Home

Finanční výsledek hospodaření

finanční výsledek hospodaření, Finanční výsledek hospodaření dosáhnete, když od výnosů z finančních činností odečtete náklady na finanční činnost. Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření tvoří po odečtení daně z příjmů za běžnou činnost výsledek hospodaření za běžnou činnost. mimořádný výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření. Janička (neregistrovaný) 90.177.67.---. 21. 3. 2010 20:03. při sestavování výkazu zisku a ztrát mi vyšel finanční výsledek hospodaření -16 tis. protože zde mám zaúčtované pouze poplatky za BÚ, ale celkový výsledek hospodaření za firmu je zisk 100 tis., doufám, že tím že ve finančním HV mám mínus, tak se tím. Finanční výsledek hospodaření bývá většinou u nefinančních podniků záporný a souvisí nejčastěji s náklady na bankovní úvěry, náklady na finanční služby. Provozní a finanční výsledek hospodaření tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost Finanční výsledek hospodaření. Součet finančních výnosů - finanční náklady. U nefinančních podniků bývá zpravidla výsledek záporný. Výsledek hospodaření za běžnou činnost. Součet provozního a finančního výsledku hospodaření - daň z příjmů z běžné činnosti. Mimořádný výsledek hospodaření

Výkaz zisků a ztrát jako ukazatel hospodářského výsledku

 1. 0 Provozní -provozní výsledek hospodaření 0 Finanční -finanční výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní + finanční) mínus Daň z příjmu = 0 Výsledek hospodaření po zdanění (čistý HV) 0 Výsledek hospodaření za účetní období -většinou dtt
 2. 1) PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ = Provozní výnosy - Provozní náklady 2) FINANNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ = Finanní výnosy - Finanní náklady VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 3) Daň z příjmů VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 4) Převod podílu na výsledku hospodaření spoleníků
 3. i) výsledek hospodaření před zdaněním ii) provozní výsledek hospodaření iii) finanční výsledek hospodaření Celkové náklady Provozní náklady Výkonová spotřeba Náklady na prodané zboží Spotřeba materiálu a energie Služby Změna stavu zásob a aktivace Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení
 4. a) Provozní výsledek hospodaření = obchodní a výrobní tržby + tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu + ostatní provozní výnosy - provozní náklady b) Finanční výsledek hospodaření = finanční výnosy - finanční náklad
 5. 4. Finanční hospodaření příspěvkové organizace 1. Oprava tiskové chyby; 2. Vzor doporučené formy žádosti o předchozí stanovisko Ministerstva financí v 3. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 4. Finanční hospodaření příspěvkové organizac
 6. Dle § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZU) se rozlišují tyto kategorie výsledku hospodaření (dále jen VH): * Provozní VH = Výnosy z účtů 60x až 65x a 697 -Náklady z účtů 50x až 55x a 597, * Finanční VH = Výnosy z účtů 66x až 67x a 698 -Náklady z účtů 56x až 57x a 598
 7. Stabilita a velikost výsledků hospodaření - čím je zisk vyšší a stabilnější, tím si může společnost dovolit vyšší zapojení cizího kapitálu do struktury svých zdrojů. Kontrola nad podnikem - navyšování základního kapitálu může změnit vlastnickou strukturu a tedy možnost ovlivňovat další chod společnosti

Finanční výsledek hospodaření - BusinessCenter

Výsledovka je jen jiným, praktickým názvem pro výkaz zisku a ztráty. Zachycuje výsledek hospodaření společnosti. Výsledovka poskytuje informaci o hospodaření společnosti za dané účetní období včetně období minulého. Výsledovka prozradí, zda je společnost v zisku nebo ztrátě. Tedy v červených nebo černých číslech 4. Výnosy, náklady, výsledek hospoda ření Ekonomika podniku - 2009 62 Oportunitní (alternativní) náklady je částka pen ěz, která je ztracena, když zdroje (kapitál, práce) nejsou použity na nejlepší možnou alternativu

Základní křížové kontroly v účetnictví a nejčastější chyby

Umíte číst finanční výkazy? - 2

Finanční ukazatele, které se počítají z výsledku hospodaření a vybraných položek rozvahy - rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. Tyto ukazatele neslouží pro každodenní finanční řízení firmy, ale jsou to podpůrné ukazatele pro hodnocení rentability vzhledem k majetku, který firma k podnikání využívá (rentabilita aktiv) a vzhledem k vlastnímu kapitálu, který má zapojen (rentabilita vlastního kapitálu) Hospodářský výsledek = rozdíl mezi výnosy a náklady (HV = V - N) - jsou-li výnosy vyšší něž náklady, je HV zisk, jsou-li větší náklady, je HV ztráta - výsledek hospodaření členíme na

