. Od října bude provoz školní družiny zpět na ulici Opavská. Úvo Školní družina Provozní doba: Ranní provoz je od 6.00 do 7.40 hodin a je zajištěn ve dvou odděleních. Nástup do ranní družiny je od 6.00 do 7.10 hodin, poté se škola zamyká. Odpolední provoz je od skončení vyučování (tj. od 11.45) do 17.00 hodin

Školní družiny, MŠMT Č

Školní družina při 31

 1. Odchody žáků ze školní družiny. Pokud vaše dítě nepůjde do školní družiny, uveďte prosím na omluvném lístku tuto formulaci: Můj syn/dcera dnes /datum/ půjde domů po vyučování, nepůjde do školní družiny. V takovém případě bude žák odveden vyučujícím do jídelny. Obědvá bez dozoru učitele nebo vychovatele
 2. Provoz školní družiny je od 6.00 do 17.30 hodin. Děti přicházejí do školní družiny od 6.00 do 7.30 hodin. Od 7.40 je již otevřena škola. Zákonný zástupce si dítě vyzvedává ze ŠD do 13.30 hodin nebo až po 14.45 hod. (z důvodu režimu ŠD => vycházka mimo budovu ŠD)
 3. Přerušení provozu školní družiny. V období podzimních prázdnin (29. - 30. 10. 2019) bude školní družina mimo provoz. Zápis do školní družiny. 2. - 6. 9. 2019 od 9 do 10 hodin; Provoz družiny. po - pá 11:30 - 15:30; Vyzvedávání žáků. po obědě do 13:00; odpoledne kdykoli mezi 15:00 - 15:30; Vychovatelka.
 4. Provozní doba školní družiny (ŠD) Provoz ŠD je jen ve dnech školního vyučování od 12:00 - do 16:00 hod. Užívané místnosti. ŠD využívá 3 místnosti v přízemí budovy MŠ, samostatné sociální zařízení a školní zahradu. Způsob přihlašování a odhlašování žák
 5. a) Provozní doba ranní družiny je od 6.30 do 7.40 hodin, končí odchodem dětí do třídy na přípravu před vyučováním. Do ranní družiny lze dítě přivést do 7:30. V této době školní družina využívá prostorů školního klubu. b) Do odpolední školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedení

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK - ZŠ Sídlišt

Provoz školní družiny se nemění - 6:00 - 17:00hod. Pro příchod dětí do ranní ŠD používejte zvonek 2.A, potom děti přechází do svých kmenových družin. Při vyzvedávání dětí z odpolední ŠD do 16:00 hod využijte zvonek jednotlivých oddělení od 16:00 do 17:00hod. používejte zvonek 2.A Za pobyt ve školní družině se platí předem poplatek 150,- Kč měsíčně. Úhrady je možno provést v kanceláři školy nebo přímo z účtu na účet školy u KB. (č. účtu: 27 - 1494530267/0100), do zprávy/poznámky pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte! Rovněž lze vložit platbu v hotovosti v KB Holešov.

Roční plán školní družiny :: ZŠ a MŠ Fryšav

ZAMĚSTNÁNÍ 2021-09-01 UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE Do Svobodné základní školy DOMA V LESE, z.s. hledáme nové členy týmu na pozici VYCHOVATEL/KA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Náplní práce: je příprava plánů činnosti ŠD a jejich realizace ve škole i venku, výjezdy na školní expedice, vedení.. 1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. (viz Kritéria přijímání do školní družiny) 1.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně. 1.4 Školní družina SLUNÍČKO má 5 oddělení a jejím hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků přípravné třídy a žáků 1.- 4. ročníku. Umožňuje dětem společnou činnost v době mimo vyučování v nestresujícím funkčním prostředí, které splňuje podmínky podnětnosti, navozuje kreativitu, motivaci a odpovídající seberealizaci příprava na vyučování a další činnosti dle zájmu děti: kreslení, dokončování výrobků, stolní nebo pohybové hry, hry s hračkami. Přihlášením dítěte do školní družiny vzniká rodičům povinnost hradit úplatu ve výši 80 Kč měsíčně (od 1.9.2020) 1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka. 1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněnýc

Připomínáme, že žák bude do družiny přijat až v okamžiku připsání platby na účet školy. Pro všechny žáky bude spuštěno 26. 8. 2021 v 7:00 hodin. Platba bude provedena v termínu od 26. 8. 2021 do 5. 9. 2021. V první den návštěvy školní družiny se odevzdává zápisový lístek, který si můžete stáhnout vpravo • Jestliže nebude kontakt navázán, vrátí se účastník s vychovatelem do patra ZŠ a družiny, kde prostřednictvím městské policie kontaktuje orgán sociálně-právní ochrany dětí. • Opakované nevyzvednutí dítěte bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a Vnitřního řádu školní družiny. III 2.8. Celková kapacita školní družiny je 85 žáků. 3. Docházka do ŠD . 3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.45 do 7.30 hod.. 3.2. V odpoledním provozu si žáky do provozu ŠD přebírají vychovatelky po ukončení poslední vyučovací hodiny stanovené rozvrhem hodin. 3.3 Příchod žáků do ranní školní družiny je možný nejpozději do 7:20 hod. Ranní ŠD mohou navštěvovat všichni žáci 1. až 5. tříd i když nejsou zapsáni do ŠD. odpolední ŠD 11:40 - 17:00 hod. Při zkráceném vyučování začíná ŠD odpolední provoz po jeho ukončení

své školní družiny. 3. Provoz a vnitřní režim školní družiny a) Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Přednostně jsou přijímány děti 1. až 3. ročníku. b) Školní družina je otevřena pondělí až pátek, provoz ranní školní družiny je od 6:00 do 7:3 Telefonní číslo - školní družina: 721 636 039 Rozsah ŠD: 3 oddělení Provoz ŠD: pondělí - pátek 6:45 - 7:30 a 11:15 - 15:15 Denní rozvrh 7:00 - 7:30 výchovná činnost rekreační a tělovýchovná 11:15 - 12:15 hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost 12:15 - 15:15 vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost, kroužky, příprava do. 1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce. 1.3. Činnost školní družiny je určena všem žákům školy 1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nic V přízemí budovy školní družiny je moderní jídelna. Školní družina je určena dětem 1. až 5. třídy, děti jsou rozděleny do dvou oddělení. Od ledna 2004 byl na provoz školní družiny stanoven (obecně závazná vyhláška) finanční příspěvek ve výši 50,- Kč měsíčně

příprava na vyučování, spontánní aktivity . Představení školní družiny . Dovolte nám se představit. Jsme veselá a živá školní družina. Nejsme žádné seskupení dětiček, které netrpělivě vyčkávají na příchod rodičů. Naopak, jsme prima parta kluků a holek, kteří se po každodenním vyučování těší, až. Pro školní rok 2020/2021 činí 150,- Kč za měsíc. Platba se provádí na účet školy č. 27-6378620217/0100: a) buď ve dvou splátkách po 750,- Kč: 1. splátka na 1.pololetí šk. roku do konce září; 2. splátka na 2.pololetí šk. roku do konce února; b) nebo jednorázově 1500,- Kč na celý šk. rok (do poloviny října) VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců v ŠD a pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci v ŠD 1. Žáci mají právo: a) na vzdělávání podle školního vzdělávacího programu školní družiny, b) na speciálně pedagogickou péči (v případě potřeby)

Zásady domácí přípravy žáků na vyučování Základní škola

Třída 8.A. Pozor! Toto je archivní stránka 8.A ze školního roku 2016 - 2017. Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok. Třídní učitel Pololetní písemná práce z matematiky. Pololetní písemná práce z matematiky se bude konat ve čtvrtek 17.1.2019. Příklady budou zaměřeny na témata probíraná během prvního pololetí. Konkrétně se jedná o přirozená čísla (porovnávání, zaokrouhlování, početní operace s nimi, přednosti početních operací. školní družiny Školní rok 2017/2018 vycházky do okolí školy Příprava na vyučování - hry na rozvoj jemné i hrubé motoriky, udržování pořádku ve věcech, opakování pravidel oddělení, chování k přírodě - ochrana přírody, besedy dle významných dní v měsíci, příprava.