Finanční výsledek hospodaření - tento údaj nám říká, kolik účetní jednotka vydělala v rámci své finanční činnosti, u většiny účetních jednotek se nejedná o hlavní předmět podnikání. Výpočet je následující: (Výnosy z účtů 66x až 67x a 698) - (Náklady z účtů 56x až 57x a 598 Ostatní finanční náklady 057195bj Kč: 9pvcyk8968 Kč: jboh8p9fxc Kč: Finanční výsledek hospodaření (+/-) 6882w136 Kč: 6be861jboh Kč: 9pvcyk8968 Kč: Výsledek hospodaření před zdaněním li57eh656b Kč: yk896882w1 Kč: 1r4l87625b Kč: Výsledek hospodaření po zdanění (+/- Contextual translation of finanční výsledek hospodaření into English. Human translations with examples: net income, net earning, profit or loss, financial income Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) je komplexním ukazatelem, který vyjadřuje změny vlastního kapitálu z činnosti podniku za určité období vzniklé v důsledku transakcí, událostí nebo jiných skutečností, souvisejících zejména s běľnou činností (výsledek hospodaření provozní a finanční), ale i mimořádnou činností podniku (výsledek hospodaření mimořádný)

Finanční výsledek hospodaření: 7.591: 7.408 ** Výsledek hospodaření před zdaněním-1.542-1.976: L. Daň z příjmu: 0: 0 ** Výsledek hospodaření po zdanění. Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019. Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2019 Provozní výsledek hospodaření (+/-) 9: III. P | Z: Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly: 10: Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti: 21: H. P | Z: Nákladové úroky a podobné náklady: 22: H.1. P: Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba: 23 Výsledek hospodaření ÚJ zjistíme porovnáváním nákladů a výnosů účetní jednotky. Podle druhu nákladů a výnosů rozlišujeme výsledek hospodaření na jednotlivé druhy nákladů a výnosů - např. náklady a výnosy z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti ledek hospodaření zjišťuji ve třech stupních provozní V (60-65) - provozní N (50-55) = provozní výsledek hospodaření finanční V (65-67) - finanční N (55-57) = finanční výsledek hospodaření

Další částí výsledovky je finanční výsledek. Jeho výši vypočteme odečtením nákladů od výnosů finančních činností. Pokud se sečte provozní a finanční výsledek hospodaření snížený o daň z příjmů, je získána další položka výsledovky - výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření před zdaněním = provozní výsledek + finanční výsledek + mimořádný výsledek, Výsledek hospodaření po zdanění = výsledek hospodaření před zdaněním - daně, Výsledek hospodaření (bilanční zisk /ztráta) = výsledek hospodaření po zdanění + čerpání z rezervních fondů - příděly. Finanční výsledek hospodaření: 27: L. Daň z příjmů za běžnou činnost: 30 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost: 31: X. Mimořádné výnosy: 32: M. Mimořádné náklady: 33: N. Daň z příjmů z mimořádné činnosti: 36 ** Mimořádný výsledek hospodaření: 37: O. Převod podílu na výsledku hospodaření. U výkazu zisku a ztráty sestavovaném v druhovém členění se náklady, výnosy a výsledek hospodaření uvádějí v členění na provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření. Společně pak tvoří výsledek hospodaření před zdaněním, z něhoľ se vychází při výpočtu základu daně

24Ekonomická stránka činnosti podniku (Členění nákladů

Finanční výkazy - Výkaz zisku a ztráty - INVESTIČNÍ GRAMOTNOS

 1. * Finanční výsledek hospodaření + X. - M.) V případě, že účetní jednotka zvolí pro sestavení účetní závěrky výkaz zisku a ztráty v účelovém členění, je třeba v příloze uvést náklady a výnosy provozního výsledku hospodaření v druhovém členění. Také proto se častěji využívá výkaz zisku a.
 2. (6) Položka **** Výsledek hospodaření před zdaněním a) ve výkazu zisku a ztráty - druhové členění je součtem položek * Provozní výsledek hospodaření, * Finanční výsledek hospodaření a položky XIII. Mimořádné výnosy sníženým o položku R. Mimořádné náklady
 3. Tomuto členění zároveň věnujeme nejvíce pozornosti. Pokud sečteme provozní a finanční hospodářský výsledek, dostaneme výsledek hospodaření za běžnou činnost. Pokud k tomuto výsledku přičteme ještě mimořádný hospodářský výsledek, dostaneme hospodářský výsledek společnosti za dané účetní období
 4. 709 * Finanční výsledek hospodaření 710 L. Daň z příjmů za běžnou činnost 711 L.1. - splatná 591,595,599 712 2. - odložená 592 720 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 730 X. Mimořádné výnosy 68x 740 M. Mimořádné náklady 58x 750 N. Daň.
 5. * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 -153 -343 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 1344 3389 L * Daň z příjmů 50 589 611 L.1 Daň z příjmů splatná 51 0 167 L.2 Daň z příjmů odložená (+/-) 52 589 444.
 6. Otázka: Výsledek hospodaření Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): Martula VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je výsledek činnosti podniku chápané z finanční stránky představuje rozdíl mezi jeho výnosy a náklady výsledkem hospodaření je buď - ZISK (V > N) nebo ZTRÁTA (V< N) HV je nejdůležitější ukazatel, který.

VII. Ostatní finanční výnosy 46 283 0 K. Ostatní finanční náklady 47 328 53 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48-4 071 -5 909 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49-21 061 -12 970 L. Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.) 50 0 0 L.1. Daň z příjmů splatná 51 0 0 2 C = A - B Provozní výsledek hospodaření (+/-) 30 -5 158 D Finanční výnosy - 550 E Finanční náklady - 355 F = D - E Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 195 G = C + F Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 -4 963 Dotace Přehled o dotacích z tabulky 3 a COVID Gastro - 64. Výsledovka je tokový finanční výkaz vztahující se vždy ke konkrétnímu časovému intervalu. + tržby za prodej zboží. − náklady na prodané zboží = odchodní marže + výnosy z finančních činností. − náklady na finanční činnost = finanční výsledek hospodaření + tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. −. Ostatní finanční výnosy K Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 2.1 2.2 1.1. 1.2 Tabulka 1: Upravený výkaz zisku a ztráty za Rozhodné období Rozhodné období Rozdíl v tis. Kč Rozdíl v % (a) (b) (c) = (a) - (b) (d) = (c) / (b) Výnosy z vlastních.

Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření (+/-) L. M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Čistý obrat za účetní období PASIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní podíly (-) Změny základního kapitál Provozní výsledek hospodaření 109 205 26 150 33 Finanční výnosy 358 396 34 Finanční náklady -878 -1 832 Finanční výsledek hospodaření-520 -1 436 Zisk/Ztráta z pokračujících činností před zdaněním 108 685 24 713 35 Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 0 -1 25 K. Ostatní finanční náklady 19 19 12 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 20 4 40 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 21 27 29 L. Daň z příjmů 22 0 5 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 23 27 24 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 25 27 24 * Čistý obrat za účetní období 26 5 931 4 78 * Finanční výsledek hospodaření je rozdílem finančních výnosů (označených římskými číslicemi IV. aľ VII.) a finančních nákladů (označených písmeny G. aľ K.). Podstata účtování finančních nákladů a výnosů zůstala zachována. Vliv na výąi finančního výsledku hospodaření mají vąak případné. FINANČNÍ výsledek hospodaření = rozdíl mezi finančními výnosy a náklady výsledek hospodaření za BĚŽNOU činnost = součet provozního a finančního HV po odečtení DANĚ z příjmů za běžnou činnos

Výnosy, náklady a hospodářský výslede

Vydáno 20. 10. 2020. Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2019. Ministerstvo financí podává Souhrnnou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, městských částí hl. m. Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2019.Přezkoumání hospodaření byla vykonána v období od 1 TEXT Řádek sledovaném minulém b c 1 2 I. Tržby za prodeje výrobků a služeb 01 II. Tržby za prodej zboží 02 A. Výkonová spotřeba 03 B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−) 0 Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky - 2017 (pdf, 1,1 MB) Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky - 2016 (pdf, 1,7 MB) Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky - 2015 (pdf, 1,4 MB) Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky - 2014 (pdf.