Školní družina Fakultní základní škola Trávníčkov

· příprava dárečků dětem na zápis do ŠD - dne 1. 9. 2015 zápis žáků 1. - 5. r. do ŠD, rozdělení dětí do oddělení - ranní provoz -- od 6.00 do 7.30 hod. v budově školy · návaznost plánu ŠD na plán školy - společné plnění některých úkolů EKOškoly · účast na poradách škol prezentace školní družiny. WebSnadnoDoporučujemeZaložit web nebo e-shop. aktualizováno: 04.03.2021 14:19:17 Pravidelný týdenní program školní družiny. Vycházka do okolí Příprava na vyučování. PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY. Jednání Školské rady ZŠ Polná dne 21. 9. 2015. Karta dítěte. mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu. Rozpis podzimní části sezóny 2015/2016. zpRavODaj OBcE pÍšť - Informační centrum Hlučín. 317 Opava východ - Hlučín 317

Režim dne školní družiny - Oficiální stránky ZŠ Hrubého

Vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu a režim ŠD. Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění Účastníka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného učitel. Omluva je písemná nebo telefonická. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti účastníci provádí zákonní zástupci sami. příprava na vyučování - didaktické hry, soutěže, četba, individuáln Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí. Podmínky pro přijetí do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházk

„Vnitřní Řád Školní Družin

rozhodnutÍ o zaŘazenÍ do ŠkolnÍ druŽiny v roce 2019/2020 Ředitel Základní školy Klíček, Donovalská 1863, 149 00 Praha 4, Mgr. David Havelka vydal následující r o z h o d n u t í: Žák - žákyně rozhodnutÍ o zaŘazenÍ do ŠkolnÍ druŽiny v roce 2014/2015 Ředitel Základní školy Klíček, o.p.s., Donovalská 1863, 149 00 Praha 4, Mgr. David Havelka vydal následující r o z h o d n u t í Docházka do družiny Rodiče přihlašují děti do školní družiny vždy k 1. září nového školního roku. Na zápisním lístku uvedou jméno žáka, způsob odchodu (sám, s rodiči, nebo se starším sourozencem), hodinu odchodu-uvedeno na zadní straně zápisního lístku. 3

Vychovatelé školní družiny na začátku školního roku seznámí žáky i rodiče s vnitřním řádem školní družiny. Dále žáky seznamujeme s možnými riziky pohybu ve vnějších a vnitřních prostorách školy a mimo ni. Učíme zásadám bezpečného pohybu na ulici a veřejných komunikacích Anglické oddělení školní družiny Školní ekoparlament Akce pedagogů 2009/2010 9 - PŘÍPRAVA ŠAMPIONA Oborové dny - školní rok 2013/2014 Fakultní škola, Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty a partnerská škola projektu Klinická škola. Žádáme rodiče, aby dětem nedávali do družiny cenné předměty, mobily, hračky a peníze. Vnitřní řád školní družiny si můžete stáhnout ve formátu PDF. Kontakt: tel. 603 206 850 (7:00-7:40 hod., 11:30-17:00 hod. Žáka do školní družiny přihlašují rodiče řádně vyplněným zápisním lístkem. Zákonný zástupce je oprávněn žáka ze školní družiny odhlásit v průběhu školního roku a to vždy písemnou formou. Případné změny v docházce během školního roku, je třeba rodiči upravit v zápisním lístku po konzultaci s.