provozní, finanční i mimořádnou činnost provozní a finanční činnost vyčísluje se pouze celková daň z příjmu bez ohledu na druh činnosti 6/6 Jak se v českém účetnictví spočítá Výsledek hospodaření před zdanění Výsledek hospodaření. Základní ekonomický pojem. Získá se rozdílem celkových příjmů a celkových nákladů. Kladný výsledek hospodaření představuje zisk, záporný výsledek hospodaření ztrátu

Státní rozpočet by mohl skončit i v přebytku, odhaduje

2. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A FINANČNÍ SITUACE K 31. 12. 2020 2. 1. Hospodářský výsledek r. 2020 - výkaz zisků a ztrát v tis. Kč Hlavní činnost Ekonomická činnost Celkem Výnosy - tržby 298 803 5 866 304 669 Náklady 298 803 4 725 303 528 Z toho převod do FPP 7 705 0 0 HV - zisk 0 1 141 1 141 2. 2 Finanční kalkulačka Vám: ukáže, v jaké finanční kondici se Vaše organizace nachází, upozorní na případné negativní skutečnosti, které mohou ohrožovat ekonomické fungování Vaší organizace, a to nyní i v budoucnu, D. Výsledek hospodaření po zdanění. Schodek hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 dosáhl 81,3 mld. Kč. Proti výši dané rozpočtem je to výsledek příznivější o 18,7 mld. Kč. Proti stavu na konci roku 2012 jde o výsledek lepší o 19,7 mld. Kč. Při dodržení plnění rozpočtu celkových příjmů byly hlavním důvodem nižšího než očekávaného. 01.07.2021 Výsledek hospodaření státního rozpočtu za letošní první pololetí potvrzuje, že Česko letos vykáže historicky rekordní schodek státních financí, jenž dokonce převýší ten loňský.Deficit letos dosáhne 420 miliard korun. Ve druhém pololetí roku lze očekávat výraznější ekonomický růst, jejž umožní postupující vakcinace u nás i v zahraničí

4. Finanční hospodaření příspěvkové organizace - Účetní portá

2) Výsledek hospodaření města za rok 2012 Výsledek hospodaření města před zdaněním za rok 2012 k 31.12.2012 byl,- 1 732 058,82Kč z toho výsledek hospodaření hlavní činnosti činí - 4 385 100,88Kč a hospodářské činnosti 2 653 042,06Kč Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů. Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele. Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění. Tabulka: Název položky. Věta: UB To mělo rovněž negativní dopa d na finanční výsledek výro bního odvětví. This also had a negative impact on the financial result of the CI. Uveďte použitou diskontní sazbu pro finanční a ma kroekonomické výpoč ty a výsledek hlav ní analýzy citlivosti pro minimálně dvě různé úrokové sazby v každém případě

Provozní výsledek hospodaření 720 327 659 140 Výnosové úroky 6 448 3 461 Nákladové úroky -26 783 -34 967 Ostatní finanční výnosy 12 182 916 141 163 Ostatní finanční náklady 13 -277 404 -154 180 Výsledek hospodaření před zdaněním 605 504 614 617 Daň z příjmu 14, 15 -105 451 -96 71 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 21 - Peněžní prostředky v pokladně 22 - Peněžní prostředky na účtec

výsledek hospodaření :: Finance a účetnictv

 1. Účastníci kurzu se zorientují v údajích, které o podniku poskytují účetní výkazy - majetek, výsledek hospodaření. Budou srozumitelně vysvětleny ekonomické pojmy, principy a postupy firemní ekonomiky, finanční řízení podniku, finanční analýza, díky níž budete moci rychle vyhodnotit ekonomickou situaci podniku
 2. I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 0 0 J. Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.) 43 41 50 VII. Ostatní finanční výnosy 46 0 0 K. Ostatní finanční náklady 47 5 6 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48-46 -56 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 157 16
 3. Finanční výnosy 661-669 Výnosy z transferů 671-2 45 190 43 380 20 778 47,90 19 024 16 646 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 3 630 3 630 1 815 50,00 1 815 1 815 Program OP VVV, dotace EU, RP 602-672 450 222 49,33 417 586 Výnosy celkem 49 840 48 830 22 754 46,60 21 193 20 144 Výsledek hospodaření před zdaněním 28 23 30.
 4. Mimořádný výsledek hospodaření = mimořádné výnosy (účt.sk. 68) - mimořádné náklady (účt.sk. 58) Ve výkazu zisku a ztráty se provozní a finanční výsledek hospodaření sčítá a po zdanění se nazývá Výsledek hospodaření za běžnou činnost
 5. provozní výsledek podniku před zdaněním, finanční výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za běžnou činnost po zdanění daní z příjmů, mimořádný výsledek hospodaření po zdanění, celkový výsledek hospodaření za účetní období

Video: Umíte číst finanční výkazy? - 1

provozní a finanční výsledek hospodaření Zapsal: 16. 5. 2006 11:39:48 - L. Jak zjistím, co se kam účtuje, mám výsledovku v plném rozsahu a nevím, co je pod tímto účtováno. přidat reakci. Re: provozní a finanční výsledek hospodaření Zapsal: 16. 5 Finanční situace a výsledky hospodaření roku 2019 společností Continental v Otrokovicích. Hospodářský výsledek společností za rok 2019 ovlivňoval především nárůst vstupních nákladů, ať už materiálových, mzdových, tak i nákladů na energie, Aktivity konkurence pak vytvářely a nadále vytváří tlak na. Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění. 100 * (Výsledek hospodaření za účetní období + Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného

Stát hospodaří s nejnižším schodkem rozpočtu od roku 2008

Jak správně vytvořit výsledovku MladýPodnikatel

9.Výsledek hospodaření zaúčetní období . 1.Čistýobrat. 2.Ostatní provozní výnosy. 3.Finanční výnosy. 5.Výsledek hospodaření z běžných činností pozdanění. 6.Mimořádné výnosy. 7.Výsledek hospodaření zaúčetní období. Tabulka 6 - Výsledovka (D) - účelové členění náklad Pokud poplatník vychází z výsledku hospodaření upraveného podle ustanovení § 23 odst. 20 ZDP, uvede tento výsledek hospodaření na ř. 10 II. oddílu s tím, že ve smyslu dílčích pokynů se na zvláštní příloze uvede specifikace a kvantifikace rozdílu mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle právních předpisů. určuje maximální finanční hodnotu způsobilou k vyplacení. Cílem je zabezpečit, že společnost nevyplatí víc, než si může skutečně dovolit. Vychází se z výsledku hospodaření daného účetního období, výsledku hospodaření minulých let (nevyplaceného zisku nebo eventuálních ztrát), z fondů tvořených ze zisku I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/−) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/−) L. Daň z příjmů ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/−

Výsledek hospodaření běžného období GT New

EKONOMIE maturitní otázky. 15. Finanční hospodaření podniku. - charakteristika a cíle finančního hospodaření podniku. - hospodářský výsledek, zisk, výnosy, náklady. - členění nákladů - druhové, účelové, časové, manažerské, k objemu produkce. CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ PODNIKU. - finanční. Výsledek hospodaření tedy vypočítáme tak, že od výnosů odečteme náklady: 650 (výnosy) - 300 (náklady) = 350. Společnost za rok 2020 hospodařila s kladným výsledkem hospodaření, tedy ziskem ve výši 350 Kč. Účtování výsledek hospodaření běžného účetního období - zis I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti J. Nákladové úroky a podobné náklady VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) L. Daň z příjmů ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-

4 Hospodaření podniku - TU

Výsledek hospodaření - zjišťování, rozdělování. Pojem VH: výsledek činnosti podniku chápané z finanční stránky. charakterizuje hospodaření podniku. je to nejdůležitější ukazatel. představuje rozdíl mezi výnosy (co podnik vytvořil) a náklady (co podnik spotřeboval) je to vlastní zdroj (součást vlastního. VII. Ostatní finanční výnosy 46 4 1 K. Ostatní finanční náklady 47 19 17 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) 48 222 160 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49-167 -622 L. Daň z příjmů 50 282 171 L.1. Daň z příjmů splatná 51 282 171 L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 52 ** Výsledek hospodaření po.

Krátkodobý finanční majetek: Cenné papíry určené k obchodování Výsledek hospodaření minulých let (zisky/ztráty z předchozích let) Výsledek hospodaření běžného roku (po zdanění/čistý zisk) - informuje, o kolik podnik zbohatl, zbohatnutí = zisk, zchudnutí = ztrát Provozní výsledek hospodaření (+/-) * 26 296 Služby Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Označení TEXT Obchodní firma nebo jiný VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY název účetní jednotky ke dni 31. prosince 20X1 ( v celých tisících Kč a finanční, mimořádné náklady a výnosy byly v novelizaci vypuštěny, viz Změny v zákoně o účetnictví (Chalupa a kol., 2014; Čížek, Podniky mohou náklady třídit podle středisek, výrobků, činností, zakázek apod. Výsledek hospodaření je vykazován právě v tomto členění (Skálová a kol., 2016)..

Commerzbank – Wikipedie

VII. Ostatní finanční výnosy 145 167 K. Ostatní finanční náklady 504 442 * Finanční výsledek hospodaření (+/-) -1388 -1318 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 15321 18013 L. Daň z příjmů 1850 1831 L.1. Daň z příjmů splatná 1850 1831 ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 13471 1618 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v PO PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů. I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42 J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 VII. Ostatní finanční výnosy 46 K. Ostatní finanční náklady 47 * Finanční výsledek hospodaření. Výsledek hospodaření běžného účetního období je vypočten jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady. Aktiva netto představují stav majetku v podobě stálých, oběžných a ostatních aktiv k poslednímu dni sledovaného roku. Stav netto = stav brutto mínus korekce, tj. bez oprávek. a opravných položek

9. Finanční data - jak se dostat k výsledkům hospodaření ..

VII. Ostaní finanční výnosy 2 0 I. + K. Ostatní finanční náklady 1853 1672 * Finanční výsledek hospodaření -2665 -2805 ** Výsledek hospodaření před zdaněním 650 648 L. Daň z příjmů 0 0 ** Výsledek hospodaření po zdanění 650 64 * Finanční výsledek hospodaření -116 -157 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+-) 5633 6390 číslo Skutečnost v účet.obdob Provozní výsledek hospodaření-12-480: VI. Výnosové úroky a podobné výnosy: 25: 142: VII. Ostatní finanční výnosy: 22: 0: K. Ostatní finanční náklady: 33: 50 * Finanční výsledek hospodaření: 14: 92 ** Výsledek hospodaření před zdaněním: 2-388 *** Výsledek hospodaření za účetní období: 2-388 * Čistý obrat za.

Analýza rentability - Finanční analýz

* Finanční výsledek hospodaření. Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 510 217 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost. XIII. Mimořádné výnosy 35 312 42. R. Mimořádné náklady 36 280 34. S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 6 Finanční výsledek hospodaření 3 732 4 433 5 407 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 −708 Výsledek hospodaření před zdaněním 4 970 19 927 25 323 Daň z příjmů za běžnou činnost 212 8 643 12 699 − z toho: splatná 0 0 0 odložená 212 8 643 12 699 Výsledek hospodaření za účetní období 4 758 11 284 12 62 Informace o číslech řádků pro věty účetních výkazů. Vyhláška: 500/2002 Sb., pro podnikatele. Výkaz: Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění. Tabulka: Název položky. Věta: UE

Hospodaření podniku CR - ekonomie Studijni-svet

Výsledek hospodaření Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) za rok 2018 dosahuje pozitivní odchylky oproti plánu a finanční ukazatel EBITDA je v kladné hodnotě ve výši 2,669 miliardy Kč. Hospodaření SŽDC je pravidelně kontrolováno a analyzováno s cílem udržení ekonomické a finanční stability. U všech. Finanční výnosy 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Vnitropodnikové výnosy Výnosy celkem 400 76 19% 144 235 Výsledek hospodaření před zdaněním 94 58 62% 11 44 Daň z příjmů 591,5 Výsledek hospodaření po zdanění 94 58 62% 11 4 terstvo financí zveřejnilo novelu vyhlášky č. 500/2002 Sb. V této novele se objevila vlastní kapitál, pro kterou se zřídila nová položka Jiný výsledek hospodaření minulých let. Cílem článku je empiricky vyhodnotit reakci účetních jednotek na změnu účetníh II. oddíl - daň z příjmů právnických osob (dále jen daň) Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad Řádek 108) Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta -)3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji3) ke dni Název položky 208) Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm

Společnost Agro Povltaví s

Rozbor hospodaření za rok 2020 OBSAH I. Výsledek hospodaření organizace II. Textová část rozboru hospodaření III. Přílohy I. Výsledek hospodaření organizace 2019 k 31. 12. 2020 Hlavní činnost Škola (1), školní jídelna (2) náklady 6 774 918,92 6 040 050,04 výnosy 6 833 545,66 6 202 415,27 dotace 5 123 348,10 5 263 197,0 Výsledek hospodaření 108 Struktura výsledku hospodaření 108 Účtování výsledku hospodaření 108 KAPITOLA 9 II. díl 113 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 113 finanční úřady, odběratelé, dodavatelé apod hospodaření po stupních. Dává možnost sledovat výsledek odděleně za provozní, finanční a mimořádnou činnost. Součet výsledku za provozní a finanční činnost dává výsledek hospodaření za běžnou činnost, zbytek tvoří výsledek hospodaření za mimořádnou činnost, oba výsledky se zdaňují daní z příjmů VII. Ostatní finanční výnosy K. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření (+/-) ř.034-037+038-041+042-045-046+049-050 ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ř.033+051 L. Daň z příjmů ř.054+055 L.1. Daň z příjmů splatná L.2. Daň z příjmů odložená ř.052-05 Ostatní finanční výnosy 4395 2156 Ostatní finanční náklady 5420 3170 Finanční výsledek hospodaření-3937 -126 Výsledek hospodaření před zdaněním 372 1513 Daň z příjmů 283 0 Výsledek hospodaření po zdanění 89 1513 Výsledek hospodaření za úetní období 89 1513 2.3 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro Emitenta

Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný hospodářský výsledek VÝKAZ TOKU PENĚŽNÍ HOTOVOSTI Stav pen. prostředků na zač. obd. Vyloučení zisku z prodeje SA Změna stavu rezerv Změna stavu čas. rozl. a doh. účtů. g) Výsledek hospodaření v tis. Kč Výsledek hospodaření 31.8.2014 31.8.2013 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 4 144 12 428 Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 7 326 10 159 Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů 11 470 22 623 h) Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanc Zisk, nebo-li výsledek hospodaření, je rozdíl mezi výnosy a náklady.13 Rozeznáváme nkolik kategorií zisku: a. Zisk po zdan ní je výsledek hospodaření za úetní období. Tento zisk je urþený k rozdlení mezi akcionáře a podnik 14 b. Zisk před zdan ním je výsledek hospodaření za úetní období před zdanním Navzdory značné ztrátě za minulou sezonu a koronavirové pandemii není fotbalová Sparta podle generálního ředitele Františka Čupra ve finanční tísni. Věří, že klub je na příští roky finančně zajištěn. Hospodaření klubu podle něj pomohl start v základní skupině Evroé ligy. Čupr mimo jiné doufá, že Letenské čeká v následujících letech pravidelná. Výsledek hospodaření po zdanění mil. Kč 1 440 1 424 3 334 610 469 Konsolidovaný výsledek hospodaření mil. Kč 1 857 1 561 3 666 646 436 Aktiva celkem netto mil. Kč 33 843 35 399 38 943 39 690 39 487 Dlouhodobý hmotný majetek brutto mil. Kč 36 115 38 497 39 925 41 935 42 908 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku mil

Náklady, výnosy, hospodářský výsledek podniku - onlinePojmy | Vedení účetnictví - účetnictví, daňová evidence
 • Ligue 1 2019.
 • Cernyhumor cz.
 • Je nektarinka citrus.
 • Daniel Wellington europe.
 • Riviéra Klek.
 • Okenní klika na zámek.
 • Teploměr venkovní velký.
 • Jesle Prachatice.
 • Univerzální klíč na rozvodné skříně.
 • Kožní soustava 5. ročník.
 • MTOC.
 • Pizza Company Putten telefoonnummer.
 • Le Tout Nouveau Testament.
 • Plymouth roadrunner 1971 bazar.
 • Sinead o connor official website.
 • Miniature Pinscher puppies.
 • Explantátové kultury.
 • JYSK pristylka.
 • Hovězí maso pro kočky.
 • Is Eagle windows still in Business.
 • Mercedes Vito Konfigurator Österreich.
 • Cinska restaurace Vlašim.
 • Zastřešení balkonů cena.
 • G protein receptor.
 • Pracovní vízum.
 • Otevřelová.
 • Je nektarinka citrus.
 • Draw.io microsoft teams.
 • 10050 Cielo Drive.
 • Restaurace Bedřiška Špindlerův Mlýn.
 • Nerds real.
 • TEXTURA Bohumín.
 • List dýně.
 • Where was Hurricane Irma.
 • Jak vydělat milion dolarů.
 • Jak lépe vstávat.
 • Pobřeží slonoviny měna.
 • Postřik na mšice z jedlé sody.
 • Pneuservis Praha 10 Vršovice.
 • Kapslová kolonoskopie cena.
 • InstaSize download.